​ข้อกำหนดในการให้บริการ

วันที่มีผลบังคับใช้: 25.05.2018

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 29.08.2023    


ขอขอบคุณที่ใช้เกม เว็บไซต์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องของเรา ("บริการ") บริการนี้จัดหาให้โดย Mytona Limited ("Mytona" หรือ "เรา") ซึ่งเป็นบริษัทในนิวซีแลนด์ที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Level 5, 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland 0622 


 1. การยอมรับข้อกำหนดในการบริการ 


1.1. ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ("ข้อกำหนด") เป็นสิ่งที่กำหนดข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน ("ท่าน") และ Mytona และกำกับดูแลการดาวน์โหลด ติดตั้ง เข้าถึง และ/หรือใช้บริการของเราโดยท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทะเบียนและการใช้บัญชีของท่าน การสนับสนุนใด ๆ การอัปเดตใด ๆ ที่เราอาจมีให้แก่ท่าน สกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือน ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ศิลปะ เสียง ดนตรี วิดีโอ เอฟเฟ็กต์ภาพและเสียง และการผสมผสานกันต่าง ๆ เนื้อหาแบบโต้ตอบ ซอฟต์แวร์ คำติชม ข้อคิดเห็น การสื่อสาร ข้อเสนอแนะ และวัสดุ เนื้อหา ข้อมูล และบริการอื่น ๆ อาจมีให้แก่ท่านผ่านทางบริการ ไม่ว่าจะเป็นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ บนเว็บไซต์ของเรา หรือบนอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม หรือเว็บไซต์อื่นใด 


การใช้บริการยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mytona และกฎของเกม กฎการให้คะแนน การควบคุม และแนวทางปฏิบัติสำหรับแต่ละเกม ซึ่งสามารถหาดูได้ภายในเกมเอง และรวมอยู่ในการอ้างอิงนี้ 


โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่ เพื่อยืนยันความเข้าใจและการยอมรับข้อกำหนด โปรดคลิก "ยอมรับ", "เล่น", "ดำเนินการต่อ", "ตกลง", "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook", "ดำเนินการต่อด้วย Facebook", "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple" หรือปุ่มอื่น ๆ ที่มีการทำงานที่คล้ายคลึงกันเมื่อได้รับแจ้งจากบริการ 


1.2. ท่านจะใช้บริการเฉพาะในกรณีที่: 


 • ท่านตกลงในข้อกำหนดนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mytona และกฎของเกม กฎการให้คะแนน การควบคุม และแนวทางปฏิบัติสำหรับแต่ละเกม ซึ่งสามารถหาดูได้ภายในเกมเอง และ


 • ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการใช้บริการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ และ 


 • กฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้อนุญาตให้ท่านใช้บริการในสถานที่ของท่าน (หากแตกต่างจากประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่) ที่ซึ่งท่านใช้บริการ 


1.3. การใช้บริการ แสดงว่าท่านมีอายุ 16 ปีขึ้นไป หากท่านมีอายุต่ำกว่า 16 ปี ท่านต้องไม่ใช้บริการใด ๆ หากท่านมีอายุระหว่าง 16 ถึง 18 ปี (หรือระหว่าง 16 ถึงอายุบรรลุนิติภาวะในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่) หรือท่านไม่มีอำนาจในการทำข้อตกลงเช่นนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านจะต้องตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว (ทั้งสำหรับตนเองและในนามของท่าน) ก่อนที่ท่านจะใช้บริการใด ๆ ได้ บางประเทศมีกฎหมายและระเบียบเพิ่มเติมที่กำกับดูแลการใช้บริการของท่านโดยขึ้นอยู่กับอายุของท่าน สำหรับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่หรือสถานที่ของท่าน โปรดดูหัวข้อ 14.15


1.4.ในกรณีที่กฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้อนุญาต การติดตั้ง การใช้ หรือการเข้าถึงบริการ แสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและกฎของเกม กฎการให้คะแนน การควบคุมและแนวทางปฏิบัติสำหรับแต่ละเกมซึ่งสามารถหาดูได้ภายในเกมเอง และรวมอยู่ในการอ้างอิงนี้ หากท่านไม่ตกลงในข้อกำหนดนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และกฎของเกม กฎการให้คะแนน การควบคุม และแนวทางปฏิบัติสำหรับแต่ละเกม ซึ่งสามารถหาดูได้ภายในเกมเอง โปรดงดเว้นจากการใช้บริการของเราและยุติการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการใด ๆ ของเราทั้งหมด การใช้บริการถือเป็นโมฆะในกรณีที่ถูกห้าม 


1.5. Mytona ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อกำหนดนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือกฎ การควบคุม หรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ได้ตลอดเวลาและตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อีกครั้ง หากข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือกฎ การควบคุม หรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่อัปเดตในอนาคตกำหนดให้ท่านต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อยอมรับ ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการต่อไปได้จนกว่าท่านจะดำเนินการดังกล่าว 


การที่ท่านใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่ข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mytona หรือกฎ การควบคุม หรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ได้รับการอัปเดตจะเป็นการยืนยันว่าท่านยอมรับฉบับที่อัปเดตแล้ว


ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mytona หรือกฎ การควบคุม หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่านฉบับที่อัปเดตในอนาคต การให้อนุญาตในการใช้บริการของท่านจะสิ้นสุดลงในทันที และท่านต้องงดเว้นจากการใช้บริการของเราทันที และยุติการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการใด ๆ ของเราทั้งหมด 


1.6. ข้อกำหนดนี้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันในหัวข้อที่ 10 และการสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม แบบรวม และแบบตัวแทน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิของท่านเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาท ยกเว้นกรณีที่ท่านเลือกไม่ใช้และยกเว้นข้อพิพาทบางประเภทที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 10 ท่านตกลงว่าข้อพิพาททั้งหมดระหว่างท่านและ Mytona จะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการเป็นการส่วนตัวที่มีผลผูกพัน และท่านสละสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือเข้าร่วมในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในคดีความหรืออนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบตัวแทน 


คู่สัญญาแต่ละฝ่ายในที่นี้ขอสละสิทธิใด ๆ และทั้งหมดโดยเพิกถอนไม่ได้ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือเข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่มในกระบวนพิจารณาทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้หรือธุรกรรมที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ ท่านเข้าใจว่าหากไม่มีข้อกำหนดนี้ ท่านจะมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลและพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนได้


 1. ทรัพย์สินทางปัญญา 


2.1. สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดภายในบริการทั้งหมดของเราและที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ทั้งหมด สิทธิทางศีลธรรม เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้าและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด สิทธิบัตร ชื่อ รหัสคอมพิวเตอร์ ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ศิลปะ เสียง ดนตรี วิดีโอ เอฟเฟ็กต์ภาพและเสียง และการผสมผสานกันต่าง ๆ เนื้อหาแบบโต้ตอบ การบันทึกการเล่นเกมที่ทำโดยใช้บริการ ซอฟต์แวร์ คำติชม ข้อคิดเห็น การสื่อสาร ข้อเสนอแนะ และวัสดุ เนื้อหา ข้อมูล และบริการอื่น ๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของ หรือได้รับอนุญาตให้กับ Mytona สงวนไว้โดย Mytona และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและกฎหมายอื่น ๆ Mytona ขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้แก่ท่านอย่างชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้ 


2.2. ตราบเท่าที่ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ เราจะให้สิทธิการใช้งานส่วนบุคคลแบบจำกัดที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และเพิกถอนได้เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น (ไม่รวมโค้ดออบเจกต์หรือซอร์สที่เกี่ยวข้องใด ๆ) ท่านต้องใช้การให้อนุญาตนี้ตามข้อกำหนดนี้ และท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เกมของเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด 


2.3. ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านจะไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในบริการใด ๆ ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏในบริการ บัญชี สกุลเงินเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือนใด ๆ นอกเหนือจากการให้อนุญาตที่ท่านได้รับจากข้อกำหนดนี้


2.4. ท่านต้องไม่คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ แจกจ่ายซ้ำ แก้ไข ให้อนุญาต ให้อนุญาตช่วง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานสืบเนื่องตามบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเรา หรือสร้างหรือเผยแพร่งานที่เกี่ยวข้องกับเกมของเราต่อสาธารณะ 


2.5. ท่านต้องไม่ทำการโกงหรือใช้วิธีการทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะให้ท่านหรือผู้ใช้รายอื่นควบคุมบริการของเราหรือองค์ประกอบของบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอนุญาตให้ผู้ใช้รับสกุลเงินเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือนไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ก็ตาม 


