Servicevoorwaarden

Ingangsdatum: 25.05.2018

Laatst bijgewerkt: 29.08.2023    


Bedankt voor het gebruik van onze spellen, websites of verwante diensten ('Dienst' of 'Diensten'). De Diensten worden verstrekt door Mytona Limited ('Mytona', 'wij/we' of 'ons/onze'), een bedrijf uit Nieuw-Zeeland met statutaire zetel te Level 5, 129 Hurstmere Road, Takapuna, 0622 Auckland. 


1. Instemmen met de Servicevoorwaarden 


1.1. Deze Servicevoorwaarden (de 'Voorwaarden') creëren een juridische overeenkomst tussen u ('u of 'uw') en Mytona, met het oog op het downloaden, installeren, oproepen en/of gebruiken van onze Diensten, waaronder (maar niet beperkt tot) de registratie en het gebruik van uw account, mogelijke ondersteuning, mogelijke updates die we beschikbaar stellen, mogelijke Virtuele betaalmiddelen of Virtuele goederen, alsook andere teksten, graphics, afbeeldingen, kunstwerken, geluiden, muzieknummers, video's, audiovisuele effecten en combinaties van bovenstaande media, interactieve content, software, feedback, opmerkingen, communicatie, suggesties en alle andere materialen, inhoud, gegevens, informatie en diensten die u via onze Diensten kunt oproepen, of dit nu op uw mobiele apparaat, computer, op onze website is, of op een ander apparaat, platform of website. 


Het gebruik van de Diensten is ook onderhevig aan het Privacybeleid van Mytona, de spelregels, scoreregels, overige regels en richtlijnen die voor elk spel gelden en in het spel kunnen worden gevonden, en die hierbij bij wijze van verwijzing zijn opgenomen. 


Lees deze Voorwaarden aandachtig door voordat u besluit of u hiermee instemt. Om uw begrip en aanvaarding van de Voorwaarden te bevestigen, klikt u op 'Accepteren', 'Spelen', 'Doorgaan', 'Oké', 'Inloggen via Facebook', 'Doorgaan met Facebook', 'Inloggen via Apple' of een andere knop van vergelijkbare strekking wanneer de Dienst hierom vraagt. 


1.2. U kunt de Diensten alleen gebruiken als: 


 • u instemt met deze Voorwaarden, het Privacybeleid van Mytona, de spelregels, scoreregels, overige regels en richtlijnen die voor elk spel gelden en in het spel kunnen worden gevonden;


 • u juridisch, d.w.z. met het oog op de toepasselijke wet- en regelgeving van uw land van inwoning, het recht heeft om de Diensten te gebruiken; en 


 • de toepasselijke wet- en regelgeving u toestaat om de Diensten te gebruiken vanaf de locatie waarop u ze gebruikt (mocht dit verschillen van uw land van inwoning). 


1.3. Door de Diensten te gebruiken, verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent. Als u nog geen 16 jaar oud bent, mag u de Diensten niet gebruiken. Als u tussen de 16 en 18 jaar oud bent (of tussen de 16 en de wettelijke volwassen leeftijd in uw land van inwoning) of om andere redenen niet bevoegd bent om overeenkomsten als deze aan te gaan, dient uw ouder of wettelijk voogd deze Voorwaarden en het Privacybeleid door te nemen en hiermee in te stemmen (zowel voor zichzelf als namens u) vóórdat u de Diensten kunt gebruiken. Bepaalde landen beschikken over aanvullende wet- en regelgeving omtrent uw gebruik van de Diensten vanaf een bepaalde leeftijd. Zie paragraaf 14.15 voor de toepasselijke wet- en regelgeving die mogelijk geldt in uw land van inwoning of op uw locatie.


1.4. Als de toepasselijke wet- en regelgeving dit toestaat, gaat u door de Diensten te installeren, te gebruiken of anderzijds op te vragen akkoord met deze Voorwaarden, ons Privacybeleid, de spelregels, scoreregels, overige regels en richtlijnen die voor elk spel gelden en in het spel kunnen worden gevonden, en die hierbij bij wijze van verwijzing zijn opgenomen. Als u niet instemt met deze Voorwaarden, ons Privacybeleid, de spelregels, scoreregels, overige regels en richtlijnen die voor elk spel gelden en in het spel kunnen worden gevonden, dient u onze Diensten niet te gebruiken en al uw toegang tot en/of gebruik van onze Diensten te staken. Het gebruik van de Diensten is nietig waar dit niet is toegestaan. 


1.5. Mytona behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, het Privacybeleid en overige regels of richtlijnen op elk moment te wijzigen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Derhalve dient u dergelijks regelmatig door te nemen. Als een toekomstige, bijgewerkte versie van de Voorwaarden, ons Privacybeleid of overige regels of richtlijnen een handeling van u vereisen om met dergelijks akkoord te gaan, kunt u mogelijk niet meer de Diensten gebruiken tot u deze handeling heeft verricht. 


Uw doorlopend gebruik van de Diensten nadat de Voorwaarden, het Privacybeleid van Mytona of overige regels of richtlijnen zijn bijgewerkt, zal worden beschouwd als uw aanvaarding van de bijgewerkte versies.


