​ข้อกำหนดในการให้บริการ

ปรับปรุงล่าสุด: 1 เมษายน 2020

ขอขอบคุณสำหรับการใช้งานเกม เว็บไซต์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องของเรา (“บริการ”) โดยมี MYTONA PTE. LTD. (“MYTONA” หรือ “เรา”) เป็นผู้ให้บริการ MYTONA PTE. LTD. เป็นบริษัทสิงคโปร์พร้อมสำนักงานที่จดทะเบียน ชั้น 1 Fusionopolis Link #06-03/05 Nexus@One-North, Singapore 138542

1. การตกลงยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ

1.1. ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) สร้างข้อตกลงทางกฏหมายขึ้นมาระหว่างตัวคุณ (“คุณ”) กับ MYTONA และจะใช้บังคับกับการดาวน์โหลด การติดตั้ง การเข้าถึง และ/หรือการใช้งานบริการของเรา รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทะเบียนและการใช้งานบัญชีของคุณ การสนับสนุน การปรับปรุงใด ๆ ที่เราอาจมีให้คุณ เงินตราเสมือนหรือสินค้าเสมือน ข้อความอื่นใด ภาพกราฟิก รูปภาพ งานศิลปะ เสียง เพลง วิดีโอ ออดิโอวิชวลเอฟเฟกต์ผสมผสาน เนื้อหาแบบโต้ตอบ ซอฟต์แวร์ คำติชม ข้อคิดเห็น การติดต่อสื่อสาร คำแนะนำ และข้อมูลอื่นใด เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศ และบริการอาจมีให้คุณใช้งานผ่านทางบริการ ไม่ว่าจะบนอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ บนเว็บไซต์ของเรา หรือทางเว็บไซต์ของเรา หรือบนอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม หรือเว็บไซต์อื่นใด

การใช้งานบริการยังอยู่ในความควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัว พร้อมทั้งกฎการเล่น กฎการให้คะแนน การควบคุมและคู่มือสำหรับแต่ละเกมที่พบได้ภายในตัวเกมของ MYTONA และที่รวมเข้ามานับแต่นี้เป็นต้นไปด้วยการอ้างอิงนี้

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่คุณจะตัดสินใจตกลงยอมรับ โปรดคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับ", "เล่น", "ดำเนินการต่อ", "ตกลง", "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook"", "ดำเนินการต่อด้วย Facebook", "เข้าสู่ระบบด้วย Apple" หรือปุ่มอื่นที่มีฟังก์ชันคล้ายกันเมื่อปรากฏขึ้นในเกม เพื่อยืนยันความเข้าใจและการตกลงยอมรับในข้อกำหนดนี้

1.2. คุณจะใช้งานบริการก็ต่อเมื่อ

(ก) คุณตกลงยอมรับในข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว พร้อมทั้งกฎการเล่น กฎการให้คะแนน การควบคุมและคู่มือสำหรับแต่ละเกมที่พบได้ภายในตัวเกมของ MYTONA

(ข) คุณมีสิทธิตามกฎหมายในการใช้งานบริการของเราภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายซึ่งใช้บังคับของประเทศที่พำนัก และ

(ค) ข้อบังคับและกฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาตให้คุณใช้งานบริการได้ในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (หากอยู่คนละตำแหน่งกับประเทศที่พำนัก) ที่คุณใช้งานเท่านั้น

1.3. ด้วยการใช้งานบริการ คุณแสดงให้เห็นว่าตนเองมีอายุ 16 ปีขึ้นไป หากคุณมีอายุน้อยกว่า 16 ปึ คุณจะใช้งานบริการไม่ได้

หากคุณมีอายุระหว่าง 16 ถึง 18 ปี (หรือระหว่าง 16 ปีถึงอายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่พำนัก) หรือหากคุณไม่มีอำนาจในการเข้าสู่ข้อตกลงเช่นนี้ ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายก็ควรต้องทบทวนแล้วตกลงยอมรับในข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว (ทั้งสองรายการสำหรับผู้ปกครอง และดำเนินการในนามของคุณ) ก่อนที่คุณจะได้ใช้งานบริการ

1.4. ด้วยการติดตั้ง การใช้งาน หรือการเข้าถึงบริการ คุณตกลงยอมรับในข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว พร้อมทั้งกฎการเล่น กฎการให้คะแนน การควบคุมและคู่มือสำหรับแต่ละเกมที่พบได้ภายในตัวเกมของเรา และที่รวมเข้ามานับแต่นี้เป็นต้นไปด้วยการอ้างอิงนี้

หากคุณไม่ตกลงยอมรับในข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว พร้อมทั้งกฎการเล่น กฎการให้คะแนน การควบคุมและคู่มือสำหรับแต่ละเกมที่พบได้ภายในตัวเกมของเรา โปรดงดเว้นการใช้งานบริการของเรา และยุติการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานบริการใดก็ตามของเรา การใช้งานบริการจะตกเป็นโมฆะเมื่อไม่ได้รับอนุญาต

1.5. MYTONA สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อกำหนดเหล่านี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือกฎระเบียบ การควบคุม หรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ เมื่อใดก็ได้ และเป็นตามการตัดสินใจของทาง MYTONA แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพราะฉะนั้นกรุณากลับมาตรวจสอบนโยบายข้อกำหนดเหล่านี้อยู่เป็นประจำ ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือกฎระเบียบ การควบคุม หรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่ได้รับการอัปเดตในอนาคตนั้น ถ้าจำเป็นจะต้องให้คุณดำเนินการเพื่อยอมรับกฎระเบียบข้อกำหนดนโยบายเหล่านั้น คุณอาจจะไม่สามารถใช้งานบริการเหล่านี้ได้จนกว่าคุณจะดำเนินการดังกล่าวนั้นเสร็จสิ้น

การใช้งานบริการต่าง ๆ ของเราหลังจากที่มีการอัปเดตข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MYTONA หรือกฎระเบียบ การควบคุม หรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ แล้วนั้นให้ถือว่าเป็นการยืนยันซึ่งความยอมรับของการอัปเดตนี้ของคุณ

ในกรณีที่คุณไม่ให้การยอมรับต่อส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามของข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือกฎระเบียบ การควบคุม หรือแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการของคุณที่ได้รับการอัปเดต ใบอนุญาตให้ใช้บริการของคุณจะถูกทำให้สิ้นสุดลงทันที และคุณจะต้องไม่ใช้บริการของเราโดยทันที และยุติการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการใดก็ตามของเรา

1.6 ข้อกำหนดเหล่านี้มีข้อสัญญาการอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพันอยู่ในข้อที่ 10 และการสละสิทธิการดำเนินคดีแบบกลุ่ม แบบรวมหมู่ หรือแบบตัวแทนที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของคุณเกี่ยวกับวิธีการยุติข้อพิพาท ยกเว้นเสียแต่ว่าคุณได้สละสิทธิ์ไม่ขอเข้าร่วมและตามข้อยกเว้นสำหรับข้อพิพาทบางประเภทตามที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 10 ให้ถือว่าคุณยอมรับว่ากรณีพิพาททั้งหมดระหว่างคุณและ MYTONA จะต้องถูกยุติด้วยการอนุญาโตตุลาการบุคคลแบบมีผลผูกพัน และคุณได้สละสิทธิ์ของคุณในการไต่สวนด้วยลูกขุน หรือเข้าร่วมคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการเป็นโจทก์ หรือสมาชิกแบบกลุ่ม แบบรวมหมู่ หรือแบบตัวแทน

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

2.1 สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งที่อยู่ในบริการทั้งหมดของเราและที่เกี่ยวข้องกับบริการทั้งหมดของเรานั้น ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรม เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้าทั้งหมด และสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิบัตร กรรมสิทธิ์ รหัสคอมพิวเตอร์ ข้อความ กราฟฟิก รูปภาพ งานศิลปะ เสียง ดนตรี วิดีโอ เอฟเฟกต์โสตทัศนะและการใช้งานร่วมกัน เนื้อหาอินเตอร์แอคทีฟ บันทึกการเล่นเกมอื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้งานซอฟต์แวร์ คำติชม ความเห็น การพูดคุย ข้อเสนอแนะ และสิ่งวัสดุ เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศและบริการอื่นใดก็ตาม ได้รับการครอบครองโดยหรือได้รับอนุญาตให้เป็นของ MYTONA สงวนไว้ให้แก่ MYTONA ที่ได้รับการคุ้มครองโดยพร้อมกับการคุ้มครองทั้งหมดโดยกฎหมายลิขสิทธิ์สากล สิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่ามอบให้แก่คุณไว้ ณ ที่นี้นั้น ให้ถือว่าสงวนไว้ให้ MYTONA

2.2 ตราบใดก็ตามที่คุณที่เป็นผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะออกใบอนุญาตใช้งานให้กับคุณที่เป็นแบบจำกัดที่ไม่มีอำนาจสิทธิ์ขาดจำเพาะ เป็นของส่วนบุคคล ไม่สามารถถ่ายโอนจำหน่าย และสามารถยกเลิกได้ทั้งนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น (ยกเว้นวัตถุหรือรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้อง) คุณจะต้องใช้งานใบอนุญาตนี้ตามกำหนดของข้อกำหนดเหล่านี้และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เกมของเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม

2.3. คุณรับทราบและตกลงว่า คุณจะไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในบริการใดก็ตามของเรา ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง เนื้อหาใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาในบริการบัญชี สกุลเงินเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือนใดก็ตาม นอกเสียจากที่ได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คุณไว้แล้วโดยข้อกำหนดเหล่านี้

2.4 คุณจะต้องไม่คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ จัดจำหน่ายซ้ำ ดัดแปลง ออกใบอนุญาติ ออกใบอนุญาตย่อย ทำวิศวกรรมย้อนรอย หรือสร้างผลงานสืบเนื่องที่มีพื้นฐานมาจากบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเรา หรือสร้าง หรือทำให้ชิ้นงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเกมของเราสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ

2.5 คุณจะต้องไม่สร้างตัวโกงหรือปัจจัยทางเทคโนโลยีอื่นใดก็ตามที่จะทำให้คุณหรือผู้เล่นอื่นใดก็ตามเข้าควบคุมบริการหรือองค์ประกอบของบริการของเราได้ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การอนุญาตให้ผู้ใช้งานได้รับสกุลเงินเสมือน และ/หรือ สินค้าเสมือน ไม่ว่าจะได้มาโดยมีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายก็ตาม

3. บัญชีผู้ใช้

3.1 คุณอาจจะจำเป็นต้องสร้างบัญชีกับเรา รวมถึงเลือกรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ รวมทั้งคุณอาจจะอนุญาตให้บริการของเราเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับบัญชีสำหรับเครือข่ายทางสังคมหรือแพลตฟอร์ม หรือรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อเข้าใช้งานบัญชี (“ข้อมูลบัญชี”)

3.2 คุณรับทราบและตกลงว่า บัญชีของคุณมีความเป็นส่วนบุคคลสำหรับคุณและคุณไม่สามารถเคลื่อนย้ายถ่ายโอนบัญชีของคุณไปให้แก่บุคคลอื่นใดก็ตามได้ คุณจะต้องไม่ให้เช่า ไม่ขาย หรือไม่ให้ข้อมูลบัญชีของคุณ รวมทั้งไม่สร้างบัญชีขึ้นมาด้วยการใช้อัตลักษณ์หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างขึ้นมาเพื่อคนอื่นแทนที่จะเป็นตัวคุณเอง คุณจะเก็บความลับข้อมูลระบุตัวตนของข้อมูลบัญชี คุณจะไม่ให้ข้อมูลบัญชีของคุณแก่บุคคลอื่นใดก็ตาม รวมถึงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดก็ตามใช้งานข้อมูลบัญชีของคุณหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำรงไว้ซึ่งบัญชีหรือการใช้งานบริการของคุณแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการซื้อในแอป ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้อนุญาตหรือไม่ก็ตาม และตกลงที่จะชดใช้ความสูญเสียหรือความเสียหายใดก็ตามให้แก่เราโดยเต็มจำนวนในกรณีที่คุณไม่สามารถเก็บข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นความลับหรือในกรณีที่คุณแบ่งปันข้อมูลบัญชีของคุณให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

3.3. MYTONA สงวนสิทธิ์ที่จะสันนิษฐานว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ลงชื่อเข้าในบัญชีของคุณเพื่อใช้งานข้อมูลบัญชีของคุณนั้น คือคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ลงชื่อเข้าใช้โดยได้รับอนุญาตจากคุณ เราจะไม่รับผิดชอบให้แก่คุณซึ่งความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณอาจจะต้องเผชิญที่เป็นผลมาจากการเข้าใช้งานบัญชีของคุณหรือใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ก็ตาม

3.4 คุณรับทราบและตกลงว่า ถ้าคุณลบบัญชีของคุณ หรือถ้าเราลบบัญชีของคุณอย่างเป็นไปตามข้อกำหนด เหล่านี้ คุณอาจจะสูญเสียการเข้าถึงซึ่งข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความคืบหน้าของเกมของคุณ คะแนนที่คุณทำได้ผ่านทางบริการ สกุลเงินตราเสมือนหรือสินค้าเสมือน และข้อมูล สารสนเทศ เนื้อหาและสิ่งวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ

4. เนื้อหาผู้ใช้

4.1. คุณแสดงให้เห็นว่าข้อมูล สารสนเทศ และการสื่อสารทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความแชทใด ๆ รูปภาพ ภาพกราฟิก เสียง วิดีโอ แท็ก หรือข้อมูลอื่น (“เนื้อหา”) ที่สามารถอัปโหลด ส่งผ่าน ส่งให้ สื่อสาร หรือคุณทำให้พร้อมใช้งานผ่านทางบริการของเรายังคงถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนสมบูรณ์ และจริงแท้

4.2. คุณยอมรับและตกลงว่าเนื้อหาทั้งหมดที่อัปโหลด ส่งผ่าน ส่งให้ สื่อสาร หรือคุณทำให้พร้อมใช้งานผ่านทางบริการของเราไม่ว่าจะโพสต์เป็นการส่วนตัวหรือเป็นสาธารณะ ก็จะเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

4.3. เมื่อคุณใช้งานบริการ คุณยอมรับและตกลงว่าอาจมีเนื้อหาอันไม่พึงปรารถนา ลามกอนาจาร หรือเป็นที่น่ารังเกียจอยู่ได้

บริการอาจรวมไปถึงกระดานสนทนา บล็อก และคุณสมบัติการแชทที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถโพสต์เนื้อหาที่มีข้อสังเกตและความคิดเห็นของคุณต่อหัวข้อระบุไว้

MYTONA จะไม่และไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ใช้/สมาชิกคนอื่นจะไม่นำความคิดและข้อมูลที่คุณแบ่งปันไปใช้งาน หากคุณมีความคิดหรือข้อมูลที่ต้องการเก็บเป็นความลับและ/หรือไม่ต้องการให้ผู้อื่นนำไปใช้งาน อย่าเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นผ่านบริการ MYTONA ไม่มีความรับผิดชอบต่อการประเมิน การใช้งาน หรือการชดเชยให้แก่ความคิดหรือข้อมูลที่คุณอาจเลือกส่งหรือแบ่งปันไป

MYTONA จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณหรือผู้ใช้อื่นอัปโหลด ถ่ายโอน จัดส่ง สื่อสาร หรือเปิดเผยด้วยประการใดผ่านบริการ จะไม่รับผิดชอบต่อการเฝ้าติดตามบริการ จะไม่มีภาระผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การนำออกหรือการลบ สำหรับเนื้อหาหรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสม และจะไม่มีภาระผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การนำออกหรือการลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม MYTONA จะไม่และไม่สามารถกลั่นกรองล่วงหน้าหรือติดตามเนื้อหาและความประพฤติของผู้ใช้ได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ MYTONA จึงไม่รับประกันในคุณภาพ ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาบนบริการของเรา MYTONA จะไม่รับผิดต่อพฤติการณ์ใดก็ตามดังกล่าวในเรื่องเนื้อหา รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาด การสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และคุณต้องยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานบริการด้วยตนเอง

4.4. MYTONA ไม่มีหน้าที่ ที่ถึงแม้อาจจะ ควบคุมตรวจตาและหรือบันทึกปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการหรือกับการสื่อสาร (ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อความสนทนา) ในเวลาที่คุณใช้งานบริการ ทาง MYTONA ไม่มีหน้าที่ แต่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ตรวจสอบ ตรวจตรา สั่งห้าม แก้ไข ถอดถอน ลบทิ้ง ปิดการเข้าใช้งานหรือทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งเนื้อหาที่อาจจะถูกอัปโหลด ถูกส่งผ่าน ถูกส่ง ถูกสื่อสาร หรือทำให้สามารถเข้าใช้งานได้โดยผู้ใช้งานผ่านทางบริการของเรา ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม

4.5 ด้วยการติดตั้ง การใช้งาน หรือการเข้าถึงบริการ ให้ถือว่าในที่นี้คุณได้ให้ความยินยอมอันไม่สามารถยกเลิกได้ต่อข้อกำหนด การตรวจตรา การบันทึกดังกล่าว คุณได้ยอมรับและตกลงว่า คุณไม่ได้คาดหวังความเป็นส่วนตัวเมื่อคำนึงถึงการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนเนื้อหาใดก็ตาม ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อความสนทนาหรือการสื่อสารด้วยเสียง

4.6. ตามที่ได้กล่าวไป คุณที่เป็นผู้ใช้งาน คือผู้ที่จะรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดก็ตามที่คุณนำส่ง รวมทั้งรับทราบและตกลงว่า จะไม่มีเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งานที่:

(1) คุกคาม ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ข่มขู่ ใส่ร้ายป้ายสี หยาบคาย ลามก ไม่เหมาะสม ข่มเหง เหยียดเชื่อชาติ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

(2) เป็นความเท็จหรือการหลอกลวง

(3) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อมูลความลับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นใดก็ตาม หรือละเมิดกฎหมายและข้อกำหนดหรือข้อจำกัดทางสัญญาที่บังคับใช้ได้ฉบับใดก็ตาม

(4) ดำเนินการตลาดหรือการโฆษณาซึ่งสินค้า บริการ ธุรกิจ หรือองค์กรอื่นใดก็ตาม

(5) คุกคามความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม หรือการปลอมตนเป็นบุคคลอื่นหรือผู้ใช้งานคนอื่น

(6) มีหรือบรรจุไว้ด้วยไวรัส มัลแวร์ หรือรหัส ไฟล์ หรือโปรแกรมประสงค์ร้ายใดก็ตามที่ถูกออกแบบมาให้ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใดก็ตาม หรือ