 1.  บัญชี 


3.1. ท่านอาจต้องสร้างบัญชีกับเรา เลือกรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน หรือท่านอาจอนุญาตให้บริการของเราโต้ตอบกับบัญชีสำหรับเครือข่ายโซเชียลหรือแพลตฟอร์มใด ๆ หรือใช้ข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงบัญชี ("ข้อมูลบัญชี") 


3.2. ท่านรับทราบและตกลงว่าบัญชีของท่านเป็นส่วนตัวสำหรับท่าน และท่านไม่มีสิทธิโอนบัญชีของท่านให้กับบุคคลอื่น ท่านจะต้องไม่ให้เช่า ขาย หรือให้ข้อมูลบัญชีของท่านแก่ผู้อื่น สร้างบัญชีโดยใช้ตัวตนหรือข้อมูลปลอม หรือในนามของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวท่านเอง ท่านต้องเก็บข้อมูลบัญชีไว้เป็นความลับ ท่านจะไม่ให้ข้อมูลบัญชีของท่านแก่บุคคลอื่น หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลบัญชีของท่าน มิฉะนั้นจะทำให้ความปลอดภัยของบัญชีของท่านต้องตกอยู่ในอันตราย ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลบัญชีของท่านหรือการใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อในแอป ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้อนุญาตหรือไม่ก็ตาม และตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับเราในกรณีที่ท่านไม่สามารถรักษาข้อมูลบัญชีของท่านไว้เป็นความลับ หรือหากท่านแบ่งปันข้อมูลบัญชีของท่านกับบุคคลอื่นในทางใดทางหนึ่ง


3.3. Mytona ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าใครก็ตามที่เข้าสู่ระบบบัญชีของท่านโดยใช้ข้อมูลบัญชีของท่านจะเป็นท่านหรือใครก็ตามที่เข้าสู่ระบบโดยได้รับอนุญาตจากท่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านสำหรับการสูญเสียหรืออันตรายใด ๆ ที่ท่านอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงบัญชีของท่านหรือการใช้บริการของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสำหรับการสูญเสียหรืออันตรายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต 


3.4. ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านลบบัญชีของท่าน หรือหากเราลบบัญชีของท่านตามข้อกำหนดนี้ ท่านอาจสูญเสียการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความคืบหน้าของเกม คะแนนที่ท่านได้ผ่านบริการ สกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนใด ๆ และข้อมูล เนื้อหาและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน 


3.5. ท่านรับทราบและตกลงว่าการซื้อใด ๆ ที่ทำโดยบัญชีของท่านจะไม่สามารถยกเลิกได้


 1.  เนื้อหา 


4.1. ท่านรับรองว่าข้อมูล สารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความแชท รูปภาพ กราฟิก เสียง วิดีโอ แท็ก หรือวัสดุอื่น ๆ ("เนื้อหา") ที่อาจอัปโหลด ถ่ายทอด ส่ง สื่อสาร หรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านบริการของเราโดยท่านจะยังคงถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นความจริง 


4.2. ท่านรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านอัปโหลด ถ่ายทอด ส่ง สื่อสาร หรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านบริการของเรา ไม่ว่าจะโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว 


4.3. เมื่อท่านใช้บริการ ท่านรับทราบและตกลงว่าอาจมีเนื้อหาที่ก้าวร้าว หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ 


บริการอาจรวมถึงฟอรัม บล็อก และฟีเจอร์แชทต่าง ๆ ที่ท่านสามารถโพสต์เนื้อหาได้ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของท่านในหัวข้อที่กำหนด 


Mytona ไม่ได้และไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ใช้/สมาชิกรายอื่นจะไม่ใช้ความคิดและข้อมูลที่ท่านแบ่งปัน หากท่านมีความคิดหรือข้อมูลที่ท่านต้องการเก็บเป็นความลับและ/หรือไม่ต้องการให้ผู้อื่นใช้ อย่าเผยแพร่ผ่านบริการ Mytona ไม่มีความรับผิดชอบในการประเมิน ใช้ หรือชดเชยให้แก่ท่านสำหรับความคิดหรือข้อมูลที่ท่านอาจเลือกที่จะแบ่งปันหรือส่ง 


Mytona ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านหรือผู้ใช้รายอื่นอัปโหลด ถ่ายทอด ส่ง สื่อสารหรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านบริการของเรา Mytona ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบบริการ และไม่มีภาระผูกพันในการดัดแปลง แก้ไข นำออก หรือลบเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใด ๆ 


Mytona ไม่ได้และไม่สามารถคัดกรองล่วงหน้าหรือตรวจสอบเนื้อหาและพฤติกรรมของผู้ใช้ทั้งหมด ดังนั้น Mytona ไม่รับประกันคุณภาพ ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาในบริการของเรา Mytona จะไม่รับผิดชอบต่อสถานการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาด การสูญหาย หรือความเสียหาย การใช้บริการของท่านถือว่าเป็นความเสี่ยงของท่านเอง 


4.5. Mytona ไม่จำเป็นต้องควบคุม ตรวจสอบ และ/หรือบันทึกการโต้ตอบของท่านกับบริการหรือการสื่อสาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความแชท) เมื่อท่านใช้บริการ ถึงแม้ว่า Mytona อาจเลือกที่จะทำเช่นนั้นก็ตาม Mytona ไม่มีภาระผูกพันแต่ได้รับอนุญาตให้ทบทวน ตรวจสอบ ห้าม แก้ไข นำออก ลบ ปิดการเข้าถึงหรือทำให้ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับเนื้อหาใด ๆ ที่อาจถูกอัปโหลด ถ่ายทอด ส่ง สื่อสาร หรือทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ ได้ตลอดเวลา 


4.6. การติดตั้ง การใช้ หรือเข้าถึงบริการ แสดงว่าท่านได้ให้ความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อระเบียบ การตรวจสอบ และการบันทึกดังกล่าว ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านไม่ได้คาดหวังเรื่องความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับกาถ่ายทอดเนื้อหาใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความแชทหรือการสื่อสารด้วยเสียง 


4.7. หลังจากที่ชี้แจงดังกล่าวแล้ว ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้จะรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านส่ง และรับทราบและตกลงว่าจะไม่มีเนื้อหาใดของผู้ใช้ที่ท่านอัปโหลดที่: 


 • คุกคาม ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ข่มขู่ ใส่ร้าย ก้าวร้าว ลามกอนาจาร ไม่เหมาะสม หยาบคาย เหยียดเชื้อชาติ ขัดต่อกฎหมาย หรือน่ารังเกียจ 


 • บิดเบือนความจริงหรือเป็นการฉ้อโกง 


 • ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เป็นความลับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นใด หรือละเมิดกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้หรือข้อจำกัดตามสัญญา 

 • ทำการตลาดหรือการโฆษณาสำหรับสินค้า บริการ ธุรกิจ หรือองค์กรอื่น ๆ 


 • บุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกหรือการแอบอ้างเป็นบุคคลและ/หรือผู้ใช้อื่น


 • มีหรือประกอบด้วยไวรัส มัลแวร์ หรือโค้ด ไฟล์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือ


 • ห้ามโดยกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ 


4.8. เมื่อท่านอัปโหลด ถ่ายทอด ส่ง จัดเก็บ หรือรับเนื้อหาไปยังหรือผ่านบริการของเรา ท่าน: 


– ยืนยันว่าท่านได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว 


– ตกลงที่จะอนุญาตให้เราและบริษัทในเครือแก้ไข เผยแพร่ ดัดแปลง และ/หรือใช้เนื้อหาของท่านและงานสืบเนื่องใดๆ ที่เราอาจสร้างจากเนื้อหานั้นในสื่อใด ๆ และทั้งหมด (ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะประดิษฐ์ขึ้นในอนาคต) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ได้ตลอดไปโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่ท่าน 


– รับทราบและตกลงว่าท่านมี "สิทธิทางศีลธรรม" ในเนื้อหาดังกล่าว (เช่น สิทธิที่จะได้รับการยอมรับสำหรับการสร้างสรรค์ของท่าน และไม่มีการนำผลงานของท่านไปใช้ในลักษณะที่เสื่อมเสีย) และท่านยังรับทราบและยอมรับว่าท่านสละสิทธิทางศีลธรรมดังกล่าวในเนื้อหาดังกล่าว และ 