Mocht u niet instemmen met (een gedeelte van) de toekomstige, bijgewerkte versies van de Voorwaarden, het Privacybeleid van Mytona of overige regels of richtlijnen ten aanzien van uw gebruik van de Diensten, dan zal uw licentie voor het gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang worden ingetrokken en moet u onverwijld uw gebruik van onze Diensten staken en deze niet meer oproepen. 


1.6. Deze Voorwaarden bevatten een bindende arbitrageclausule in paragraaf 10 en een afstandsverklaring van collectieve en representatieve rechtszaken die van invloed zijn op uw rechten omtrent geschillenoplossing. Tenzij u zich afmeldt en tenzij dergelijks betrekking heeft op bepaalde soorten geschillen die vermeld staan in paragraaf 10, stemt u ermee in dat alle geschillen tussen u en Mytona worden verholpen middels bindende en individuele arbitrage, waarbij u afstand doet van uw mogelijke recht op juryrechtspraak of recht om als eiser of lid van een groep deel te nemen aan (een) collectieve of representatieve rechtszaak of arbitrage. 


DE PARTIJEN DOEN HIERBIJ ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN ELK RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF OP DEELNAME AAN COLLECTIEVE RECHTSZAKEN MET HET OOG OP JURIDISCHE PRODCEDURES DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN OF DE HIERIN BEOOGDE TRANSACTIES. U SNAPT DAT U ZONDER DEZE BEPALING MOGELIJK HET RECHT ZOU HEBBEN OM NAAR DE RECHTER TE STAPPEN VOOR JURYRECHTSPRAAK.


2. Intellectueel eigendom 


2.1. Alle rechten, titels en belangen van al onze Diensten en dergelijks met betrekking daartoe, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle auteursrechten, morele rechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen en alle andere eigendomsrechten, octrooien, titels, computercodes, teksten, graphics, afbeeldingen, kunstwerken, geluiden, muziek, video's, audiovisuele effecten en combinaties van bovenstaande media, interactieve inhoud, opname van gameplay gemaakt met behulp van de Diensten, software, feedback, opmerkingen, communicatie, suggesties en alle andere materialen, inhoud, gegevens, informatie en diensten zijn eigendom van (of in licentie gegeven) aan Mytona, voorbehouden aan Mytona en worden o.a. beschermd door internationale auteursrechtwetten. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan Mytona. 


2.2. Zolang u, de gebruiker, zich aan deze Voorwaarden houdt, verstrekken we u een niet-exclusieve, persoonlijke, niet-overdraagbare en te herroepen beperkte licentie die uitsluitend voor uw persoonlijke privégebruik bedoeld is (exclusieve verwante object- of broncodes). U dient deze licentie overeenkomstig deze Voorwaarden te gebruiken en bent niet gemachtigd om onze spellen voor andere doeleinden te gebruiken. 


2.3. U erkent en stemt ermee in dat u geen enkel(e) recht of belang hebt in of aanspraak maakt op onze Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige inhoud die opduikt in de Diensten, accounts, mogelijke Virtuele betaalmiddelen en/of Virtuele goederen, afgezien van de licentie die u middels deze Voorwaarden wordt verstrekt.


2.4. U mag de Diensten of enig deel daarvan niet kopiëren, opnieuw publiceren, opnieuw distribueren, wijzigen, in licentie geven, in sublicentie geven, reverse-engineeren of afgeleide producten ervan maken, noch werken maken of publiceren die verwant zijn aan onze spellen. 


2.5. U mag geen cheats of andere technologische middelen verstrekken waarmee u of een andere gebruiker onze Diensten of delen daarvan kan aansturen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruikers toestaan om Virtuele betaalmiddelen en/of Virtuele goederen te bemachtigen, ongeacht of dit gratis is. 


3. Account 


3.1. Mogelijk moet u een account bij ons aanmaken, een wachtwoord voor uw account uitkiezen, onze Diensten toegang geven tot een account op een sociaal netwerk of platform, of andere informatie aanleveren om toegang te krijgen tot een account ('Accountgegevens'). 


3.2. U erkent en stemt ermee in dat uw account in persoonlijk beheer is en dat u uw account niet mag overdragen aan iemand anders. U mag uw Accountgegevens niet verhuren, verkopen of weggeven, u mag geen account aanmaken door een valse identiteit of valse informatie op te geven, en u mag niet namens iemand anders een account aanmaken. U dient uw Accountgegevens geheim/vertrouwelijk te houden. U mag uw Accountgegevens niet met anderen delen, noch anderen toestaan uw Accountgegevens te gebruiken of anderzijds de veiligheid van uw account te ondermijnen. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw account of het gebruik van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot aankopen in de app, ongeacht of u daarvoor toestemming hebt gegeven. Voorts stemt u ermee in om ons volledig te compenseren voor enige verliezen of schade die voortvloeien/voortvloeit uit het niet-vertrouwelijk houden van uw Accountgegevens of het op enigerlei wijze delen van uw Accountgegevens met derden.