(7) หรือไม่เช่นนั้นถูกสั่งห้ามด้วยกฎหมายและกฎระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

4.7. ในเวลาที่คุณอัปโหลด ส่งผ่าน ส่ง นำส่ง จัดเก็บ หรือรับเนื้อหาไปยัง หรือผ่านทางบริการของเรา คุณ:

– ได้ยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้น

– ตกลงที่จะอนุญาตให้เราและบริษัทที่เกี่ยวข้องของเราแก้ไข เผยแพร่ ปรับเปลี่ยน และ/หรือ ใช้เนื้อหาของคุณ และผลงานสืบเนื่องใดก็ตามที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาจากเนื้อหาของคุณในสื่อต่าง ๆ หรือทุกสื่อ (ไม่ว่าที่มีอยู่ในขณะนี้หรือที่จะสร้างขึ้นมาในอนาคต) เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ อย่างตลอดกาล โดยไม่มีการชดเชยหรือการชำระค่าใช้จ่ายให้กับคุณ

– รับทราบและตกลงว่า คุณมีสิทธิทางศีลธรรมในเนื้อหานั้น ๆ (เช่นสิทธิในการรับรู้คำนึงถึงผลงานของคุณและการไม่ใช้ผลงานของคุณไปในทางเสื่อมเสีย) แล้วนอกจากนั้นคุณยังได้รับทราบและตกลงว่า คุณจะ สละสิทธิ์สิทธิทางศีลธรรมใดก็ตามที่มีให้กับเนื้อหาดังกล่าว และ

– ตกลงว่า ในประเด็นเกี่ยวกับการที่เนื้อหาที่คุณที่เป็นผู้ใช้งานอาจจะนำส่งนั้น เราไม่มีหน้าที่คุ้มครองหรือตรวจตราสิทธิในเนื้อหา และหากว่าเราเลือกที่จะดำเนินการ เราได้รับอนุญาตให้บังคับใช้สิทธิของคุณแทนตัวคุณ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การดำเนินการทางกฎหมาย และการออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

4.8 คุณรับทราบและตกลงว่า คุณจะไม่:

– สร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีต่อแพลตฟอร์มเพื่อเข้าใช้งานบริการ

– ใช้งานบริการของเรา ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อสร้างความเสียหาย ข่มเหง ให้การสนับสนุน คุกคาม หรือยุยงปลุกปั่นให้สร้างความเสียหาย การข่มเหง หรือการคุกคามบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือเพื่อสร้างการละเมิด หรือคุกคามบุคคล กลุ่ม องค์กร ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง สมาชิก ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทลูกโดยตรงและโดยอ้อม ตัวแทน บริษัทตั้งต้น บริษัทสืบเนื่อง เอเย่น ผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้ค้ำประกัน และทนายความของ MYTONA

– ใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฉ้อโกง หรือทางที่ไม่ถูกต้อง (ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การใช้งานบริการของเราเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น หรือองค์กรอื่น หรือทำการปลอมแปลงความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคล องค์กร หรือบริการของเรา)

– ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์หรือทางธุรกิจ หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การโฆษณาหรือการส่งผ่านซึ่งสิ่งโฆษณาพาณิชย์ใดก็ตาม เช่น จดหมายขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ แชร์ลูกโซ่ หรือการนำเสนอชักชวนไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

– ดำเนินการ (หรือพยายามที่จะดำเนินการ) วิศวกรรมย้อนทาง ถอดประกอบ ดีคอมพลาย หรือเจาะระบบซึ่งบริการใดก็ตาม หรือพยายามที่จะเอาชนะ หรือหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา หรือข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน ถูกประมวลผล หรือถูกจัดเก็บโดยทางเรา

– “เก็บเกี่ยว” “ขูด” เก็บ หรือโพสต์ข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ใช้งานบริการของเรา ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งรวมถึงการอัปโหลดสิ่งใดก็ตามที่เก็บข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ วิดีโอรูปแบบ Graphics Interchange format (‘gifs’))

– ดำเนินการ (หรือพยายามที่จะดำเนินการ) ให้เช่า ขาย จำหน่ายถ่ายโอน หรือแจกจ่าย บัญชีกับทางเรา หรือกับส่วนใดก็ตามของบัญชี สกุลเงินเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือน

– รบกวนการดำเนินงานตามปกติของบริการ หรือไม่เช่นนั้นได้ดำเนินการในลักษณะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ใช้งาน/ผู้เล่นในการเข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรมในเวลาที่ใช้งานบริการหรือมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นโดยทันทีในเวลาจริง

– ใช้หรือนำบางส่วนของบริการไปใช้เพื่อการโกง รวมทั้งการออกแบบหรือการช่วยเหลือในการโกง (ยกตัวอย่างเช่น การใช้ปัจจัยอัตโนมัติ ใช้บอต ใช้การเจาะระบบ ใช้ม็อด หรือใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกออกแบบมาให้เล่น ให้ดัดแปลง หรือเข้าแทรกแซงบริการ เป็นต้น) หรือเพื่อดำเนินการหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการเข้าถึงซึ่งบริการหรือองค์ประกอบของบริการของเรา หรือดำเนินการใดก็ตามที่บุคคลที่มีเหตุผลจะรู้สึกว่าเป็นการละเมิดซึ่งการเล่นอย่างยุติธรรมหรือละเมิดซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้

– ใช้บริการของเราในการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับระเบียบคำสั่งใดก็ตาม หรือ

– ใช้บริการของเราในวิถีทางที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้

4.9. คุณจะต้องไม่คัดลอกหรือจัดจำหน่าย สร้างหรือทำให้สาธารณะสามารถเข้าถึงผลงานสืบเนื่องจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับเกมของเราที่เป็นของผู้ใช้งานคนอื่น

หากคุณรู้สึกว่าผู้อื่นได้ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาส่วนบุคคลของคุณผ่านทางอินเตอร์เน็ต คุณสามารถติดต่อเราได้ด้วยการส่งอีเมลข้อมูลดังต่อไปนี้มาที่ support@mytona.com:

– คำจำกัดความเกี่ยวกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ และคำอธิบายให้รับทราบว่าทำไมคุณจึงเชื่อว่าสิทธิของคุณถูกละเมิด

– คำจำกัดอธิบายถึงสถานที่อยู่ของสิ่งวัสดุที่คุณเชื่อว่าได้ละเมิดซึ่งสิทธิของคุณ

– ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ

– ถ้อยแถลงส่วนบุคคลภายใต้อำนาจของความผิดว่าด้วยการให้ความเท็จ ที่แถลงว่า (1) คุณเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าการใช้สิ่งวัสดุที่เป็นปัญหานั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะคุณคือเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งวัสดุดังกล่าว และ (2) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งมามีความถูกต้อง แม่นยำ และสมบูรณ์ (และ ถ้าเกี่ยวข้อง แจ้งว่าคุณคือผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนเจ้าของสิ่งวัสดุที่ถูกละเมิดดังกล่าว) และ

– ลายมือชื่อ (จะลงชื่อด้วยปากกาหรือลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้) ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนเจ้าของสิ่งวัสดุที่ถูกละเมิดดังกล่าว

4.10 เนื้อหาใดก็ตามที่คุณทำให้พร้อมใช้งานบนบริการของเราด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทาง MYTONA เป็นผู้มอบให้นั้นเป็นไปโดยการตัดสินใจของตัวคุณเอง โดยเป็นการแลกเปลี่ยนการใช้งานบริการ ในทีนี้ คุณได้มอบสิทธิอนุญาตที่มีลักษณะเป็นเพียงหนึ่งเดียว เป็นเอกสิทธิ์ ไม่สามารถยกเลิกได้ ดำรงอยู่ตลอดกาล สามารถจำหน่ายถ่ายโอนได้ สามารถสร้างสิทธิอนุญาตย่อยได้ สามารถมอบหมายได้ ที่ถูกชำระแล้วโดยสมบูรณ์ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และมีผลทั่วโลกให้กับทาง MYTONA ในการคัดลอก ผลิตซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างผลงานสืบเนื่อง ผลิต ดำเนินการพาณิชย์เผย แพร่จัด จำหน่าย ขาย ให้สิทธิ์การใช้งาน ให้สิทธิ์การใช้งานย่อย จำหน่าย ถ่ายโอน ให้เช่าซื้อ ส่งผ่าน แสดงผลในที่สาธารณะ จัดแสดงในที่สาธารณะ หรือให้การเข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางการถ่ายทอด ทางการสื่อสารกับสาธารณะผ่านทางการโทรคมนาคม การแสดงผล การจัดแสดง การเข้าสู่หน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้และการ ประกอบกิจ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ซึ่งเนื้อหาของคุณรวมถึงผลงานที่ถูกดัดแปลงและผลงานสืบเนื่องทั้งหมด ณ ที่นี้ ที่มีความเชื่อมโยงกับข้อกำหนดของบริการของเรา ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตลาดและการ ส่งเสริมบริการ รวมทั้ง ณ ที่นี้คุณได้มอบให้เราซึ่งสิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานสิทธิใดก็ตามที่ได้มอบให้แก่ MYTONA ตามข้อกำหนดเหล่านี้ นอกจากนั้น คุณยังได้มอบสิทธิอันไม่มีข้อผูกมัด อันไม่สามารถยกเลิกได้ให้กับทาง MYTONA ในการใช้งานหรือหาประโยชน์จากชื่อ รูปลักษณะ และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ หรือสิ่งวัสดุที่รวมอยู่ในเนื้อหาใดก็ตาม และมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาไม่ว่าเนื้อหาใดก็ตามอย่างไม่มีพันธกรณีผูกมัดกับคุณ เว้นเสียแต่ว่าถูกสั่งห้ามโดยกฎหมาย คุณได้สละสิทธิ์ในอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือ สิทธิทางศิลธรรมใดก็ตามที่คุณอาจจะมีอยู่ในเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าเนื้อหาของคุณจะถูกดัดแปลงหรือถูกเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดก็ตาม MYTONA ไม่ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานของคุณและไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มุ่งหวังลดทอนสิทธิใดก็ตามที่คุณพึงมีในการใช้และหาประโยชน์จากเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ MYTONA ไม่มีภาระผูกมัดในการตรวจตราหรือบังคับใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของคุณที่มีอยู่ในหรือเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ

5. นโยบายว่าด้วยชื่อ

5.1. ชื่อเล่น ชื่อกิลด์ หรือชื่อแคลน หรือไอเท็มหรือองค์กรของผู้ใช้งานที่ตั้งชื่อได้อื่นใดก็ตาม จะต้องไม่:

– ลามก ดูหมิ่น แสดงออกทางเพศ หยาบคาย สร้างความเสียหาย สร้างความเจ็บปวด หรือมีการอ้างอิงอันไม่เหมาะสมถึงร่างกายมนุษย์หรือการทำงานของร่างกายมนุษย์

– ส่งเสริมการใช้ยาเสพติด หรือสามารถตีความได้ว่าเหยียดเกย์ เหยียดเผ่าพันธุ์ เหยียดเชื้อชาติ หรือเหยียดเพศ หรือมีการแสดงออกอย่างก้าวร้าวต่อชาติพันธ์ ศาสนา หรือสัญชาติเป็นการเฉพาะ

– อ้างอิงถึงเพศวิถีหรือลักษณะของเพศวิถี ไม่ว่าจะเกี่ยวพันกับตัวผู้ใช้งานเองหรือผู้ใช้งานคนอื่น

– ละเมิดกฎหมายใดก็ตาม

– ละเมิดลิขสิทธิ์ของ MYTONA หรือของบุคคลที่สามอื่นใดก็ตาม

– ริเริ่มการเรียกหรือการเรียกให้ดำเนินกิจกรรมทางการก่อการร้ายหรือทางสุดโต่ง รวมทั้งจะไม่ใช้งานให้เป็นสื่อกลางการสื่อสารสำหรับบุคคล/กลุ่ม/องค์กรก่อการร้ายหรือที่มีความสุดโต่ง

– บรรจุไว้ด้วยข้อมูลที่อาจจะหมิ่นประมาทหรือละเมิดข้าราชการหรือสัญลักษณ์อันเป็นที่รู้จัก

– บรรจุไว้ด้วยหมายเลขซีเรียลหรือข้อมูลล็อกอิน/รหัสผ่านสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการพาณิชย์ที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตที่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย

– บรรจุไว้ด้วยข้อมูลหรือถ้อยแถลงที่อาจจะเปิดเผยข้อมูลแสดงถึงความลับอันปกปิดหรือข้อมูลความลับอื่น ๆ

– บรรจุไว้ด้วยคำกล่าวหรือลักษณะคำพูดหมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือหยาบคาย ที่อาจจะขัดแย้งกับศีลธรรมโดยทั่วไป รวมถึงจะไม่บรรจุไว้ด้วยข้อมูลที่อาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ชนิดอื่นใดก็ตาม เป็นต้น)

– ใส่เอาไว้แต่เพียงชื่อ พรรคการเมือง สถานที่ทางภูมิศาสตร์ หรือหมายเลขอันเป็นที่รู้จัก ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

– จำลองหรือชื่นชมกลุ่มหรือองค์กร สโมสรกีฬา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สมาคมการก่อการร้าย หรือชุมชน หรือกลุ่มอื่นใดก็ตามที่มีตัวตนอยู่จริง ที่อาจจะมีการแสดงถึงความหมายโดยนัยด้านลบ หรือสามารถเชื่อมโยงเข้ากับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ หรือถ้อยแถลงหรือถ้อยคำที่มีลักษณะเหยียบหยามกีดกันเลือกปฏิบัติทางสัญชาติ ทางเพศสภาพ ทางเชื้อชาติ ทางมุมมองศาสนา หรือผู้นำ/บุคคลสำคัญ (เช่น กลุ่มทางการทหาร กลุ่มศาสนา หรือกลุ่มการเมืองต่าง ๆ เป็นต้น)

– ใช้ชื่อของผู้ใช้งานผู้อื่นเพื่อปลอมตนเองเป็นผู้ใช้งานผู้นั้น

5.2. MYTONA สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนซึ่งชื่อเล่น ชื่อแคลน คำจำกัดความ หรือชื่ออื่นใดก็ตามของผู้ใช้งานผู้ใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนหรือระงับการใช้งานชั่วคราว/ระงับการใช้งานถาวรซึ่งข้อตกลงและการบริการนี้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการละเมิดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือละเมิดซึ่งเหตุผลอื่น โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทาง MYTONA เอง

ถึงแม้ว่าข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MYTONA อาจจะไม่ได้รวมชื่ออันไม่เหมาะสมหรืออันไม่พึงประสงค์ไว้ทั้งหมดก็ตาม โดย ณ ที่นี้ MYTONA ได้รับอนุญาต แต่ไม่มีภาระผูกมัด ที่จะปฏิเสธชื่อใดก็ตามที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมหรือไม่พึงประสงค์ หรือชื่อใดก็ตามที่อาจจะดูคุกคาม ลามก หรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทาง MYTONA เอง หาก MYTONA เลือกที่จะดำเนินการ ก็จะประเมินชื่อทั้งหมดตามแต่ละรายชื่อไป และจะดำเนินการใดก็ตามที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมเพื่อแก้ไขการละเมิดที่อาจจะมี

6. เงินตราเสมือนและสินค้าเสมือน

6.1. บริการของ MYTONA อาจจะรวมถึงสกุลเงินเสมือน เช่น ทับทิมเสมือน เหรียญเสมือน แต้มหรือไอเท็มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (กล่าวคือ “สกุลเงินเสมือน”) ไอเท็มดิจิทัลเสมือน เช่น ความสามารถ ไอเท็มที่ใช้งานได้ หรือสินค้าอื่น (กล่าวคือ “สินค้าเสมือน”) ทั้งหมดนี้เพื่อการใช้งานในบริการของ MYTONA

6.2. ผู้ใช้งานสามารถเก็บรวบรวมรับมาผ่านทางการใช้งานบริการดังกล่าวหรือซื้อมาด้วยเงินจริงซึ่งใบอนุญาตใช้งานการใช้งานสกุลเงินเสมือนและสินค้าเสมือน อันมีลักษณะจำกัด มีลักษณะเฉพาะบุคคล ไม่สามารถจำหน่ายถ่ายโอนได้ ไม่สามารถออกสิทธิการใช้งานย่อยได้ ไม่สามารถมอบหมายได้ และสามารถถูกยกเลิกได้

6.3 โดยที่นี้ MYTONA จะสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการ ควบคุม วางระเบียบ เปลี่ยนแปลง หรือกำจัดซึ่งสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือน หรือราคา และความพร้อมใช้งานของสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนโดยไม่มีภาระรับผิดชอบต่อคุณ ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม และจะดำเนินการตามการตัดสินใจของทาง MYTONA เองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการใช้สิทธิดังกล่าว ทาง MYTONA จะไม่รับผิดชอบซึ่งภาระความผิดให้กับผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สาม

MYTONA อาจจะจำกัดจำนวนสุทธิของสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนที่อาจจะสามารถซื้อได้ในหนึ่งครั้ง และ/หรือ จำกัดจำนวนสุทธิของสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนที่อาจจะถือครองอยู่ในบัญชีของคุณในลักษณะเป็นผลรวม อนุญาตให้คุณได้รับมาซึ่งสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนจากทางเราหรือหุ้นส่วนที่ได้รับอนุญาตของเราผ่านทางบริการเท่านั้นและไม่ใช่ด้วยวิธีทางอื่นไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม

MYTONA จะไม่รับผิดชอบต่อการเจาะระบบหรือการสูญเสียซึ่งสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนของคุณ

6.4. โดยที่นี้ คุณได้รับทราบและตกลงว่า สกุลเงินเสมือนและสินค้าเสมือนนั้น ไม่สามารถถูกจำหน่ายถ่ายโอนได้ และห้ามมิให้ดำเนินการจำหน่ายถ่ายโอนดังกล่าว ยกเว้นแต่ในลักษณะที่ได้ประกาศไว้อย่างชัดแจ้งในบริการ ห้ามไม่ให้คุณขาย จำหน่ายถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนหรือสินค้าเสมือนที่เป็นของเรากับผู้ใช้งานคนอื่นหรือบุคคลที่สาม