– ตกลงว่าเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่อาจส่งโดยท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ เราไม่จำเป็นต้องปกป้องหรือตรวจสอบสิทธิในเนื้อหาดังกล่าว และหากเราเลือก เราได้รับอนุญาตให้บังคับใช้สิทธิของท่านในนามของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อดำเนินการทางกฎหมายและรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการดำเนินการดังกล่าว 


4.9. ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านจะต้องไม่: 


– สร้างมากกว่าหนึ่งบัญชีต่อแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงบริการ 


– ใช้บริการของเราไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อทำอันตราย ละเมิด ให้การสนับสนุน คุกคาม หรือยุยงให้ทำอันตราย ละเมิด หรือคุกคาม บุคคล กลุ่ม หน่วยงาน หรือเพื่อก่อให้เกิดความผิดต่อหรือคุกคามบุคคล กลุ่ม หน่วยงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสมาชิก ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือและบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อม ตัวแทน ผู้สืบทอดรุ่นก่อน ผู้สืบทอด นายหน้า ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับประกัน และทนายความของ Mytona 


– ใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงหรือในทางที่ผิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้บริการของเราเพื่อปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคล หน่วยงาน หรือบริการของเรา) 


– ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือธุรกิจ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณาหรือการถ่ายทอดโฆษณาเชิงพาณิชย์ใด ๆ เช่น "อีเมลขยะ", "สแปม", "จดหมายลูกโซ่", "ธุรกิจแบบพีระมิด" หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นใด 


– ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน หรือแฮ็ก (หรือพยายาม) บริการใด ๆ หรือเอาชนะหรือฟันฝ่าเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือข้อมูลที่ถูกถ่ายทอด ประมวลผล หรือจัดเก็บโดยเรา 


– "เก็บเกี่ยว" "สกัด" รวบรวม หรือโพสต์ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ใช้บริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนตัวใด ๆ (รวมถึงการอัปโหลดสิ่งใด ๆ ที่รวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ รูปแบบแฟ้มภาพและแฟ้มภาพเคลื่อนไหว ("gif")) 


– ให้เช่า ขาย โอน หรือแจก (หรือพยายาม) บัญชีกับเราหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชี เงินเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือน 


– ขัดขวางการดำเนินการตามปกติของบริการหรือกระทำการในลักษณะอื่นที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ใช้/ผู้เล่นรายอื่น


– ใช้หรือมีส่วนร่วมในบริการเพื่อโกงหรือออกแบบหรือช่วยในการโกง (เช่น โดยใช้วิธีการอัตโนมัติ บอท แฮ็ก ม็อด หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งออกแบบมาเพื่อเล่น ดัดแปลง หรือแทรกแซงบริการ) หรือเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการเข้าถึงบริการของเราหรือองค์ประกอบของบริการของเรา หรือเพื่อดำเนินการอื่นใดที่บุคคลที่มีเหตุผลน่าจะเชื่อว่าไม่อยู่ในเจตนารมณ์ของการเล่นที่ยุติธรรมหรือข้อกำหนดนี้ 


– ใช้บริการของเราโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้ หรือ 


– ใช้บริการของเราในลักษณะอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดนี้ 


4.10 ท่านจะต้องไม่คัดลอกหรือแจกจ่าย สร้างหรือเผยแพร่งานสืบเนื่องใด ๆ จากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเกมของเราที่เป็นของผู้ใช้รายอื่นต่อสาธารณะ 


หากท่านรู้สึกว่ามีผู้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาส่วนบุคคลของท่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยส่งอีเมลข้อมูลต่อไปนี้ไปที่ support@mytona.com: 


– รายละเอียดของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน และคำอธิบายว่าท่านเชื่อว่าสิทธิของท่านถูกละเมิดอย่างไร 


– รายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้งของเนื้อหาที่ท่านเชื่อว่าละเมิดสิทธิของท่าน 


– ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของท่าน 


– คำแถลงส่วนบุคคลภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่า (i) ท่านเชื่ออย่างจริงใจว่าการใช้เนื้อหาที่เป็นปัญหานั้นไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาดังกล่าว และ (ii) ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้นั้นเป็นความจริง เที่ยงตรง และถูกต้อง (และแสดงว่าท่านได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของเนื้อหาที่ถูกละเมิดดังกล่าว ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) และ 


– ลายมือชื่อ (ด้วยปากกาหรืออิเล็กทรอนิกส์) ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของเนื้อหาที่ถูกละเมิดดังกล่าว 


4.11. เนื้อหาใด ๆ ที่ท่านมีให้บนบริการของเราโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่จัดให้โดย Mytona เป็นไปด้วยความสมัครใจอย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการใช้บริการ ท่านได้ให้อนุญาตสิทธิทั่วโลกโดยเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวแบบถาวรที่เพิกถอนไม่ได้ ถ่ายโอนได้ ให้อนุญาตช่วงได้ มอบหมายได้ ที่ชำระเงินเต็มจำนวน โดยปลอดค่าลิขสิทธิ์แก่ Mytona ในการคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน, สร้างงานสืบเนื่องจาก, ผลิต, ทำให้เป็นการค้า, เผยแพร่, แจกจ่าย, ขาย, ให้อนุญาต, ให้อนุญาตช่วง, ถ่ายโอน, ให้เช่า, ถ่ายทอด, แสดงต่อสาธารณะ, ดำเนินการต่อสาธารณะ หรือให้การเข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์, ออกอากาศ, สื่อสารต่อสาธารณะโดยโทรคมนาคม, แสดง, ดำเนินการ, ป้อนเข้าสู่หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ และใช้และปฏิบัติเนื้อหาของท่านไม่ว่าในทางใด ตลอดจนงานดัดแปลงและงานสืบเนื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา รวมถึงการตลาดและการส่งเสริมการขายของบริการ ท่านยังให้สิทธิแก่เราในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิใด ๆ ที่มอบให้แก่ Mytona ภายใต้ข้อกำหนดนี้ นอกจากนี้ ท่านยังให้สิทธิแบบไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้แก่ Mytona ในการใช้และใช้ประโยชน์จากชื่อ ความเหมือน และข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในเนื้อหาใด ๆ และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ต่อท่าน ท่านขอสละสิทธิในการรับการอ้างถึงและ/หรือสิทธิทางศีลธรรมที่ท่านอาจมีในเนื้อหาของท่าน โดยไม่คำนึงว่าเนื้อหาของท่านจะถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดก็ตาม ยกเว้นตามที่กฎหมายห้ามไว้ Mytona จะไม่อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในเนื้อหาผู้ใช้ของท่าน และไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดสิทธิใดๆ ที่ท่านอาจมีเพื่อใช้และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาผู้ใช้ของท่าน Mytona ไม่มีภาระผูกพันที่จะตรวจสอบหรือบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านในหรือต่อเนื้อหาของท่าน 


 1. นโยบายเกี่ยวกับชื่อ 


5.1. ชื่อเล่น ชื่อกิลด์ หรือชื่อแคลน และรายการหรือเอกลักษณ์อื่น ๆ ที่ตั้งชื่อได้ของผู้ใช้ต้องไม่: 


– ลามก ดูหมิ่น ส่อไปในทางเพศ หยาบคาย เป็นอันตราย ทำร้าย หรืออ้างอิงถึงร่างกายมนุษย์หรือการทำงานของร่างกายอย่างไม่เหมาะสม 


– ส่งเสริมยาเสพติดหรือกล่าวเป็นนัยถึงการต่อต้านเกย์ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ หรือการโจมตีทางเพศ หรือการแสดงความเกลียดชังอย่างแท้จริงต่อเชื้อชาติ ศาสนา หรือสัญชาติใด ๆ


– อ้างอิงถึงรสนิยมทางเพศหรือลักษณะทางเพศ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับตัวผู้ใช้เองหรือผู้ใช้รายอื่น 


– ละเมิดกฎหมายใด ๆ 


– ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของ Mytona หรือของบุคคลภายนอกใด ๆ 


– ริเริ่มการเรียกร้องหรือเรียกร้องกิจกรรมการก่อการร้ายหรือแนวคิดสุดโต่ง หรือทำหน้าที่เป็นช่องทางในการสื่อสารสำหรับบุคคล/กลุ่ม/องค์กรที่มีแนวคิดสุดโต่งหรือผู้ก่อการร้าย 


– มีข้อมูลที่อาจสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือสร้างความขุ่นแคืองไม่พอใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักดี 


– มีหมายเลขซีเรียลหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ/รหัสผ่านอื่น ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตแบบชำระเงินได้ฟรี 