3.3. Mytona behoudt zich het recht voor om ervan uit te gaan dat de persoon die inlogt op uw account met uw Accountgegevens dan wel u is, of iemand die inlogt met uw toestemming. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor mogelijke verliezen of schade die u kunt lijden als gevolg van onbevoegde toegang tot uw account, onbevoegd gebruik van de Diensten of van mogelijke verliezen of schade die voortvloeien/voortvloeit uit onbevoegd gebruik. 


3.4. U erkent en stemt ermee in dat als u uw account verwijdert, of als wij uw account verwijderen op basis van deze Voorwaarden, u de toegang tot alle gegevens met betrekking tot uw account kunt verliezen, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw spelvoortgang, de score die u in de Diensten heeft behaald, mogelijke Virtuele betaalmiddelen of Virtuele goederen, of andere gegevens, informatie, inhoud en materiaal verwant aan uw account. 


3.5. U erkent en stemt ermee in dat aankopen die met uw account zijn gemaakt niet kunnen worden teruggedraaid.


4. Inhoud 


4.1. U verklaart hierbij dat alle gegevens, informatie en communicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot chatberichten, afbeeldingen, graphics, geluiden, video's, tags of ander materiaal ('Inhoud') die/dat door u via onze Diensten worden geüpload, verzonden, gecommuniceerd of anderszins gepubliceerd worden, nauwkeurig, volledig en juist blijven. 


4.2. U erkent en stemt ermee in dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle Inhoud die u via onze Diensten uploadt, verzendt, verstuurt, communiceert of anderszins publiceert, ongeacht of dit openbaar of privé gedeeld wordt. 


4.3. Wanneer u gebruikmaakt van de Diensten, erkent u en stemt u ermee in dat er mogelijk aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins bezwaarlijk materiaal op kan voorkomen. 


De Diensten bevatten mogelijk diverse fora, blogs en chatfuncties waar u Inhoud op kunt plaatsen, met inbegrip van uw meningen en opmerkingen over bepaalde onderwerpen. 


Mytona garandeert niet en kan ook niet garanderen dat andere gebruikers/leden de door u gedeelde ideeën en informatie niet gebruiken. Als u een idee heeft of informatie bezit die/dat u graag vertrouwelijk houdt en/of waarvan u niet wilt dat anderen er gebruik van maken, maak dergelijks dan niet bekend via de Diensten. Mytona hoeft ideeën of informatie die u wenst te delen of in te dienen niet te beoordelen, te gebruiken of u hiervoor te compenseren. 


Mytona is niet verantwoordelijk voor Inhoud die door u of andere gebruikers geüpload, verzonden, verstuurd, gecommuniceerd of anderszins via onze Diensten beschikbaar is gesteld.Mytona is niet verantwoordelijk voor het monitoren van de Diensten en zijn we niet verplicht om ongepast(e) inhoud of gedragingen aan te passen, te bewerken, te verwijderen of te wissen. 


Mytona monitort of pre-screent niet alle Inhoud en alle gedragingen van de gebruikers, en is hiertoe ook niet in staat. Derhalve kan Mytona niet de kwaliteit, juistheid of integriteit van de Inhoud op onze Dienst garanderen. Mytona kan niet aansprakelijk worden gehouden voor dergelijke problemen met de Inhoud, met in begrip van maar niet beperkt tot fouten, verlies of schade. U gebruikt de Diensten op eigen risico. 


4.4. Mytona is niet verplicht om uw interactie met de Dienst of uw communicatie (waaronder alle chatberichten) bij gebruik van de Dienst te reguleren, monitoren en/of op te slaan, hoewel we dat wel zouden mogen doen. Mytona is niet verplicht om geüploade, verzonden, verstuurde, gecommuniceerde of anderszins door gebruikers via onze Diensten gepubliceerde Inhoud te beoordelen, monitoren, bewerken, verwijderen, ontoegankelijk te maken of anderszins weg te halen. We hebben wel altijd het recht daartoe, zonder voorafgaande kennisgeving en met of zonder opgaaf van reden. 


4.5. Door de Diensten te installeren, gebruiken of anderszins op te vragen, verstrekt u bij deze uw onherroepelijke toestemming voor dergelijke regulatie, monitoring en opnames. U erkent en stemt ermee in dat u geen enkele verwachting op het vlak van privacy koestert ten aanzien van uw ingediende Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot chatberichten of stemopnames. 


4.6. Niettegenstaande het voorgaande bent u als gebruiker verantwoordelijk voor alle Inhoud die u indient. U erkent en gaat er voorts mee akkoord dat geen van de door u geüploade gebruikersinhoud: 


 • intimiderend, illegaal, lasterlijk, bedreigend, smadelijk, beledigend, pornografisch, ongepast, kwetsend, racistisch, onwettig of anderszins bezwaarlijk mag zijn; 


 • een verkeerde voorstelling van zaken mag geven of fraude mag behelzen; 


 • beschermd wordt door de wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde of gepatenteerde informatie, handelsgeheimen of andere zaken waarop eigendomsrechten rusten, noch in strijd mag zijn met toepasselijke wet- en regelgeving of contractuele beperkingen; 


 • marketing of reclame mag zijn voor een artikel, dienst, bedrijf of andere organisatie; 


 • inbreuk maakt op de privacy van derden of zich voordoet als afkomstig zijnde van een ander(e) persoon en/of gebruiker;


 • virussen, malware of andere schadelijke code, bestanden of programma's die ontworpen zijn om de werking van bepaalde software of spullen te verstoren, vernietigen of beperken mag bevatten of mogen zijn; en


 • anderszins verboden is omwille van de toepasselijke wet- en regelgeving. 