6.5. โดยที่นี้ คุณได้รับทราบและตกลงว่า โดยอ้างอิงถึงสกุลเงินเสมือนและสินค้าเสมือน การสั่งซื้อและการแลกเปลี่ยนทั้งหมดนั้นถือว่าสิ้นสุดแล้วและไม่สามารถคืนเงินได้ คุณรับทราบและตกลงว่า ข้อกำหนดของไอเท็มเสมือนสำหรับการใช้งานในบริการคือกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยทันทีเมื่อสั่งซื้อและคุณได้สละสิทธิ์และสูญเสียสิทธิ์ในการถอดถอนการสั่งซื้อเมื่อการดำเนินการได้เริ่มต้นขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วถือว่าการ “ซื้อ” สมบูรณ์ในเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราพิสูจน์ความถูกต้องของคำสั่งซื้อของคุณและสกุลเงินเสมือน และ/หรือ สินค้าเสมือนที่เกี่ยวข้องได้ถูกนำส่งเข้าสู่บัญชีของคุณในตัวเซิร์ฟเวอร์อย่างสำเร็จ

6.6. ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อบริการบนเครื่องอุปกรณ์เข้ากับบัญชีที่เชื่อมต่อเข้ากับบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณเราจะไม่สามารถกู้คืนสกุลเงินเสมือน และ/หรือ สินค้าเสมือนและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณส่งเข้าไปในอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ถ้าอุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือได้รับความเสียหาย

เพราะฉะนั้นแล้วบนเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อด้วยวิธีการนี้นั้น:

– ความเสี่ยงทางการสูญเสียซึ่งสกุลเงินเสมือน และ/หรือ สินค้าเสมือนใดก็ตามที่คุณได้ซื้อจากทางเรา ความเสี่ยงนั้นจะตกเป็นของคุณเมื่อการสั่งซื้อมีความสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.5 ข้างต้น

– ความเสี่ยงทางการสูญเสียซึ่งสกุลเงินเสมือน และ/หรือ สินค้าเสมือนใดก็ตามที่คุณได้รับจากทางเราโดยไม่มีการสั่งซื้อ ความเสี่ยงนั้นจะตกเป็นของคุณในเวลาที่สกุลเงินเสมือน และ/หรือ สินค้าเสมือนได้ถูกส่งมอบเข้าสู่บัญชีของคุณบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และ

– ความเสี่ยงทางการสูญเสียซึ่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงความคืบหน้าของคุณในการใช้บริการ หรือคะแนนที่คุณทำได้ในการใช้บริการ) ความเสี่ยงนั้นจะตกเป็นของคุณโดยทันทีในเวลาที่ข้อมูลดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมา

6.7. สกุลเงินเสมือน และ/หรือ สินค้าเสมือนใดก็ตามจะต้องซื้อผ่านทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มของคุณและการซื้อดังกล่าวจะอยู่ภายใต้อำนาจบังคับของข้อกำหนดและข้อตกลงผู้ใช้งานของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มของคุณ สิทธิการใช้งานของแต่ละคำสั่งซื้ออาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละไอเท็ม หากคุณไม่มั่นใจเกี่ยวกับสิทธิในการใช้งานกรุณาตรวจสอบกับทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มของคุณก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อ

7. การละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ

7.1 MYTONA สงวนสิทธิในการระงับการใช้งานชั่วคราว/ระงับการใช้งานถาวรซึ่งการเข้าถึงบริการของทาง MYTONA (ถึงแม้หมายความว่าจะต้องลบบัญชีของคุณก็ตาม) หากทาง MYTONA ได้พิจารณาแล้วว่าคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ (ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างมีนัยยะสำคัญหรือเป็นการละเมิดเล็กน้อยหลาย ๆ ครั้งรวมกัน)

7.2 คุณในฐานะผู้ใช้งานรับทราบถึงสิทธิดังกล่าวนี้และตกลงที่จะชดเชยให้กับ MYTONA ซึ่งความเสียหาย ผลเสีย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ

8. การรับประกัน ข้อปฏิเสธความรับผิดและการปลดเปลื้อง

8.1. MYTONA ให้การบริการด้วยการใช้งานระดับของความสามารถและความห่วงใยและความคาดหวังอย่างมีเหตุผลทางการพานิชว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับบริการเหล่านี้ แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ทาง MYTONA ไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับบริการได้

MYTONA จะไม่รับภาระหนี้สินหรือความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นใดก็ตามในเนื้อหาของบริการ อาจจะมีบางครั้งที่บริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเราไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือเหตุผลที่เกี่ยวข้องทางการซ่อมบำรุงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ก็ตาม

8.2. นอกเสียจากได้ระบุเอาไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้หรือในข้อกำหนดเพิ่มเติมอย่างชัดแจ้ง ทั้งทาง MYTONA หรือผู้จัดหาหรือผู้จัดจำหน่ายของทาง MYTONA ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาเฉพาะใดเกี่ยวกับบริการ ยกตัวอย่างเช่น MYTONA ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ภายในบริการ การทำงานเฉพาะของบริการ หรือเสถียรภาพ ความพร้อมใช้งาน หรือความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของคุณของบริการ และ ณ ที่นี้ ประกาศไว้ว่า สิ่งที่แจ้งไว้สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือทุกสิ่ง การรับประกันที่อยู่ในลักษณะอ้างถึงหรืออยู่ในลักษณะทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการรับประกันที่อยู่ในลักษณะอ้างถึงซึ่งสภาพการใช้งาน การใช้งานอย่างไม่มีอุปสรรค ความแม่นยำของข้อมูล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลตำแหน่งสถานที่) ความสามารถทางการพาณิชย์ คุณภาพความพึงพอใจ ความพร้อมใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์บางประการ การไม่ละเมิดซึ่งสิทธิของบุคคลที่สาม และการรับประกัน (หากมี) ที่เกิดมาจากการปฏิบัติเจรจา การใช้งาน หรือการงานอาชีพ ทาง MYTONA จะให้บริการ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" พร้อมด้วยข้อผิดพลาด โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไม่มีการรับประกันประสิทธิภาพไม่ว่าจะในรูปแบบใด และคุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงการใช้งานของคุณแต่เพียงผู้เดียว

8.3. อำนาจทางกฎหมายบางแห่งจะให้การรับประกันบางประเภท เช่นการรับประกันที่อยู่ในลักษณะอ้างถึงซึ่งความสามารถทางการพาณิชย์ ความพร้อมใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์บางประการ และการไม่ละเมิด เราไม่ให้การรับประกันทุกชนิดตามที่กฎหมายอนุญาตว่าไม่ให้การรับประกันได้ การให้คำปรึกษาไม่ว่าจะทางด้วยคำพูดหรือด้วยลายลักษณ์อักษรจากทาง MYTONA หรือพนักงานหรือตัวแทนอื่นใดของ MYTONA นั้น จะไม่ทำให้เกิดการรับประกัน

9. การจำกัดความรับผิด การเยียวยา และการชดเชย

9.1. หากกฎหมายอนุญาต MYTONA และผู้จัดหาและผู้จัดจำหน่ายของ MYTONA จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียซึ่งกำไร รายรับ หรือข้อมูล การสูญเสียทางการเงิน หรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายต่อเนื่อง ความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายทางการลงโทษที่เป็นผลมาจากการเข้าถึงการใช้งานหรือความผิดพลาดของบริการ ซึ่งจะรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดอยู่เพียงความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความล้มเหลวหรือไม่ทำงานของอุปกรณ์ และ ตามกฎหมายบัญญัติ ความเสียหายต่อความเสียหายของทรัพย์สิน การสูญเสียกำไร การบาดเจ็บของบุคคล หรือความเสียหายทางการลงโทษที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตามอันเกิดมาจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือบริการไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการไม่ปฏิบัติตาม) จากสัญญาจากความรับผิดอันเข้มงวดหรือจะเป็นอะไรก็ตามและไม่ว่าทาง MYTONA จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามภาระหนี้สินของเราจะไม่มีค่าเกินกว่าราคาจริงที่จ่ายโดยคุณ ตามเงื่อนไขนี้ ภายในหก (6) เดือนก่อนหน้าวันที่คุณทำการเรียกร้อง (ถ้ามี) เพื่อรับอนุญาตการใช้งานสินค้าเสมือนหรือเงินตราเสมือนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนอื่นของบริการของเรา คุณทราบและตกลงว่าหากคุณไม่ได้ชำระเงินใดๆ ให้กับ MYTONA ในระยะเวลานี้ การเยียวยาเพียงหนึ่งเดียว (และความรับผิดชอบเดียวของ MYTONA) สำหรับข้อพิพาทที่มีกับ MYTONA คือการยุติการใช้บริการและยกเลิกบัญชีของคุณ

9.2. ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ภาระหนี้สินสุทธิของทาง MYTONA และผู้จัดหาและผู้จัดจำหน่ายของทาง MYTONA สำหรับการเรียกร้องใดก็ตามภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของทาง MYTONA หรือบริการซึ่งรวมถึงสำหรับการรับประกันที่อยู่ในลักษณะอ้างถึงใดก็ตามนั้นจะจำกัดอยู่เพียงจำนวนของ: (1) ที่คุณได้ชำระให้กับเราเพื่อสิทธิในการใช้งานสินค้าเสมือนหรือเงินตราเสมือนหรือส่วนอื่นส่วนใดก็ตามของบริการของเราภายในระยะเวลา 100 วันนับขึ้นจากวันที่คุณเรียกร้อง หรือ (2) หนึ่งร้อยยูโร (EUR 100)

9.3. การละเว้นและการจำกัดซึ่งความเสียหายนั้นเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของเหตุผลในการเจรจาต่อรองระหว่าง MYTONA กับคุณ

ในทุกกรณีทาง MYTONA และผู้จัดหาและผู้จัดจำหน่ายของ MYTONA จะไม่รับภาระความผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดก็ตามที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างมีเหตุผล

ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สิทธิทางกฎหมายเพิ่มเติมอื่นใดก็ตามที่คุณอาจจะมีในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดเหล่านี้

9.4. คุณรับทราบและตกลงว่า คุณจะจ่ายค่าชดเชย ปกป้อง และไม่ถือโทษ MYTONA และสมาชิก ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทลูกโดยตรงและโดยอ้อม ตัวแทน บริษัทตั้งต้น บริษัทสืบเนื่อง เอเย่น ผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้ค้ำประกัน และทนายความของ MYTONA จากการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการสูญเสียอื่นใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงค่าทนายความอันสมเหตุสมผล ที่กล่าวอ้างสิทธิ์โดยบุคคลที่สามบุคคลใดก็ตามอันเป็นผลมาจากหรือเกิดขึ้นจากการใช้งานบริการของคุณหรือการละเมิดซึ่งข้อกำหนดของคุณ อย่างไรก็ตามข้อความตั้งต้นจะไม่บังคับใช้หากว่าการอ้างสิทธิ์ของบุคคลที่สามนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องมาจากพฤติกรรมอันจงใจหรือไม่ใส่ใจของคุณ

9.5 คุณทราบดีว่าสิทธิที่ได้รับและหน้าที่ของ MYTONA ภายใต้เงื่อนไขนี้นั้นไม่สามารถทดแทนได้และไม่มีกรณีใดๆ ที่เหมือนกัน ความสูญเสียซึ่งเป็นภัยต่อ MYTONA อย่างไม่สามารถเยียวยาได้ และไม่สามารถทดแทนได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียว MYTONA จึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมายคำสั่งศาลหรือการเยียวยาที่ทัดเทียม (โดยไม่มีหน้าที่จะต้องแสดงพันธะหรือข้อตกลงหรือหลักฐานความเสียหาย) หากมีการฝ่าฝืนหรือแนวโน้มที่จะฝ่าฝืนโดยคุณ

คุณสละสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อศาลหรือการทดแทนอื่นๆ ที่ทัดเทียม หรือระงับหรือหยุดการบริการ การหาประโยชน์จากโฆษณาใดๆ หรือข้อมูลที่ใช้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือการหาประโยชน์จากบริการหรือเนื้อหาใดๆ หรือข้อมูลที่ใช้หรือแสดงผ่านบริการ และตกลงที่จะจำกัดการร้องเรียนของคุณให้เป็นการร้องเรียนชดเชยเงินเท่านั้น ตามที่จำกัดในส่วนที่ 9.1 (ถ้ามี)

10. การอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพันและการสละสิทธิการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

กรุณาอ่านหัวข้อนี้เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายของคุณอย่างระมัดระวังซึ่งรวมถึงสิทธิของคุณในการฟ้องคดีความในชั้นศาล

10.1 ข้อกำหนดการอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพันและการสละสิทธิการดำเนินคดีแบบกลุ่มเหล่านี้จะบังคับใช้กับคุณหากคุณมีถิ่นพำนักอยู่ใน และ/หรือ เข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้บริการของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดเหล่านี้อาจจะบังคับใช้กับคุณหากคุณมีถิ่นพำนักอยู่ใน และ/หรือ เข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้บริการของเรานอกประเทศสหรัฐอเมริกา

10.2 คุณและเรา (ซึ่งในที่นี้คือ “คณะ”) จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการระงับข้อพิพาท ความขัดแย้ง การเรียกร้อง คำถาม หรือความไม่เห็นพ้องต้องกันอย่างโดยตรงผ่านทางการปรึกษาและเจรจาด้วยความสุจริตใจซึ่งจะถือเป็นเงื่อนไขตั้งต้นสำหรับทั้งสองคณะในการเริ่มดำเนินคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการ ถ้าคุณมีข้อคำนึงหรือมีคำถามเกี่ยวกับบริการของเราคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ support@mytona.com โดยส่วนมากแล้วจะสามารถแก้ไขข้อคำนึงได้อย่างรวดเร็วในลักษณะนี้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าของเรา

10.3. หากคณะไม่สามารถตกลงหาข้อสรุปร่วมกันได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่มีการเรียกร้องขอการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการตามข้อ 10.2 ข้างต้น ถ้าเป็นเช่นนั้นทั้งสองคณะอาจจะสามารถเริ่มดำเนินการอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพัน โดยให้เป็นปัจจัยเพียงปัจจัยเดียวในการแก้ไขข้อพิพาทของข้อเรียกร้องและข้อขัดแย้งระหว่างทั้งสองคณะโดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยเฉพาะและโดยไม่มีการจำกัด ข้อเรียกร้องและข้อขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาและข้อกำหนดฉบับนี้ (ส่งรวมถึงการแปล การจัดรูปแบบ การใช้งานและการละเมิด) นโยบายความเป็นส่วนตัว บริการ และ/หรือ การใช้งานซึ่งบริการใดก็ตามของคุณจะต้องตัดสินด้วยอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพันที่ดำเนินการโดย JAMS อย่างเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฎและระเบียบวิธีการดำเนินการอนุญาโตตุลาการแบบรวบรัด (Streamlined Arbitration Rules and Procedures) หรือ กฎและระเบียบวิธีการดำเนินการอนุญาโตตุลาการแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) ตามความเหมาะสมโดยยกเว้นไว้ซึ่งกฎหรือระเบียบที่ดูแลหรือให้อนุญาตการดำเนินการแบบกลุ่ม แบบรวมหมู่ หรือแบบตัวแทน ข้อกำหนดการอนุญาโตตุลาการที่ถูกดำเนินขึ้นตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ระหว่างรัฐ และ the Federal Arbitration Act จะบังคับใช้ต่อการตีความ อำนาจการใช้งาน อำนาจการบังคับใช้ และการก่อกำเนิดของข้อตกลงเพื่อดำเนินการอนุญาโตตุลาการโดยไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกอื่นของข้อกำหนดทางกฎหมายที่บรรจุเอาไว้ ข้อกำหนดของอนุญาโตตุลาการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกซึ่งข้อสัญญานี้ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 13 หากมี ซึ่งอนุญาโตตุลาการโดยไม่ใช่ศาลหรือหน่วยงานระดับสหพันธรัฐ ระดับรัฐ หรือระดับท้องถิ่น จะเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการตีความ อำนาจการใช้งาน อำนาจการบังคับใช้ และการก่อกำเนิดของข้อตกลงเพื่อดำเนินการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเรียกร้องใดก็ตามที่ระบุว่าทุกส่วนหรือบางส่วนของข้อตกลงให้ดำเนินการอนุญาโตตุลาการฉบับนี้นั้นเป็นโมฆะหรือสามารถเป็นโมฆะได้ หรือว่าการเรียกร้องว่าจะอยู่ภายใต้อำนาจของอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจให้การบรรเทาใดก็ตามที่สามารถดำเนินการได้ในศาลสถิตยุติธรรมหรือที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ค่าตอบแทนของอนุญาโตตุลาการจะถูกผูกพันเข้ากับคณะและจะสามารถถูกนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาในศาลของอำนาจปกครองใดก็ตามที่มีอำนาจดำเนินการ

สามารถเข้ารับข้อมูลกฎของ JAMS ที่มีอำนาจบังคับใช้ต่อการอนุญาโตตุลาการได้ที่ http://www.jamsadr.com/ หรือโทรศัพท์ไปที่ JAMS ที่หมายเลข (800) 352-5267 ค่าธรรมเนียมการอนุญาโตตุลาการของคุณและส่วนแบ่งค่าชดเชยอนุญาโตตุลาการของคุณจะอยู่ภายใต้อำนาจของ กฎและระเบียบวิธีการดำเนินการอนุญาโตตุลาการแบบรวบรัด (Streamlined Arbitration Rules and Procedures) หรือ กฎและระเบียบวิธีการดำเนินการอนุญาโตตุลาการแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) ของ JAMS ตามความเหมาะสม แต่จะไม่อยู่ใต้อำนาจของ ระเบียบการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action Procedures) ของ JAMS หรือ กฎของ JAMS หรือระเบียบที่ดูแลหรือให้อนุญาตการดำเนินการแบบกลุ่ม แบบรวมหมู่ หรือแบบตัวแทน และ ตามที่อนุญาตตามกฎหมาย มาตรฐานผู้บริโภคขั้นต่ำ (the Consumer Minimum Standards) ซึ่งรวมถึงขีดจำกัดค่าธรรมเนียมการยื่นขอการอนุญาโตตุลาการในปัจจุบันในเวลานั้น ในกรณีที่ข้ายื่นขออนุญาตตุลาการเกินกว่าค่ายื่นส่งฟ้องคดี ทาง MYTONA จะชำระค่าส่วนเกิน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดหลักฉบับนี้ก็ตาม ทางคณะรับทราบว่ามีสิทธิ์ที่จะสั่งฟ้องในชั้นศาลและมีการไต่สวนด้วยลูกขุนตามที่กฎหมายกำหนดได้ ทางคณะยังคงรับทราบอีกว่าในบางครั้งค่าของการอนุญาโตตุลาการอาจจะมีค่าเกินกว่าค่าของการฟ้องคดีความและ สิทธิในการสืบค้นในการอนุญาโตตุลาการนั้นอาจจะถูกจำกัดมากกว่าที่มีในชั้นศาล