– มีข้อมูลหรือข้อความที่อาจเปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความลับที่ปกปิดหรือข้อมูลที่เป็นความลับอื่น ๆ 


– มีการใส่ร้าย การข่มขู่ หรือการแสดงออกหรือข้อเสนอแนะที่หยาบคายที่อาจขัดแย้งกับจริยธรรมทั่วไป หรือข้อมูลใด ๆ ที่ขัดแย้งกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ) 


– มีเฉพาะชื่อที่รู้จักกันดี พรรคการเมือง ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับข้อความข้างต้น 


– เลียนแบบหรือยกย่องกลุ่มหรือองค์กรจริง ทีมกีฬา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ กลุ่มผู้ก่อการร้าย หรือชุมชนหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่อาจมีความหมายเชิงลบหรือเชื่อมโยงกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ หรือข้อความหรือคำพูดที่เป็นการเลือกปฏิบัติใด ๆ ที่อ้างถึงชาติ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือผู้นำ/บุคคลสำคัญ (เช่น กลุ่มทหาร ศาสนา หรือการเมือง) หรือ


– ใช้ชื่อของผู้ใช้รายอื่นเพื่อแอบอ้างแทนผู้ใช้รายนั้น 


5.2. Mytona ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนชื่อเล่น ชื่อแคลน คำอธิบาย หรือชื่ออื่น ๆ ของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนเปลี่ยนแปลงหรือระงับ/ยุติข้อตกลงและบริการนี้อันเป็นผลมาจากการละเมิดข้างต้นหรือเหตุผลอื่น ๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทเองทั้งสิ้น 


ถึงแม้ว่าข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mytona อาจไม่รวมชื่อที่อาจไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ยอมรับทั้งหมด Mytona ได้รับอนุญาตแต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะปฏิเสธชื่อใด ๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ยอมรับ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทเอง หรือชื่อใด ๆ ที่ดูเหมือนจะก้าวร้าว ลามกอนาจาร หรือละเมิดข้อกำหนดนี้ หากเลือกที่จะดำเนินการ Mytona จะประเมินชื่อทั้งหมดเป็นแต่ละรายการ และดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อแก้ไขการละเมิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น 


 1. สกุลเงินเสมือนและสินค้าเสมือน 


6.1. บริการของ Mytona อาจรวมถึงสกุลเงินเสมือน เช่น ทับทิมเสมือน เหรียญ คะแนน หรือสิ่งของที่คล้ายกัน ("สกุลเงินเสมือน") และสิ่งของดิจิทัลเสมือน เช่น ความสามารถ สิ่งของที่มีประโยชน์ หรือสินค้าอื่น ๆ ("สินค้าเสมือน") โดยทั้งหมดนี้เพื่อใช้ในบริการของ Mytona 


6.2. ในกรณีที่กฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้อนุญาต ผู้ใช้สามารถรวบรวม ได้รับผ่านการใช้บริการดังกล่าว หรือซื้อการอนุญาตที่จำกัดแบบส่วนตัวที่เพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้ ไม่สามารถมอบหมายได้ ด้วยเงินเพื่อใช้สกุลเงินเสมือนและสินค้าเสมือน 


6.3. Mytona ขอสงวนสิทธิในการจัดการ ควบคุม กำกับ เปลี่ยนแปลง หรือกำจัดสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือน หรือราคาและความพร้อมใช้งานของสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือน โดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อท่านตลอดเวลาและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทเองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการใช้สิทธิดังกล่าว Mytona จะไม่รับผิดชอบต่อใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือบุคคลภายนอก 


Mytona อาจจำกัดจำนวนเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนรวมที่อาจซื้อได้ในคราวเดียว และ/หรือจำกัดจำนวนเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนรวมที่อาจเก็บไว้ในบัญชีของท่านโดยรวม ท่านได้รับอนุญาตให้รับสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนจากเราหรือพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเราผ่านทางบริการเท่านั้น และไม่ใช่ด้วยวิธีอื่นใด 


Mytona จะไม่รับผิดชอบต่อการแฮ็กหรือการสูญหายของเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนของท่าน 


6.4. ท่านรับทราบและตกลงว่าไม่สามารถโอนสกุลเงินเสมือนและสินค้าเสมือนได้ และการโอนดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ยกเว้นในลักษณะที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในบริการ ท่านไม่อาจขาย โอน หรือแลกเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนที่เป็นของ Mytona ให้กับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกได้ 


6.5. ท่านรับทราบและตกลงว่าในการอ้างอิงถึงสกุลเงินเสมือนและสินค้าเสมือน การซื้อและการแลกทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้ ท่านรับทราบและตกลงว่าการจัดหาสินค้าเสมือนสำหรับใช้ในบริการเป็นกระบวนการที่เริ่มทันทีที่ซื้อ และท่านจะสละสิทธิและสูญเสียสิทธิในการเพิกถอนเมื่อการดำเนินการเริ่มต้นขึ้น ดังนั้น "การซื้อ" จะเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราตรวจสอบการซื้อของท่าน และสกุลเงินเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือนที่เกี่ยวข้องได้รับการโอนเข้าบัญชีของท่านบนเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว สำหรับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจใช้บังคับกับสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนในสถานที่ของท่านหรือประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ โปรดดูหัวข้อ 14.15


6.6. หากท่านไม่เชื่อมต่อบริการบนอุปกรณ์กับบัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กของท่าน เราจะไม่สามารถกู้คืนสกุลเงินเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือนและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านไปยังอุปกรณ์อื่นได้หากอุปกรณ์นั้นสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ซึ่งจะเป็นผลให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อด้วยวิธีนี้: 


– ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือนที่ท่านซื้อจากเราจะถูกโอนไปยังท่านเมื่อเสร็จสิ้นการซื้อตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 6.5 ข้างต้น


– ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือนที่ท่านได้รับจากเราโดยไม่ได้ทำการซื้อจะถูกโอนไปยังท่าน ณ เวลาที่เงินเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือนได้รับการเครดิตเข้าบัญชีของท่านบนเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว และ 


– ความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความคืบหน้าของท่านผ่านบริการ หรือคะแนนที่ท่านได้รับผ่านบริการ) จะถูกโอนไปยังท่านทันทีเมื่อข้อมูลดังกล่าวถูกสร้างขึ้น 


6.7 เงินเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือนใด ๆ ที่ซื้อจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มของท่าน และการซื้อดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและข้อตกลงผู้ใช้ สิทธิการใช้งานสำหรับการซื้อแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรายการ หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิการใช้งาน โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มของท่านก่อนตัดสินใจซื้อ 


 1. การละเมิดข้อกำหนดในการบริการ 


7.1. Mytona ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ/ยุติการเข้าถึงบริการ (แม้ว่าจะหมายถึงการลบบัญชีของท่าน) หากพิจารณาแล้วว่าท่านละเมิดข้อกำหนดนี้ (ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการละเมิดครั้งใหญ่ครั้งเดียวหรือการละเมิดเล็กน้อยหลายครั้งรวมกัน) 


7.2. ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ Mytona ขอสงวนสิทธิ์ในการแบนและบล็อกผู้ใช้/ผู้เล่นของบริการของเราอย่างถาวรที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้


7.3. ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้รับทราบถึงสิทธิในการระงับ/ยุติ แบน และบล็อกเหล่านี้ และตกลงที่จะชดเชย Mytona สำหรับความเสียหาย อันตราย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดของท่าน


 1. การรับประกัน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และการปลดเปลื้อง 


8.1.Mytona ให้บริการโดยใช้ทักษะและการดูแลในระดับที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ และหวังว่าท่านจะสนุกไปกับการใช้บริการดังกล่าว แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ Mytona ไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาได้เกี่ยวกับบริการ Mytona จะไม่รับผิดหรือไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาของบริการ อาจมีบางครั้งที่บริการของเราหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการไม่พร้อมใช้งานด้วยเหตุผลทางเทคนิคหรือการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นไปตามกำหนดการหรือไม่เป็นไปตามกำหนดการ 