4.7. Wanneer u via of naar onze Diensten Inhoud uploadt, verstuurt, verzendt, indient, opslaat of ontvangt: 


– bevestigt u dat u daartoe bevoegd bent; 


– stemt u ermee in dat wij en onze gelieerde ondernemingen uw Inhoud en elk afgeleid werk dat wij daarvan kunnen maken, voor altijd mogen bewerken, publiceren, aanpassen en/of gebruiken voor alle (reeds bestaande én nog uit te vinden) media en voor elk doeleinde, zonder enige compensatie voor of betaling aan u; 


– erkent u en stemt u ermee in dat u 'morele aanspraak' maakt op dergelijke Inhoud (zoals het recht om erkend te worden voor uw werk en het recht dat uw werk niet misbruikt wordt) én dat u afziet van dergelijke 'morele aanspraken' op dergelijke Inhoud; en 


– stemt u ermee in dat we met het oog op door u, de gebruiker, ingediende Inhoud niet verplicht zijn om dergelijke rechten aangaande de Inhoud te beschermen of te monitoren, en dat we de bevoegdheid hebben om (mochten we dat willen) uw rechten namens u uit te oefenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ondernemen van juridische stappen op eigen kosten. 


4.8. U erkent en stemt ermee in dat u: 


– niet meer dan één account per platform aan zal maken om de Dienst op te roepen; 


– onze Diensten direct noch indirect zult gebruiken om personen, groepen of entiteiten te schaden, misbruiken, bevoordelen, kwetsen of hiertoe aan te zetten, of personen, groepen of entiteiten (waaronder alle leden, managers, directieleden, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, verwante partijen, directe en indirecte dochterondernemingen, vertegenwoordigers, rechtsvoorgangers, rechtsopvolgers, agenten, rechtverkrijgenden, verzekeraars en juristen van Mytona) te beledigen of te kwetsen; 


– onze Diensten niet zult gebruiken voor frauduleuze of onrechtmatige doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het zich voordoen als een andere persoon of entiteit, of anderszins een verkeerde voorstelling van zaken geven omtrent uw connectie met een persoon, entiteit of onze Dienst); 


– de Dienst niet zult gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, of ten behoeve van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot reclame of het versturen van commerciële advertenties, zoals 'junkmail', 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidespelen' of enige andere vorm van colportage;


– de Diensten niet zult reverse-engineeren, demonteren, decompileren of hacken (of een poging daartoe wagen) of een van onze encryptietechnologieën of beveiligingsmaatregelen trachten te omzeilen om door ons verstuurde, verwerkte of opgeslagen gegevens te onderscheppen; 


– geen informatie over andere mensen die onze Diensten gebruiken zult 'harvesten', 'scrapen', verzamelen of publiceren, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun privégegevens of informatie (bijvoorbeeld door iets te uploaden dat informatie verzamelt, ongeacht of dit in de vorm is van een tekstbericht, afbeelding, gif-bestand of iets dergelijks); 


– geen account dat u bij ons aanhoudt of een deel daarvan, dan wel Virtuele betaalmiddelen en/of Virtuele goederen zult verhuren, verkopen, overdragen of weggeven (noch een poging daartoe zal ondernemen); 


– het normale verloop van de Diensten niet zult verstoren, noch anderszins zult handelen op een wijze die het concurrentievermogen van andere gebruikers/spelers negatief kan beïnvloeden;


– de Diensten niet zult gebruiken om te cheaten of daarbij te helpen (bijvoorbeeld via geautomatiseerde middelen, bots, hacks, mods of niet-toegestane software van derden die is ontworpen om de Diensten te misleiden, te wijzigen of te verstoren), en ook niet op andere wijze technologische maatregelen zult omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot onze Diensten of delen daarvan te beperken, noch iets anders te ondernemen waarvan een redelijk persoon niet zou vinden dat het bij 'fair play' past of in de geest van deze Voorwaarden is; 


– onze Diensten niet zult gebruiken op een wijze die een schending van de toepasselijke wet- of regelgeving vormt; en 


– onze Diensten niet zult gebruiken op enigerlei andere wijze die niet is toegestaan krachtens deze Voorwaarden. 


4.9. U mag geen afgeleide werken van de Inhoud die betrekking hebben op onze spellen en aan een andere gebruiker toebehoren kopiëren, verspreiden, creëren of openbaar maken. 