10.4. หากคุณเป็นประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสมภายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความสะดวกสำหรับคุณ สำหรับผู้พำนักอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินขึ้นใน มณฑลลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย และทางคุณและทางเราตกลงที่จะยอมรับอำนาจของศาลสถิตยุติธรรมระดับรัฐหรือระดับสหพันธรัฐศาลใดก็ตามใน มณฑลลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบังคับให้เกิดการอนุญาโตตุลาการ เพื่อระงับการพิจารณาคดีเพื่อรอผลการอนุญาโตตุลาการ หรือเพื่อยืนยัน ดัดแปลง ยกเลิก หรือรับคำพิพากษาเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เสนอโดยอนุญาโตตุลาการ

10.5. คณะยังตกลงต่อไปอีกว่าการอนุญาโตตุลาการใดก็ตามจะต้องดำเนินการในความบริบทของตนเองเท่านั้นและไม่ใช่แบบกลุ่ม แบบรวมหมู่ หรือแบบตัวแทน และคณะได้สละสิทธิ์อย่างชัดแจ้งซึ่งสิทธิในการฟ้องร้องแบบกลุ่ม แบบรวมหมู่ หรือแบบตัวแทน หรือเรียกร้องค่าชดเชยแบบกลุ่ม แบบรวมหมู่ หรือแบบตัวแทน ทั้งคุณและเราตกลงว่าแต่ละฝ่ายจะสามารถอ้างสิทธิ์ประกันอีกฝ่ายที่เกิดขึ้นมาจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MYTONA ในบริบทของคุณเองหรือของบุคคลของพวกเราเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะเป็นโจทก์หรือสมาชิกแบบกลุ่ม แบบรวมหมู่ หรือแบบตัวแทน นอกจากนั้น เว้นเสียแต่ว่าทั้งคุณและเราได้ตกลงเป็นอย่างอื่น อนุญาโตตุลาการจะไม่สามารถรวมข้อเรียกร้องได้เกินกว่าข้อเรียกร้องของหนึ่งบุคคล และจะไม่สามารถออกตัดสินคดีความในรูปแบบกลุ่ม แบบรวมหมู่ หรือแบบตัวแทนได้ หากศาลสถิตยุติธรรมหรืออนุญาโตตุลาการใดตัดสินว่าการสละสิทธิ์ซึ่งการดำเนินคดีแบบกลุ่ม แบบรวมหมู่ หรือแบบตัวแทนดังที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 10.5 นั้นเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือว่าการอนุญาโตตุลาการสามารถดำเนินการแบบกลุ่ม แบบรวมหมู่ หรือแบบตัวแทนได้นั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ข้างต้นจะถือว่าไม่เป็นผลและเป็นโมฆะโดยสมบูรณ์และทางคณะจะถือว่าไม่ได้ตกลงให้มีการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาท

10.6. โดยไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของคณะที่จะหาข้อยุติข้อพิพาทผ่านทางการอนุญาโตตุลาการ ให้ถือเป็นข้อยกเว้นต่อการเจรจาหาข้อยุติข้อพิพาททั้งหมดผ่านทางการอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพัน หากว่าข้อพิพาทนั้นเกิดมาจาก:

(1) การละเมิดซึ่งการบังคับใช้ของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของ MYTONA ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดก็ตาม (แต่ไม่ใช่ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิอนุญาตที่มอบให้แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งนี้ระบุไว้เพื่อความชัดเจน) หรือ

(2) ข้อกล่าวหาซึ่งการโจรกรรม การละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้งานอันไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการฉ้อโกงและการใช้งานโดยมิชอบทางคอมพิวเตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (the United States Computer Fraud and Abuse)

หากเป็นเช่นนั้นทางคณะตกลงว่าทั้งสองคณะจะขอการแก้ไขความเสียหายคำสั่งห้าม (หรือการบรรเทาทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่คล้ายคลึงกัน) ในชั้นศาล ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 11.2 ทางด้านล่าง นอกเหนือจากสิ่งที่ได้กล่าวมา ทั้งสองคณะจะสามารถนำการดำเนินการส่วนบุคคลเข้าไปพิจารณาในศาลคดีมโนสาเร่สำหรับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่อยู่ภายใต้อำนาจของศาลดังกล่าวแทนการอนุญาโตตุลาการได้

10.7 คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ขอเข้าร่วมและไม่ถูกผูกมัดโดยการอนุญาโตตุลาการแบบมีข้อผูกพันและข้อกำหนดการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม แบบรวมหมู่ หรือแบบตัวแทนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 10.1 10.3 10.4 และ 10.5 ข้างต้นได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวซึ่งการตัดสินใจของคุณที่จะไม่ขอเข้าร่วมมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ 1 Fusionopolis Link #06-03/05 Nexus@One-North, Singapore 138542, Attention: Legal Department โดยจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่คุณดาวน์โหลดบริการที่เกี่ยวข้องหรือใช้งานบริการของเราเป็นครั้งแรก (หากไม่ได้ดำเนินการสั่งซื้อ ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่คุณดาวน์โหลดเกมที่เกี่ยวข้องหรือเข้าถึงหรือใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง) ไม่ฉะนั้นแล้วให้ถือว่าคุณถูกผูกมัดดำเนินการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดของหัวข้อเหล่านั้น หากคุณไม่ขอเข้าร่วมการอนุญาโตตุลาการเหล่านี้ คุณก็จะไม่ถูกผูกมัดโดยการอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

10.8 MYTONA จะให้การแจ้งเตือน 30 วันซึ่งความเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับข้อ 10 นี้ผ่านทางบริการหรือผ่านทางปัจจัยอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันความเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 และจะมีผลบังคับใช้ต่อไปในอนาคตเฉพาะกับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 30 ในกรณีที่คุณปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงใดก็ตามในอนาคตคุณได้ให้การตกลงว่าคุณจะดำเนินการอนุญาโตตุลาการต่อข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดก็ตามระหว่างพวกเราอย่างเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในเนื้อความของข้อ 10

11. การระงับข้อพิพาท กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

11.1. หากเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างคุณกับ MYTONA ขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยตรงเป็นอันดับแรก เพื่อหาหนทางระงับข้อพิพาทโดยการติดต่อเราที่ support@mytona.com

11.2. หากคุณเป็นผู้พำนักที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

(ก) ให้ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ อันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และข้อกำหนด (รวมไปถึงการตีความ การก่อให้เกิด การปฏิบัติการ และการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้) นโยบายความเป็นส่วนตัว บริการ และ/หรือการใช้งานบริการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณ อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียในทุกประการ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความขัดกันของหลักการและบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น

(ข) เรากับคุณให้ความยินยอมอันไม่อาจเพิกถอนได้แก่เขตอำนาจศาลและศาลของรัฐเป็นการเฉพาะ หรือศาลรัฐบาลกลางในเทศมณฑลลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ในการระงับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นต่อการอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพันดังที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 10.6 มิฉะนั้นจะพิจารณาว่าไม่อาจดำเนินการอนุญาโตตุลาการได้

11.3. หากคุณเป็นผู้พำนักที่มีถิ่นที่อยู่ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

(ก) ให้ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ อันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และข้อกำหนด (รวมไปถึงการตีความ การก่อให้เกิด การปฏิบัติการ และการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้) นโยบายความเป็นส่วนตัว บริการ และ/หรือการใช้งานบริการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความขัดกันของหลักการและบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น

(ข) หากผู้ใช้ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิที่จะเริ่มและ/หรือเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาความทางกฎหมายภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ถือว่าผู้ใช้รายนั้นตกลงยอมรับที่จะผูกพันกับบทบัญญัติตามข้อ 10 “การอนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพันและการสละสิทธิการดำเนินคดีแบบกลุ่ม” ข้างต้น

(ค) หากข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่คุณมีต่อ MYTONA ไม่สามารถดำเนินการอนุญาโตตุลาการได้ คุณตกลงยินยอมให้การระงับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าวดำเนินการโดยศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์เป็นการเฉพาะ และเรากับคุณให้ความยินยอมอันไม่อาจเพิกถอนได้แก่เขตอำนาจศาลและศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้

12. ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

12.1. ข้อมูลใดก็ตามที่คุณให้ไว้จะอยู่ภายใต้นโยบายของเครือข่ายสังคมหรือของร้านค้าในแอปที่เกี่ยวข้อง ขณะใช้งานบริการ คุณอาจอนุญาตให้เครือข่ายสังคมหรือร้านค้าในแอปดังกล่าวเปิดเผยที่อยู่อีเมลของคุณและข้อมูลอื่นใดก็ตาม เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (นับแต่นี้ไปคือ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) กับ MYTONA

12.2. เราจะดำเนินการทุกวิถีทางตามอำนาจที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการรักษาความลับของข้อมูลคุณ MYTONA จะจัดเก็บ ประมวลผล ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราก่อนเริ่มใช้งานบริการ หากคุณไม่ตกลงยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณจะต้องไม่ดาวน์โหลด เข้าถึง และ/หรือใช้งานบริการของเรา ขณะใช้งานบริการ คุณคุณยอมรับและตกลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MYTONA

13. การสิ้นสุดของสัญญา/บริการ

13.1 โดยในที่นี้ MYTONA ได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าใช้งานใดก็ตามซึ่งบริการไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ คุณรับทราบว่า MYTONA ได้รับอนุญาตให้ยุติหรือเปลี่ยนแปลงบริการ และ/หรือ เนื้อหาของบริการเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องรับภาระความผิด และจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณที่เป็นผู้ใช้งานรับทราบก็ได้