8.2. Mytona และซัพพลายเออร์หรือผู้จัดจำหน่ายไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาเฉพาะเจาะจงใด ๆ เกี่ยวกับบริการ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น Mytona ไม่ให้ข้อผูกมัดเกี่ยวกับเนื้อหาภายในบริการ ฟังก์ชันเฉพาะของบริการ หรือความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของท่าน และขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือการรับประกันตามกฎหมาย รวมถึงการรับประกันโดยนัยของสภาพ การใช้งานอย่างต่อเนื่อง ความถูกต้องของข้อมูล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง) ความเหมาะสมสำหรับการใช้ทั่วไป คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก และการรับประกัน (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นจากการการจัดการ การใช้งาน หรือแนวทางปฏิบัติทางการค้า Mytona ให้บริการ "ในสภาพที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" พร้อมความผิดพลาดทั้งหมด โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่มีการรับรองประสิทธิภาพหรือการให้คำมั่นสัญญาใด ๆ และการใช้งานของท่านถือเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว 


8.3. เขตอำนาจศาลบางแห่งกำหนดให้มีการรับประกันบางอย่าง เช่น การรับประกันโดยนัยของความเหมาะสมสำหรับการใช้ทั่วไป ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ดำเนินการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เราขอยกเว้นการรับประกันทั้งหมดตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การให้คำแนะนำทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดย Mytona หรือพนักงานหรือตัวแทนอื่น ๆ ของ Mytona ไม่ถือว่าเป็นการให้การรับประกันใด ๆ หากรัฐ สถานที่ และ/หรือประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ต้องการระยะเวลาหนึ่งซึ่งการรับประกันจะมีผลบังคับใช้ ระยะเวลานั้นจะเป็น 30 วันนับจากวันที่ท่านใช้บริการครั้งแรกหรือระยะเวลาสั้นที่สุดที่กฎหมายกำหนด


 1. ข้อจำกัดความรับผิด การเยียวยา และการชดใช้ความเสียหาย 


9.1. ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ Mytona และผู้จัดหาและผู้จัดจำหน่ายของ Mytona จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือข้อมูล การสูญเสียทางการเงิน หรือค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่นใด หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือความผิดพลาดของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความล้มเหลวหรือการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ และความเสียหายต่อทรัพย์สิน การสูญเสียกำไร การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษจากสาเหตุการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือบริการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) สัญญา ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรืออื่น ๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ไม่ว่า Mytona จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดของเราจะไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านจ่ายให้กับ Mytona ตามข้อกำหนดนี้ในหก (6) เดือนก่อนหน้าวันที่ท่านยืนยันการเรียกร้อง (ถ้ามี) เป็นครั้งแรกสำหรับการอนุญาตให้ใช้สินค้าเสมือนหรือเงินเสมือนหรือส่วนอื่นใดของบริการของเรา ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านไม่ได้จ่ายเงินใด ๆ ให้แก่ Mytona ระหว่างช่วงระยะเวลานี้ การเยียวยาเพียงอย่างเดียวให้แก่ท่าน (และความรับผิดแต่เพียงอย่างเดียวของ Mytona) สำหรับการพิพาทใด ๆ กับ Mytona คือการหยุดใช้บริการและยกเลิกบัญชีของท่าน 


9.2. ความรับผิดทั้งหมดของ Mytona และผู้จัดหาและผู้จัดจำหน่าย สำหรับการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mytona หรือบริการ รวมถึงการรับประกันโดยนัยใด ๆ จะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินต่อไปนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต: (I) จำนวนเงินที่ท่านจ่ายเงินให้เราเพื่อได้รับอนุญาตให้ใช้สินค้าเสมือนหรือเงินเสมือน หรือส่วนอื่นใดของบริการของเราในระยะเวลา 100 วันที่สิ้นสุดในวันที่ท่านทำการเรียกร้อง หรือ (II) หนึ่งร้อยยูโร (100 ยูโร) 


9.3. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดของความเสียหายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของพื้นฐานของการต่อรองระหว่าง Mytona และท่าน


Mytona และผู้จัดหาและผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลในทุกกรณี


สิทธิทางกฎหมายเพิ่มเติมใด ๆ ที่ท่านพึงมีในฐานะผู้บริโภคจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดนี้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต 


9.4. ท่านรับทราบและตกลงที่จะชดเชย และปกป้อง Mytona ตลอดจนสมาชิก ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือและบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อม ตัวแทน ผู้สืบทอดรุ่นก่อน ผู้สืบทอด นายหน้า ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับประกัน และทนายความของ Mytona ให้พ้นจากการเรียกร้อง การร้องขอ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอื่น ๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล โดยบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกิดจากการใช้บริการของท่าน หรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของท่าน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ถือว่าเกี่ยวข้อง หากการเรียกร้องของบุคคลภายนอกไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อของท่าน 


9.5. ท่านรับทราบว่าสิทธิที่ได้รับและภาระผูกพันที่มีต่อ Mytona ภายใต้ข้อกำหนดนี้มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถถูกแทนที่ได้ การสูญเสียสิทธิดังกล่าวจะส่งผลเสียอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ต่อ Mytona และไม่สามารถทดแทนได้ด้วยความเสียหายที่เป็นตัวเงินแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น Mytona จะมีสิทธิในคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือการการบรรเทาความเสียหายที่เท่าเทียมกันอื่น ๆ (โดยไม่มีภาระผูกพันในการแสดงหลักประกันหรือการค้ำประกันหรือหลักฐานความเสียหาย) ในกรณีที่ท่านทำการละเมิดหรือคาดว่าจะทำการละเมิด 


ท่านขอสละสิทธิทั้งหมดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในการขอคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือการบรรเทาความเสียหายอื่น ๆ ที่เท่าเทียมกัน หรือในการสั่งห้ามหรือยับยั้งการทำงานของบริการ การใช้ประโยชน์จากโฆษณาหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ออกโดยเกี่ยวข้องกับบริการนั้น หรือการใช้ประโยชน์จากบริการหรือเนื้อหาใด ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้หรือแสดงผ่านบริการ และตกลงที่จะจำกัดการเรียกร้องของท่านเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นตัวเงิน ซึ่งจำกัดโดยหัวข้อ 9.1 (ถ้ามี) 


 1. การอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิการดำเนินคดีแบบกลุ่ม 


โปรดอ่านหัวข้อนี้อย่างละเอียดเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายของท่าน รวมถึงสิทธิของท่านในการยื่นฟ้องคดีต่อศาล 


10.1. ข้อกำหนดเรื่องการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิการดำเนินคดีแบบกลุ่มบังคับใช้กับท่าน หากท่านมีภูมิลำเนาและ/หรือเข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้บริการของเราในสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดเหล่านี้ยังอาจบังคับใช้กับท่าน หากท่านมีภูมิลำเนาและ/หรือเข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้บริการของเราจากนอกสหรัฐอเมริกา 


10.2. ท่านและเรา ("คู่สัญญา") จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อระงับข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง คำถาม หรือความขัดแย้งใด ๆ โดยตรงผ่านการปรึกษาหารือและการเจรจาโดยสุจริต ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเริ่มการฟ้องร้องหรืออนุญาโตตุลาการ หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ support@mytona.com ข้อกังวลส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วในลักษณะนี้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า


10.3. หากคู่สัญญาไม่สามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่ตกลงกันได้ภายใน 90 วันนับจากเวลาที่ดำเนินการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการตามหัวข้อ 10.2 ข้างต้น คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเริ่มใช้การอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเป็นวิธีเดียวในการแก้ไขข้อเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคู่สัญญาอย่างเป็นทางการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง ข้อเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและข้อกำหนดฉบับนี้ (รวมถึงการตีความ การจัดทำ การดำเนินการ และการละเมิด) นโยบายความเป็นส่วนตัว บริการ และ/หรือการใช้บริการใด ๆ ของท่าน และข้อเรียกร้องและข้อพิพาทอื่น ๆ โดยไม่มีข้อจำกัด จะถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันซึ่งดำเนินการโดย JAMS ตามข้อกำหนดของ JAMS "Streamlined Arbitration Rules and Procedures" หรือ "Comprehensive Arbitration Rules and Procedures" ตามความเหมาะสม ยกเว้นกฎหรือขั้นตอนใด ๆ ที่ควบคุมหรืออนุญาตให้มีการดำเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบตัวแทน ข้อกำหนดเรื่องอนุญาโตตุลาการนี้จัดทำขึ้นตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างรัฐ และกฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางจะใช้บังคับกับการตีความ ความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กัน การบังคับใช้ และการจัดทำข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ โดยไม่คำนึงถึงทางเลือกอื่นของบทบัญญัติกฎหมายที่มีอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกำหนดเรื่องอนุญาโตตุลาการจะคงมีผลบังคับใช้ต่อไปหากมีการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างในหัวข้อ 13 อนุญาโตตุลาการและไม่ใช่ศาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่น จะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการตีความ ความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กัน การบังคับใช้ หรือการจัดทำข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องใด ๆ ว่าข้อตกลงอนุญาโตตุลาการทั้งหมดหรือบางส่วนถือเป็นโมฆะหรือสามารถเป็นโมฆะได้ หรือว่าการเรียกร้องอยู่ภายใต้อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อนุญาโตตุลาการจะได้รับอำนาจในการให้การบรรเทาใด ๆ ก็ตามที่จะมีได้ในศาลภายใต้กฎหมายหรือในความเท่าเทียมกัน คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันคู่สัญญาและอาจถือเป็นการตัดสินในศาลที่มีเขตอำนาจใด ๆ