Indien u van mening bent dat iemand via het internet uw eigen persoonlijke intellectuele eigendomsrechten heeft geschonden, kunt u contact met ons opnemen door de volgende informatie naar support@mytona.com te sturen: 


– een omschrijving van uw intellectuele eigendomsrechten en een verklaring waarin u de vermeende schending van uw rechten uiteenzet; 


– een omschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt op uw rechten zich bevindt; 


– uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; 


– een persoonlijke verklaring, op straffe van meineed, waarin u verklaart dat (i) u oprecht vindt dat het gebruik van het materiaal in kwestie ongeoorloofd is omdat u de intellectuele eigendomsrechten bezit voor het betreffende materiaal, en (ii) dat alle door u verstrekte informatie juist, nauwkeurig en correct is (en, indien van toepassing, dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het betreffende geschonden materiaal op te treden); en 


– een handtekening (met een pen of elektronisch ondertekend) van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het betreffende geschonden materiaal op te treden. 


4.10. Alle Inhoud die u op onze Dienst plaatst met behulp van de hulpmiddelen en technologie die Mytona aanlevert, geschiedt op volstrekt vrijwillige basis. In ruil voor het gebruik van de Diensten verleent u hierbij Mytona een exclusieve, onherroepelijke, permanente, overdraagbare, sublicentieerbare, toewijsbare, volledig betaalde, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het op enigerlei wijze kopiëren, reproduceren, vastleggen, aanpassen, wijzigen, maken van afgeleide werken, vervaardigen, commercialiseren, publiceren, distribueren, verkopen, in (sub)licentie geven, overdragen, leasen, verzenden, elektronisch toegang verlenen, uitzenden, aan het publiek mededelen via telecommunicatie, tonen, uitvoeren, invoeren in een computergeheugen, gebruiken en toepassen van uw Inhoud en alle aangepaste of afgeleide werken daarvan in verband met onze levering van de Dienst, ook met het oog op marketing en promoties van de Dienst. U verleent ons hierbij ook het recht om anderen te machtigen om de rechten uit te oefenen die Mytona krachtens deze Voorwaarden zijn verleend. Voorts verleent u Mytona hierbij het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht om uw naam, gelijkenis en andere informatie of materiaal in enige Inhoud of in verband met enige Inhoud te gebruiken en te exploiteren, zonder enige verplichting jegens u. Tenzij de wet het verbiedt, doet u hierbij afstand van alle rechten op naamsvermelding en/of eventuele morele rechten die u heeft ten aanzien van uw Inhoud, ongeacht of uw Inhoud op enigerlei wijze is gewijzigd of aangepast. Mytona doet geen aanspraak op de eigendomsrechten van uw gebruikersinhoud en niets in deze Voorwaarden is bedoeld om eventuele rechten die u bezit aangaande het gebruik en de exploitatie van uw gebruikersinhoud te beperken. Mytona is niet verplicht om uw intellectuele eigendomsrechten van of voor uw Inhoud te monitoren of te handhaven. 


5. Namenbeleid 


5.1. Bijnamen, namen van gildes of clans en van elk(e) ander(e) voorwerp of entiteit van de gebruiker mogen niet: 


– obsceen, godslasterlijk, onzedelijk, vulgair, schadelijk of kwetsend zijn, noch ongepaste verwijzingen maken naar het menselijk lichaam of functies daarvan;


– drugs promoten of mensen beledigen op grond van geaardheid, etniciteit, ras of seksualiteit, noch enige vijandigheid ten opzichte van een specifiek(e) ras, religie of nationaliteit impliceren;


– verwijzen naar enige seksuele geaardheid of aspecten daarvan, ongeacht of het de gebruiker zelf of andere gebruikers betreft; 


– enige wetgeving schenden; 


– de eigendomsrechten van Mytona of andere derde partijen schenden; 


– aanleiding geven of oproepen tot terroristische of extremistische activiteiten, noch dienen als communicatiemiddel voor extremistische of terroristische personen/groeperingen/organisaties; 


– informatie bevatten die ambtspersonen of een bekend symbool in diskrediet kunnen brengen of beledigen; 


– serienummers of andere inlog- of wachtwoordgegevens bevatten voor commerciële producten of diensten waarmee gebruikers gratis toegang kunnen krijgen tot internetdiensten waarvoor ze anders zouden moeten betalen; 


– informatie of uitingen bevatten die gegevens kunnen onthullen omtrent een geheim of andere vertrouwelijke informatie; 


– laster, bedreigingen of grove uitingen of suggesties bevatten die in strijd zijn met de algemene ethische normen, noch informatie bevatten die in strijd is met de privacy van een derde (zoals een naam, adres, telefoonnummer of andere persoonlijke identificatiegegevens); 


– uitsluitend bestaan uit bekende namen, politieke partijen, geografische locaties of cijfers die met het voornoemde geassocieerd worden; 


– gebaseerd zijn op een echte groep of organisatie, sportteam, historische gebeurtenis, terroristische groepering of andere gemeenschap of groep die een negatieve connotatie kan hebben of in verband zou kunnen worden gebracht met misdaden tegen de mensheid, noch dergelijks prijzen, noch discriminerende uitspraken of termen bevatten met betrekking tot bepaalde naties, genders, rassen, religies of kopstukken daarvan (zoals militaire, religieuze of politieke groeperingen); of


– de naam van een andere gebruiker aannemen om zich valselijk als deze gebruiker voor te doen. 