13.2 โดยในที่นี้ MYTONA ได้รับอนุญาตให้ระงับการใช้งานเป็นการชั่วคราว/ระงับการใช้งานเป็นการถาวรซึ่งข้อตกลงนี้กับคุณ และ ณ ที่นี้ คุณได้รับอนุญาตให้ระงับการใช้งานเป็นการชั่วคราว/ระงับการใช้งานเป็นการถาวรซึ่งการใช้งานบริการของคุณเมื่อไหร่ก็ได้ตาม (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) เหตุผลดังต่อไปนี้:

(ก) คุณได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

(ข) คุณมีส่วนร่วมในการกระทำอันผิดกฎหมาย ได้ละเมิดซึ่งลิขสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม

(ค) ตามการบังคับของกฎหมาย/ข้อบังคับระเบียบคำสั่งที่มีอำนาจ ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมาย/ข้อบังคับระเบียบคำสั่งที่มีอำนาจดังกล่าว

(ง) MYTONA ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่นำเสนอบริการอีกต่อไป

ในเวลาที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง (ก) สิทธิและสิทธิ์อนุญาตใช้งานบริการทั้งหมดจะถูกทำให้สิ้นสุดลง (ข) คุณที่เป็นผู้ใช้งานจะต้องยุติการใช้งานบริการ ข้อตกลงฉบับนี้ถูกยุติลงหรือถูกระงับการใช้งานเป็นการชั่วคราว ข้อผูกพันของคุณกับทาง MYTONA ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ การครอบครอง การรับผิด การชดเชย การเก็บความลับ ฯลฯ) จะยังคงดำเนินต่อไป ตราบใดก็ตาม ตามที่ตั้งใจให้มีผลยาวนานกว่าตัวสัญญา

13.3. เราขอสงวนสิทธิที่จะลบบัญชีของคุณหากไม่มีกิจกรรมความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้นในบัญชีของคุณเกินกว่า 180 วัน ในกรณีดังกล่าว คุณจะเข้าถึงและ/หรือใช้งานเงินตราเสมือนและ/หรือสินค้าเสมือน (ดังที่ระบุไว้ทางด้านล่าง) ในบัญชีดังกล่าวไม่ได้อีกต่อไป และจะไม่มีการคืนเงินให้เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวเช่นกัน

13.4. คุณอาจสิ้นสุดข้อตกลงนี้และความสัมพันธ์กับ MYTONA อันเป็นผลจากข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ โดยยุติการใช้งานบริการ

14. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

14.1. ความพร้อมใช้งานและการเข้าถึง

คุณตกลงยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเข้าถึงบริการและต่อค่าใช้จ่ายจากการกระทำการดังกล่าวมา ณ ที่นี้ เนื้อหาหรือข้อมูลอื่นที่ให้ไว้บนบริการไม่ได้ประสงค์ให้เกิดการใช้งานหรือการจัดจำหน่ายโดยบุคคลหรือนิติบุคคลในพื้นที่ใดก็ตามที่กล่าวว่าการใช้งานหรือการจัดจำหน่ายเป็นการละเมิดข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือที่ MYTONA จะรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนใด ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว

14.2. สัญญาทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กฎการเล่น กฎการให้คะแนน การควบคุมและคู่มือสำหรับแต่ละเกม และเอกสารซึ่งรวมอยู่ในที่นี้จากการอ้างอิงถึงจะประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งหมดระหว่าง MYTONA กับคุณที่เป็นผู้ใช้ ในเรื่องของการใช้งานบริการและประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้ถือเอาสัญญาทั้งหมดนี้แทนความเข้าใจหรือข้อตกลงของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันหรือก่อนหน้า โดยอาจอยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร บอกกล่าวด้วยปากเปล่า หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย การปฏิบัติ แบบอย่าง หรือจารีตประเพณี และห้ามมิให้คุณที่เป็นผู้ใช้เปลี่ยนแปลงแก้ไข เว้นแต่จะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก MYTONA ดังที่ระบุไว้ในบริการ

14.3. โมฆะแยกส่วน

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ตกเป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้โดยศาลหรือภายใต้กฎหมายซึ่งใช้บังคับใด ๆ ให้ตีความส่วนดังกล่าวตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับโดยสะท้อนเจตนารมดั้งเดิมของคู่สัญญาอย่างใกล้เคียงที่สุด และส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลใช้ได้และบังคับใช้ได้ต่อไป หากไม่สามารถตีความส่วนที่ตกเป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้ของข้อกำหนดเหล่านี้ตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับ ให้ถือว่าส่วนดังกล่าวได้ถูกลบออกจากข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่มีผลต่อบทบัญญัติอื่นที่คงเหลือ

14.4. การไม่สละสิทธิ

การไม่สามารถใช้สิทธิหรือข้อบัญญัติส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ของ MYTONA จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในสิทธิหรือข้อบัญญัติดังกล่าว และหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้สละสิทธิในการละเมิดหรือการกระทำผิดต่อข้อกำหนดเหล่านี้ครั้งใด จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิในการละเมิดหรือการกระทำผิดครั้งก่อนหน้าหรือครั้งหลังจากนั้น หากข้อบัญญัติส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อกำหนดเหล่านี้ถูกถือให้ตกเป็นโมฆะโดยศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ จะถือว่าคู่สัญญาตกลงยอมรับให้ศาลพิจารณาเจตนารมณ์ของคู่สัญญาตามที่บัญญัติ และข้อบัญญัติอื่นทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับต่อไป

14.5. การโอนสิทธิ

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณไม่อาจสละสิทธิในข้อกำหนดเหล่านี้ได้โดยปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งและเป็นลายลักษณ์อักษรของ MYTONA อย่างไรก็ตาม MYTONA สงวนสิทธิในการโอนสิทธิในข้อกำหนดเหล่านี้ตามความจำเป็น

14.6. การปฏิบัติตาม

หากเกิดคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ MYTONA อาจร้องขอข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์เผยแพร่ใด ๆ ที่จำเป็นต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยที่คุณต้องจัดหาให้

14.7. การตีความและการสละสิทธิที่จะต่อสู้คดี

คุณที่เป็นผู้ใช้ตกลงยอมรับไว้ ณ ที่นี้ว่า ห้ามมิให้ใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ที่ MYTONA จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อตัว MYTONA เองไม่ว่าด้วยวิธีการใด คุณสละสิทธิที่จะต่อสู้คดีใด ๆ และทั้งหมดอันเป็นผลจากข้อเท็จจริงที่ว่าข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการตกลงและยอมรับในข้อกำหนดดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาเพื่อให้เกิดผลและมีผลผูกพัน

14.8. เหตุสุดวิสัย

หากเกิดเหตุสุดวิสัยตามธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด เช่น สงคราม การก่อการร้าย กิจกรรมทางการทหารหรือทางพลเรือน การกักสินค้า การจลาจล การนัดหยุดงาน อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ หรือการขาดแคลนพลังงาน หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ MYTONA ทาง MYTONA จะไม่รับผิดต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถให้บริการได้

14.9. บริการของบุคคลที่สาม

เราอาจเชื่อมโยงไปยังบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณาจากบุคคลที่สาม) และ/หรืออาจมีบริการของบุคคลที่สามให้แก่คุณผ่านทางบริการ คุณมีความเข้าใจว่าเราไม่ให้คำมั่นและการรับรองเกี่ยวกับเนื้อหา สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่บุคคลที่สามดังกล่าวเป็นผู้จัดหาให้ เรายังไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากบุคคลที่สามดังกล่าว ข้อกล่าวหาใดที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ คุณมีความเข้าใจว่าเมื่อคุณให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามดังกล่าว คุณจะมอบให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น (ถ้ามี) ซึ่ง MYTONA มิได้เป็นคู่สัญญาด้วย

14.10. การแปล

เราอาจแปลข้อกำหนดเหล่านี้เป็นหลายภาษา และในกรณีที่มีความแตกต่างกันระหว่างข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาอื่น ให้นำฉบับภาษาอังกฤษไปใช้บังคับเท่าที่มีความแตกต่างเกิดขึ้น และอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้

14.11. การคงใช้บังคับอยู่

บทบัญญัติใดก็ตามแห่งข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าด้วยภาษาโดยชัดแจ้งหรือด้วยบริบท มีเจตนาให้คงใช้บังคับอยู่เมื่อข้อตกลงนี้ยุติลง ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือบริการจะคงใช้บังคับอยู่

14.12. ไม่มีผู้รับประโยชน์บุคคลที่สาม

โดยข้อยกเว้นอย่างชัดแจ้งที่ให้ไว้ ณ ที่นี้ ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีเจตนารมณ์หรือตีความได้ว่าเป็นการให้สิทธิ ผลประโยชน์ หรือการเยียวยาไม่ว่าด้วยลักษณะหรือวิธีการใด แก่บุคคลใดก็ตาม (นอกเหนือไปจากคู่สัญญาในที่นี้) หรือเป็นการสร้างข้อผูกพันหรือความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่อบุคคลดังกล่าว

14.13. รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณเกิดคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ support@mytona.com

14.14 หัวเรื่อง หัวเรื่องในเงื่อนไขนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และไม่ส่งผลต่อการตีความข้อตกลงนี้