สามารถเข้าดูกฎของ JAMS ที่ควบคุมการอนุญาโตตุลาการได้ที่ http://www.jamsadr.com/ หรือโทรหา JAMS ได้ที่ +1 800 352-5267 ค่าธรรมเนียมการอนุญาโตตุลาการและส่วนแบ่งค่าชดเชยอนุญาโตตุลาการของท่านจะอยู่ภายใต้ "Streamlined Arbitration Rules and Procedures" หรือ "Comprehensive Arbitration Rules and Procedures" ของ JAMS ตามความเหมาะสม แต่จะไม่รวมขั้นตอนการดำเนินคดีแบบกลุ่มของ JAMS หรือกฎหรือขั้นตอนของ JAMS ใด ๆ ที่ควบคุมหรืออนุญาตการดำเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบตัวแทน และมาตรฐานขั้นต่ำของผู้บริโภค รวมถึงขีดจำกัดปัจจุบันในขณะนั้นของค่าธรรมเนียมการยื่นอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ภายในขอบเขตที่บังคับใช้ ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมการยื่นอนุญาโตตุลาการสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นฟ้องคดีต่อศาล Mytona จะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คู่สัญญาเข้าใจว่าหากไม่มีข้อกำหนดที่บังคับนี้ ท่านจะมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลและพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนได้ ภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมาย คู่สัญญาเข้าใจเพิ่มเติมว่า ในบางกรณี ค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการอาจสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และสิทธิในการค้นพบอาจถูกจำกัดในอนุญาโตตุลาการมากกว่าในศาล 


10.4. หากท่านอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสมภายในสหรัฐอเมริกาที่ท่านสะดวก สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยนอกสหรัฐอเมริกา อนุญาโตตุลาการจะเริ่มขึ้นในลอสแอนเจลีสเคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย และท่านและเราตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐในลอสแอนเจลีสเคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย เพื่อบังคับการอนุญาโตตุลาการ เพื่อหยุดกระบวนพิจารณาเพื่อรอการอนุญาโตตุลาการ หรือเพื่อยืนยัน แก้ไข ยกเลิก หรือทำการตัดสินตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ


10.5. คู่สัญญาตกลงเพิ่มเติมว่าการอนุญาโตตุลาการใด ๆ จะต้องดำเนินการในฐานะส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่การดำเนินคดีแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบตัวแทนอื่น ๆ และคู่สัญญาขอสละสิทธิโดยชัดแจ้งในการยื่นฟ้องแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบตัวแทน หรือขอการบรรเทาทุกข์ที่อยู่บนพื้นฐานแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบตัวแทน ท่านและเราตกลงว่าแต่ละฝ่ายอาจเรียกร้องค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่งที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mytona เฉพาะเป็นรายบุคคลโดยท่านหรือเราเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบตัวแทนใด ๆ นอกจากนี้ อนุญาโตตุลาการไม่อาจรวมการเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเข้าด้วยกัน และไม่อาจตัดสินกระบวนพิจารณาแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบตัวแทนใด ๆ เว้นแต่ทั้งท่านและเราจะตกลงเป็นอย่างอื่น หากศาลหรืออนุญาโตตุลาการใดตัดสินว่าการสละสิทธิการดำเนินคดีแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบตัวแทนที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 10.5 นี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรืออนุญาโตตุลาการสามารถดำเนินการแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบตัวแทนได้ ดังนั้นข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการที่กำหนดไว้ข้างต้นจะถือเป็นโมฆะทั้งหมด และจะถือว่าคู่สัญญาไม่ได้ตกลงที่จะตัดสินข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 


10.6. ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงการตัดสินใจของคู่สัญญาในการแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดผ่านอนุญาโตตุลาการ ข้อยกเว้นในการแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดผ่านอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันภายในขอบเขตที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นจาก: 


 • การละเมิดการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Mytona ในลักษณะใด ๆ (แต่ไม่ใช่ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการให้อนุญาตที่มอบให้ท่านภายใต้ข้อกำหนดนี้) หรือ 


 • ข้อกล่าวหาเรื่องการโจรกรรม การละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงและการละเมิดคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกา (United States Computer Fraud and Abuse Act) เช่นนั้น คู่สัญญาตกลงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจหาทางบรรเทาชั่วคราว (หรือการบรรเทาทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่เทียบเท่า) ในศาล ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมในหัวข้อ 11.2 ด้านล่าง นอกเหนือจากที่กล้าวมาแล้วข้างต้น คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจอ้างสิทธิในการดำเนินคดีรายบุคคลในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อยสำหรับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่อยู่ในขอบเขตอำนาจศาลของศาลดังกล่าวแทนการใช้อนุญาโตตุลาการ 


10.7. ท่านมีสิทธิที่จะไม่เข้าร่วมและไม่ถูกผูกพันโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและข้อกำหนดการสละสิทธิการดำเนินคดีแบบกลุ่ม แบบรวม และแบบตัวแทน ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 10.1, 10.3, 10.4 และ 10.5 ข้างต้น โดยส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการตัดสินใจของท่านที่จะไม่เข้าร่วม ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: 1 Fusionopolis Link #06-03/05 Nexus@One-North, Singapore (สิงคโปร์) 138542, Attention: Legal Department. หนังสือแจ้งจะต้องส่งภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่านดาวน์โหลดบริการที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรกหรือเริ่มใช้บริการของเรา (หรือหากไม่มีการซื้อ ให้ส่งภายใน 30 วันนับจากวันแรกที่ท่านดาวน์โหลดเกมที่เกี่ยวข้องหรือเข้าถึงหรือเริ่มใช้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก) มิฉะนั้น ท่านจะถูกผูกพันในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามข้อกำหนดในหัวข้อเหล่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่เข้าร่วมในข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการเหล่านี้ เราก็จะไม่ผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้เช่นกัน 


10.8. Mytona จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหัวข้อที่ 10 นี้ผ่านทางบริการหรือด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในวันที่ 30 และจะมีผลในอนาคตกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 30 เท่านั้น ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต ท่านตกลงที่จะตัดสินข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ระหว่างเราตามข้อความที่ใช้ในหัวข้อที่ 10 นี้ 


 1. การระงับข้อพิพาท กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล 


11.1. หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและ Mytona เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อเราโดยตรงก่อนเพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยติดต่อเราที่ support@mytona.com 


11.2. หากท่านอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา: 


 • ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและข้อกำหนดฉบับนี้ (รวมถึงการตีความ การจัดทำ การดำเนินการ และการละเมิด) นโยบายความเป็นส่วนตัว บริการ และ/หรือการใช้บริการใด ๆ ของท่านจะต้องอยู่ภายใต้และควบคุมในทุกแง่มุมโดยกฎหมายของรัฐที่ท่านมีภูมิลำเนาในเวลาที่ท่านดาวน์โหลดบริการที่เกี่ยวข้องหรือเริ่มใช้งานบริการ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติหรือหลักการของกฎหมาย 


 • ท่านและเราให้ความยินยอมอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ศาลของรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางในลอสแอนเจลีสเคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย โดยเฉพาะ เพื่อแก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามที่ระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อ 10.6 หรือพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถตัดสินได้โดยอนุญาโตตุลาการ 


11.3. หากท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ: 


 • ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและข้อกำหนดฉบับนี้ (รวมถึงการตีความ การจัดทำ การดำเนินการ และการละเมิด) นโยบายความเป็นส่วนตัว บริการ และ/หรือการใช้บริการใด ๆ ของท่านจะถูกควบคุมโดยและอยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติหรือหลักการของกฎหมาย 


 • หากผู้ใช้รายใดที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกามีสิทธิที่จะเริ่มและ/หรือเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาทางกฎหมายภายในสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้รายนั้นตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในหัวข้อ 10 "อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิการดำเนินคดีแบบกลุ่ม" ข้างต้น


 • หากการเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่ท่านอาจมีต่อ Mytona ไม่สามารถตัดสินได้โดยอนุญาโตตุลาการ ท่านจะตกลงว่าการเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขโดยศาลที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์โดยเฉพาะ และท่านและเราให้ความยินยอมอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ของศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์โดยเฉพาะ 


 1. ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 


12.1. ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้จะอยู่ภายใต้นโยบายของเครือข่ายสังคมหรือแอปสโตร์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อใช้บริการ ท่านอาจอนุญาตให้เครือข่ายสังคมหรือร้านแอปดังกล่าวแบ่งปันที่อยู่อีเมลและข้อมูลอื่น ๆ ของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") กับ Mytona 


12.2. เราทำทุกอย่างตามสมควรในอำนาจของเราเพื่อปกป้องสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการรักษาความลับของข้อมูลของท่าน Mytona รวบรวม ประมวลผล ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราก่อนใช้บริการ หากท่านไม่ตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ท่านไม่ควรดาวน์โหลด เข้าถึง และ/หรือใช้บริการของเรา เมื่อใช้บริการ ท่านรับทราบและตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mytona 


 1. การยกเลิกบริการ/ข้อตกลง 


13.1. Mytona ได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงบริการใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามและไม่ต้องแจ้งให้ทราบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการละเมิดข้อกำหนดนี้ ท่านรับทราบว่า Mytona ได้รับอนุญาตให้ยุติหรือเปลี่ยนแปลงบริการและ/หรือเนื้อหาได้ตลอดเวลา โดยไม่มีความผิด และจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ทราบหรือไม่ก็ได้ 


13.2. Mytona ได้รับอนุญาตให้ระงับ/ยุติข้อตกลงนี้กับท่าน และระงับ/ยุติและบล็อกการใช้บริการของท่านอย่างถาวรเมื่อใดก็ได้สำหรับ (แต่ไม่จำกัดเพียง) เหตุผลดังต่อไปนี้: 


 • ท่านได้ละเมิดข้อกำหนดนี้ 


 • ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอก


 • เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่บังคับใช้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมาย/ระเบียบดังกล่าว หรือ


 • Mytona พิจารณาว่าจะไม่ให้บริการอีกต่อไป 


 • เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง (ก) สิทธิและการให้อนุญาตทั้งหมดในการใช้บริการจะถูกยกเลิกเช่นเดียวกัน (ข) ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้จะต้องหยุดใช้บริการ หากข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกหรือถูกระงับ ภาระผูกพันของท่านที่มีต่อ Mytona เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ (รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ ความเป็นเจ้าของ ความรับผิด การชดเชย การรักษาความลับ ฯลฯ) จะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่มีเจตนาให้คงอยู่นานกว่าข้อตกลงนั้นเอง


13.3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีของท่าน หากท่านไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเป็นเวลา 180 วันขึ้นไป ในกรณีดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงและ/หรือใช้สกุลเงินเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือนใด ๆ (ตามที่ให้คำนิยามไว้ด้านบน) ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น และจะไม่มีการคืนเงินให้กับท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น 


13.4. ท่านสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้และยุติความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับ Mytona ได้ตลอดเวลา โดยการหยุดใช้บริการ 


 1. ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด 


14.1 ความพร้อมใช้งานและการเข้าถึง


ท่านยอมรับว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าถึงบริการและมีหน้าที่ในการชำระเงิน เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้ในบริการไม่ได้มีไว้สำหรับใช้หรือแจกจ่ายโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในพื้นที่ใด ๆ ที่การใช้หรือการแจกจ่ายดังกล่าวจะเป็นการละเมิดกฎหมาย/ระเบียบที่บังคับใช้ หรือที่ Mytona จะต้องรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนใด ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว 


14.2. การยกเว้นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญา


การใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยระยะเวลาจำกัดในการขายสินค้าระหว่างประเทศได้รับการยกเว้นอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้และจะไม่นำไปใช้กับข้อกำหนดนี้


14.3. ข้อตกลงโดยสมบูรณ์


ข้อกำหนดนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กฎของเกม กฎการให้คะแนน การควบคุมและแนวทางสำหรับแต่ละเกม และเอกสารที่รวมไว้ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงจะถือเป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่าง Mytona และท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ เกี่ยวกับการใช้บริการและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่าความเข้าใจหรือข้อตกลงใด ๆ ก่อนหน้านี้หรือเกิดขึ้นพร้อมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร ทางวาจา หรืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะกำหนดขึ้นโดยนโยบาย แนวปฏิบัติ ก่อนหน้านี้หรือจารีตประเพณี และจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก Mytona ตามที่ประกาศไว้บนบริการ


14.4. การแยกออกจากกันได้ 


หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือโดยศาลที่เกี่ยวข้อง ส่วนนั้นจะถูกตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้สะท้อนถึงเจตนาดั้งเดิมของคู่สัญญาและส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลใช้ได้และบังคับใช้ได้ หากไม่สามารถตีความส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดนี้ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ ให้ถือว่าส่วนนั้นถูกลบออกจากข้อกำหนดนี้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดนี้ 


14.5. การไม่สละสิทธิ


การที่ Mytona ไม่สามารถใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ และทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว และหากฝ่ายใด ๆ ในที่นี้สละสิทธิที่มีต่อการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ ก็ไม่ควรตีความว่าเป็นการสละสิทธิที่มีต่อการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากนี้ หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นโมฆะโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ คู่สัญญาตกลงว่าศาลจะพิจารณาเจตนาของคู่สัญญาตามที่กำหนด และข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้ 


14.6. การโอนสิทธิ 


ห้ามมิให้โอนสิทธิในข้อกำหนดนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก Mytona อย่างไรก็ตาม Mytona ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิของข้อกำหนดนี้ตามที่เห็นสมควร


14.7. การปฏิบัติตาม


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ของท่าน Mytona อาจร้องขอ และท่านต้องให้ข้อมูล เอกสาร หรือเอกสารการเผยแพร่ใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าว 


14.8. อายุความสูงสุด


ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้ จะต้องยื่นข้อเรียกร้องหรือสาเหตุแห่งการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การใช้บริการของเรา รวมถึงบริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้ผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก หรือ (ii) ข้อกำหนด หรือ (iii) บริการ ภายใน หก (6) เดือน ภายหลังที่ข้อเรียกร้องหรือสาเหตุแห่งการกระทำนั้นเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติหรือกฎหมายใด ๆ ที่ขัดกัน ในกรณีที่ไม่มีการยื่นข้อเรียกร้องหรือสาเหตุแห่งการกระทำดังกล่าวภายในระยะเวลา 6 เดือน ดังกล่าว ข้อเรียกร้องหรือสาเหตุแห่งการกระทำดังกล่าวจะถูกระงับตลอดไป


14.9. การสร้างและการสละสิทธิการต่อสู้


ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ตกลงว่าข้อกำหนดนี้ซึ่งเขียนขึ้นโดย Mytona จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อต่อต้าน Mytona ในลักษณะใด ๆ ท่านขอสละสิทธิในการต่อสู้ใด ๆ และทั้งหมดที่เป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าข้อกำหนดนี้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการรับทราบและตกลงในข้อกำหนดดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีการลงลายมือชื่อจริงของคู่สัญญาเพื่อมีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้ 


14.10. เหตุสุดวิสัย


หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและไม่อาจป้องกันได้อื่น ๆ เช่น สงคราม การก่อการร้าย การปฏิบัติการทางพลเรือนหรือการทหาร การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การนัดหยุดงาน ไฟไหม้ น้ำท่วม อุบัติเหตุ หรือการขาดแคลนพลังงาน หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Mytona Mytona จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวของการให้บริการ 


14.11. บริการของบุคคลภายนอก


เราอาจเชื่อมโยงไปยังบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณาที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก) และ/หรือบริการของบุคคลภายนอกอาจให้บริการแก่ท่านผ่านบริการของเรา ท่านเข้าใจว่าเราไม่ได้ให้สัญญาเกี่ยวกับเนื้อหา สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว และเราไม่ให้การรับรองในสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้ เราไม่รับผิดชอบต่อท่านเกี่ยวกับความสูญเสียหรืออันตรายใด ๆ ที่เกิดจากบุคคลภายนอกดังกล่าว ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเหล่านั้นถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน ท่านเข้าใจว่าเมื่อท่านให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านกำลังให้ข้อมูลนั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้น (ถ้ามี) ซึ่ง Mytona ไม่ได้เป็นคู่สัญญา 