5.2. Mytona behoudt zich het recht voor om de registratie van bijnamen, clannamen, omschrijvingen of andere namen van gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren, alsook om deze overeenkomst en de Dienst naar eigen goeddunken te wijzigen, op te schorten of te beëindigen als gevolg van een schending van het bovenstaand of omwille van een andere reden. 


Hoewel de Voorwaarden en het Privacybeleid van Mytona misschien niet alle mogelijk ongepaste of onaanvaardbare namen omvatten, is Mytona hierbij gemachtigd (maar niet verplicht) om naar eigen goeddunken namen te weigeren die het als ongepast of onaanvaardbaar beschouwt, alsook namen die beledigend, obsceen of in strijd met deze Voorwaarden worden geacht. Mytona kan, indien het dit wenst, alle namen afzonderlijk beoordelen en elke maatregel nemen die het nodig acht om eventuele overtredingen te verhelpen. 


6. Virtuele betaalmiddelen en Virtuele goederen 


6.1. De Diensten van Mytona kunnen virtuele betaalmiddelen, zoals virtuele robijnen, munten, punten of vergelijkbare voorwerpen ('Virtuele betaalmiddelen'), en virtuele digitale items, zoals vaardigheden, handige voorwerpen of andere goederen ('Virtuele goederen'), bevatten die allemaal te gebruiken zijn in het kader van de Diensten van Mytona. 


6.2. Indien toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen gebruikers door vermelde Diensten te gebruiken of tegen een bepaalde vergoeding een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-scheidbare en herroepbare licentie verkrijgen voor het gebruik van Virtuele betaalmiddelen en Virtuele goederen. 


6.3. Mytona behoudt zich hierbij het recht voor om Virtuele betaalmiddelen, Virtuele goederen of de prijs of beschikbaarheid daarvan op enig moment, zonder enige aansprakelijkheid jegens u en naar eigen goeddunken te beheren, beperken, reguleren, wijzigen of te schrappen, zonder voorafgaande kennisgeving. Om dergelijk recht te kunnen uitoefenen, kan Mytona niet aansprakelijk worden gehouden jegens wie dan ook, ongeacht of dit de gebruiker is of een derde partij. 


Mytona kan de totale hoeveelheid van de Virtuele betaalmiddelen of de Virtuele goederen die op enig moment kunnen worden aangeschaft beperken, alsook de totale hoeveelheid van de Virtuele betaalmiddelen of de Virtuele goederen die u opgeteld op uw account mag hebben. U mag alleen Virtuele betaalmiddelen of Virtuele goederen van ons of onze bevoegde partners bemachtigen via de Diensten, en dus niet op enigerlei andere wijze. 


Mytona is niet verantwoordelijk voor mogelijke hacks of verliezen van uw Virtuele betaalmiddelen of Virtuele goederen. 


6.4. U erkent hierbij en stemt ermee in dat de Virtuele betaalmiddelen en Virtuele goederen niet kunnen worden overgedragen en dat een dergelijke overdracht is verboden, tenzij dit geschiedt zoals uitdrukkelijk uiteengezet in de Dienst. U mag Virtuele betaalmiddelen of Virtuele goederen die in bezit zijn van Mytona niet verkopen, overdragen of inwisselen aan of bij een andere gebruiker of derde partij. 


6.5. U erkent hierbij en stemt ermee in dat alle aankopen en elke verzilvering aangaande de Virtuele betaalmiddelen en Virtuele goederen van definitieve aard zijn en niet kunnen worden terugbetaald. U erkent en stemt ermee in dat de levering van Virtuele goederen voor gebruik in de Diensten een proces is dat onmiddellijk na aankoop wordt opgestart, en dat u uw recht op restitutie opgeeft en verliest zodra er wordt aangevangen met de levering van de Dienst. Dienovereenkomstig wordt een 'aankoop' als definitief beschouwd op het moment dat onze servers uw aankoop goedkeuren en de toepasselijke Virtuele betaalmiddelen en/of Virtuele goederen op uw account op de servers worden bijgeschreven. Zie paragraaf 14.15 voor de toepasselijke wet- en regelgeving die mogelijk van toepassing is op Virtuele betaalmiddelen of Virtuele goederen op uw locatie of in uw land van inwoning.


6.6. Als u de Diensten op een apparaat niet koppelt aan een account dat gelinkt is aan een socialemedia-account, kunnen we geen Virtuele betaalmiddelen en/of Virtuele goederen en andere gegevens verwant aan uw account herstellen op een ander apparaat, mocht u het oorspronkelijke apparaat kwijtraken of indien het beschadigd raakt. Als gevolg geldt ten aanzien van apparaten die niet als zodanig zijn gelinkt het volgende: 


– elk risico van verlies van Virtuele betaalmiddelen en/of Virtuele goederen die u bij ons koopt, wordt na afronding van de aankoop (zoals omschreven in paragraaf 6.5 hierboven) aan u overgedragen;


– elk risico van verlies van Virtuele betaalmiddelen en/of Virtuele goederen die u van ons ontvangt zonder een aankoop te doen wordt aan u overgedragen op het moment dat de Virtuele betaalmiddelen en/of Virtuele goederen bij worden geschreven op uw account op de servers; en 


– elk risico van verlies van andere gegevens verwant aan uw account (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw voortgang binnen de Diensten of de score die u middels de Diensten hebt behaald) wordt onmiddellijk aan u overdragen op het moment dat dergelijke gegevens worden gegenereerd. 


6.7. Alle Virtuele betaalmiddelen en/of Virtuele goederen worden aangeschaft bij uw platformaanbieder; dergelijke aankopen vallen dan ook onder de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van de platformaanbieder. De gebruiksrechten voor elke aankoop kunnen per item verschillen. Als u twijfels hebt over de gebruiksrechten, kunt u contact opnemen met uw platformaanbieder voordat u overgaat tot aankoop. 


7. Schending van de Servicevoorwaarden 


7.1. Mytona behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Diensten op te schorten of te beëindigen (ook als dat betekent dat we uw account moeten verwijderen) indien het van mening is dat u deze Voorwaarden schendt (ongeacht of het een enkele ernstige schending betreft of meerdere kleinere schendingen). 


7.2. Indien de toepasselijke wet- en regelgeving dit toestaat, behoudt Mytona zich het recht voor om permanent een gebruiker/speler die deze Voorwaarden heeft geschonden, te verbannen van en te blokkeren op onze Diensten.


7.3. U, de gebruiker, erkent onze rechten om accounts op te schorten, te beëindigen, te verbannen en te blokkeren, en u stemt ermee in dat u Mytona zult compenseren voor mogelijk(e) schade, derving, verlies of kosten die kunnen voortvloeien uit uw schending van deze Voorwaarden.


8. Garanties, uitsluitingen en vrijwaringen 


8.1. MYTONA BIEDT DE DIENSTEN AAN OP BASIS VAN EEN COMMERCIEEL AANVAARDBAAR NIVEAU EN HOOPT DAT U TEVREDEN ZULT WORDEN VAN HET GEBRUIK ERVAN. ER ZIJN ECHTER BEPAALDE ZAKEN DIE MYTONA NIET BELOOFT OMTRENT DE DIENSTEN. MYTONA AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MOGELIJKE FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD VAN DE DIENSTEN. HET KAN VOORKOMEN DAT ONZE DIENSTEN OF EEN DEEL DAARVAN TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR ZIJN OM TECHNISCHE REDENEN OF OMWILLE VAN AL DAN NIET GEPLAND ONDERHOUD. 


8.2. MET UITZONDERING VAN DATGENE DAT UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN OF AANVULLENDE VOORWAARDEN WORDT BEPAALD, DOEN NOCH MYTONA NOCH ZIJN LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS SPECIFIEKE TOEZEGGINGEN OMTRENT DE DIENSTEN. ZO DOET MYTONA GEEN TOEZEGGINGEN OMTRENT DE INHOUD VAN DE DIENSTEN, DE SPECIFIEKE FUNCTIES VAN DE DIENSTEN OF DE BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF HET VERMOGEN VAN DE DIENSTEN OM AAN UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN, EN DERHALVE WIJST HET HIERBIJ DUS OOK ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE OF WETTELIJKE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN STILZWIJGENDE GARANTIES OMTRENT DE STAAT, HET ONONDERBROKEN GEBRUIK, DE JUISTHEID VAN GEGEVENS (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT LOCATIEGEGEVENS), VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN EN GARANTIES (INDIEN VAN TOEPASSING) DIE VOORTVLOEIEN UIT DE GANG VAN ZAKEN, HET GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJKEN. MYTONA LEVERT DE DIENSTEN OP BASIS VAN DE 'AS IS'- EN 'AS AVAILABLE'-BEGINSELEN, MET MOGELIJKE GEBREKEN EN ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK EN ZONDER PRESTATIEWAARBORGEN OF WAARBORGEN VAN WELKE AARD DAN OOK. U GEBRUIKT DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO. 


8.3. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VOORZIEN IN BEPAALDE GARANTIES, ZOALS EEN STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIE TEN AANZIEN VAN NIET-INBREUK. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUITEN WIJ ALLE GARANTIES UIT. MOGELIJKE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN VAN MYTONA OF HAAR MEDEWERKERS OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS VORMEN NOG GEEN GARANTIE. INDIEN UW STAAT, LOCATIE EN/OF LAND VAN INWONING EEN BEPAALDE PERIODE VOORSCHRIJFT WAAROP EEN GARANTIE VAN TOEPASSING DIENT TE ZIJN, ZAL OFWEL 30 DAGEN NA UW EERSTE GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OFWEL DE KORTSTE PERIODE DIE WETTELIJK VEREIST IS WORDEN AANGEHOUDEN.