14.12. การแปล


เราอาจแปลข้อกำหนดนี้เป็นหลายภาษา และในกรณีที่มีความแตกต่างใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ๆ ฉบับภาษาอังกฤษจะนำไปใช้ตามขอบเขตของความแตกต่างและตามขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาต หากท่านอาศัยอยู่ในอินโดนีเซีย โปรดดูหัวข้อ 14.15 สำหรับข้อกำหนดเฉพาะที่อาจมีผลบังคับใช้กับท่านเกี่ยวกับการแปล


14.13. การมีผลบังคับใช้ต่อ


ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คงมีผลบังคับใช้อยู่ต่อไปหลังจากที่ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าจะโดยภาษาที่เขียนอย่างชัดแจ้งหรือโดยบริบท ข้อกำหนดนี้หรือบริการจะคงมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากที่ข้อตกลงสิ้นสุดลง 


14.14. ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก


เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดนี้ที่ตั้งใจหรือจะตีความเพื่อมอบสิทธิ ผลประโยชน์ หรือการเยียวยาใด ๆ ให้กับบุคคลใด (นอกเหนือจากคู่สัญญาในข้อตกลงนี้) ประเภทหรือลักษณะใด ๆ หรือเพื่อสร้างภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ ของบุคคลดังกล่าว 


14.15 ข้อกำหนดเฉพาะของเขตอำนาจศาล


ข้อกำหนดเฉพาะของเขตอำนาจศาลต่อไปนี้ใช้เฉพาะกับผู้ใช้ที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่ระบุหรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้แต่ละฉบับกำหนด


 • ออสเตรเลีย


ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ในด้านสิทธิทางศีลธรรม ท่านยินยอมให้ Mytona กระทำการหรือละเว้นจากการกระทำการใด ๆ ที่อาจละเมิดสิทธิทางศีลธรรมของท่าน หรือสิทธิที่เทียบเท่าที่ท่านอาจมีในเนื้อหาของท่านทั่วโลก


 • แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา


ประกาศสำหรับผู้ใช้ในแคลิฟอร์เนีย ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1789.3 ผู้ใช้เว็บไซต์ของรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิได้รับประกาศเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเฉพาะดังต่อไปนี้: ท่านอาจติดต่อหน่วยช่วยเหลือการร้องเรียนของแผนกบริการผู้บริโภคของกรมกิจการผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย เป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California, 95814 หรือทางโทรศัพท์ที่ +1 916 445-1254 หรือ +1 800 952-5210


 • จีน


ระหว่างที่ท่านใช้บริการนี้ ท่านอาจสามารถตั้งชื่อเล่น อวตาร ลายมือชื่อ ข้อความ และข้อมูลอื่น ๆ สำหรับบัญชีที่ท่านใช้ และท่านยังสามารถตั้งชื่อ รูปภาพ โปรไฟล์ ฯลฯ เมื่อท่านสร้าง จัดการ และมีส่วนร่วมในการใช้บริการของเรา ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาและรูปแบบของข้อมูลนี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ คำว่า "กฎหมายและระเบียบ" ในข้อตกลงฉบับนี้หมายถึงกฎหมายและระเบียบในภูมิภาคของผู้ใช้ กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศ ระเบียบการบริหาร การตีความของศาล ระเบียบของท้องถิ่น กฎและระเบียบของแผนก ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและขนบธรรมเนียมที่ดี จริยธรรมทางสังคม และกฎของแพลตฟอร์มของ Mytona และจะไม่ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในเรื่องใด ๆ


เมื่อใช้บริการนี้ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และท่านต้องไม่ทำ คัดลอก เผยแพร่ หรือแจกจ่ายข้อมูลที่มีเนื้อหาต่อไปนี้หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง และท่านต้องไม่จัดให้มีการผลิต คัดลอก เผยแพร่ หรือแจกจ่ายข้อมูลที่มีเนื้อหาต่อไปนี้หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง:


 1. ผู้ที่ต่อต้านหลักการพื้นฐานที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญ


 1. เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ทำให้ความลับของรัฐรั่วไหล ล้มล้างอำนาจรัฐ และบ่อนทำลายความสามัคคีในชาติ


 1. สร้างความเสียหายต่อเกียรติยศและผลประโยชน์ของชาติ


 1. ยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางชาติพันธุ์ การเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ และการบ่อนทำลายความสามัคคีทางชาติพันธุ์


 1. ผู้ที่บ่อนทำลายนโยบายทางศาสนาของรัฐและส่งเสริมลัทธิและความเชื่อเกี่ยวกับระบบศักดินา


 1. ปล่อยข่าวลือ ก่อกวนความสงบเรียบร้อยของสังคม บั่นทอนเสถียรภาพทางสังคม


 1. เผยแพร่สิ่งลามกอนาจาร ภาพอนาจาร การพนัน ความรุนแรง การฆาตกรรม ความหวาดกลัว หรือยุยงให้เกิดอาชญากรรม


 1. ดูหมิ่นหรือใส่ร้ายผู้อื่น ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น


 1. การละเมิดหลักกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ อำนาจของผู้นำทางสังคม


ท่านเข้าใจและตกลงว่าหากท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของเราตั้งแต่เวลา 20:00 น. ถึง 21:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ รวมแล้วไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


 • สหภาพยุโรป


ภายใต้ข้อกำหนดของอุปกรณ์/แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องซึ่งท่านใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา ท่านมีสิทธิที่จะถอนการซื้อสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ โดยไม่ต้องให้เหตุผล ท่านรับทราบโดยชัดแจ้งว่าท่านสูญเสียสิทธิในการถอนการซื้อเมื่อบริการของเราเริ่มทำงานและเมื่อมีการให้การเข้าถึงสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนแก่บัญชีของท่าน ท่านตกลงว่าการจัดหาสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนและดำเนินการให้บริการจะเริ่มต้นทันทีหลังจากที่ท่านดำเนินการซื้อเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น เมื่อมีการเปิดใช้งานการเข้าถึงสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนในบัญชีของท่าน แสดงว่าเราได้ดำเนินการตามสัญญาโดยสมบูรณ์


Mytona จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความสูญเสียหรือความเสียหายสามารถคาดการณ์ได้หากเป็นผลที่ตามมาอย่างชัดเจนจากการละเมิดของเรา หรือหากท่านและ Mytona คาดการณ์ถึงในขณะที่เราเข้าทำข้อกำหนดฉบับนี้


ในกรณีที่ข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ให้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐสมาชิกที่ท่านพำนักอาศัยอยู่หรือสถานที่ของท่าน สิทธิเหล่านั้นจะยังคงมีอยู่


หากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป เราจะให้ใบแจ้งหนี้ที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ท่าน หากเราจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือตามที่ท่านร้องขอ ท่านตกลงว่าใบแจ้งหนี้เหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์


สำหรับผู้บริโภครายบุคคล (ไม่ใช่ธุรกิจ): สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท โปรดไปที่ลิงก์นี้เพื่อไปยังแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 • อินโดนีเซีย


การแปลข้อกำหนดเหล่านี้เป็นภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจะมีสถานะเทียบเท่ากับฉบับภาษาอังกฤษ


 • ญี่ปุ่น


หากท่านอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ท่านตกลงที่จะใช้สกุลเงินเสมือนใด ๆ ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อ 


 • สวีเดน


ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดฉบับนี้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาที่ให้แก่ท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสวีเดน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยข้อกำหนดสัญญาผู้บริโภค (1994:1512) กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางไกลและนอกสถานที่ (2005:59) และกฎหมายว่าด้วยการขายเพื่อผู้บริโภค (1990:932) 


 • สหราชอาณาจักร


ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดฉบับนี้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาที่ให้แก่ท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร รวมถึงกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคปี 2015 สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของท่าน โปรดไปที่เว็บไซต์คำแนะนำแก่พลเมือง (Citizens Advice) ที่ www.adviceguide.org.uk หรือโทร. +44 3454 04 05 06


14.16. รายละเอียดการติดต่อ


หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดฉบับนี้ โปรดติดต่อเราที่ support@mytona.com 


14.17. หัวเรื่อง


หัวเรื่องในข้อกำหนดฉบับนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่มีผลต่อการตีความข้อตกลงฉบับนี้