9. Beperkingen van aansprakelijkheid, rechtsmiddelen en schadeloosstelling 


9.1. INDIEN TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING, KUNNEN MYTONA EN MYTONA'S LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR DERVING VAN WINST OF OMZET, OF GEGEVENS, FINANCIËLE VERLIEZEN OF INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, PUNITIEVE SCHADE, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN OF ANDERE SOORTGELIJKE SCHADE ALS GEVOLG VAN TOEGANG TOT OF GEBRUIK OF VERSTORING VAN DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE AAN EIGENDOMMEN, DEFECTEN AAN OF STORINGEN VAN APPARATEN, ALSOOK, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, VOOR SCHADEVERGOEDINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT SCHADE AAN EIGENDOMMEN, WINSTDERVING, PERSOONLIJK LETSEL OF PUNITIEVE SCHADE, ONGEACHT OF DE OORZAAK HIERVAN VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE VOORWAARDEN OF DE DIENSTEN, EN ONGEACHT OF DERGELIJKS GEBASEERD IS OP DE RECHTSBEGINSELEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF MYTONA OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID HOGER UITVALLEN DAN HET BEDRAG DAT U OVEREENKOMSTIG DEZE VOORWAARDEN AAN MYTONA HEBT BETAALD IN DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP U VOOR HET EERST BEROEP HEEFT GEDAAN OP DE LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN VIRTUELE GOEDEREN, VIRTUELE BETAALMIDDELEN OF EEN ANDER ONDERDEEL VAN ONZE DIENSTEN. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT INDIEN U GEDURENDE DEZE PERIODE NIETS AAN MYTONA HEEFT BETAALD, UW ENIGE RECHTSMIDDEL (EN MYTONA'S EXCLUSIEVE AANSPRAKELIJKHEID) IN EEN MOGELIJK GESCHIL MET MYTONA HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN HET BEËINDIGEN VAN UW ACCOUNT IS. 


9.2. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, BLIJFT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MYTONA EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS MET BETREKKING TOT ALLE VORDERINGEN OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN, HET PRIVACYBELEID VAN MYTONA OF ZIJN DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE STILZWIJGENDE GARANTIE, BEPERKT TOT HET BEDRAG: (I) DAT U VOOR DE LICENTIE AAN ONS HEEFT BETAALD OM GEBRUIK TE MAKEN VAN VIRTUELE GOEDEREN, VIRTUELE BETAALMIDDELEN OF ANDERE DELEN VAN ONZE DIENSTEN IN DE 100 DAGEN VOORAFGAAND AAN DE TEKENDATUM VAN UW VORDERING; DAN WEL (II) HONDERD EURO (EUR 100). 


9.3. DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN OMTRENT MOGELIJKE SCHADE ZIJN FUNDAMENTEEL EN VORMEN DE BASIS VOOR DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN MYTONA.


IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN MYTONA EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VERLIEZEN OF SCHADEPOSTEN DIE NIET REDELIJKERWIJS VOORZIENBAAR WAREN.


VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN BLIJVEN EVENTUELE AANVULLENDE RECHTEN DIE U ALS CONSUMENT BEZIT DOOR DEZE VOORWAARDEN ONVERLET. 


9.4. U erkent en stemt ermee in om Mytona en zijn leden, managers, directieleden, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, verwante partijen, directe en indirecte dochterondernemingen, vertegenwoordigers, rechtsvoorgangers, rechtsopvolgers, agenten, rechtverkrijgenden, verzekeraars en juristen te vrijwaren van of jegens elke vordering, eis, schadepost of andere verliezen, inclusief redelijke advocatenkosten, die door een derde partij worden ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Diensten of uw schending van de Voorwaarden, met dien verstande dat het voorgaande niet van toepassing is als de vordering van de derde partij niet kan worden toegeschreven aan uw opzettelijk of nalatig gedrag. 


9.5. U erkent dat de krachtens deze Voorwaarden verleende rechten en afgesproken verplichtingen ten aanzien van Mytona van unieke en onvervangbare aard zijn, en dat het verzuim daarvan onherroepelijke schade zal toebrengen aan Mytona die niet alleen kan worden rechtgezet middels een geldelijke schadevergoeding, waaruit volgt dat Mytona het recht heeft op een voorlopige of anderszins billijke voorziening (zonder verplichting tot zekerheidsstelling om de schadepost te bewijzen) indien u dergelijks schendt of dreigt te schenden. 


U doet hierbij onherroepelijk afstand van alle rechten op een voorlopige of anderszins billijke voorziening, ook ten aanzien van het verbieden of beperken van de exploitatie van de Diensten, de exploitatie van mogelijke reclame of ander materiaal dat in verband daarmee wordt verstrekt, of de exploitatie van de Dienst of enige inhoud of ander materiaal dat middels de Diensten is te gebruiken of daarin voorkomt, en stemt ermee in om uw vorderingen te beperken tot geldelijke schadevergoedingen, met inachtneming van paragraaf 9.1 (indien van toepassing). 


10. BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTANDSVERKLARING OMTRENT COLLECTIEVE RECHTSZAKEN 


LEES DEZE PARAGRAAF OVER UW JURIDISCHE RECHTEN ZORGVULDIG DOOR, OOK WAT BETREFT UW RECHT OM EEN ZAAK VOOR DE RECHTER TE BRENGEN. 


10.1. De bepalingen van deze BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTANDSVERKLARING OMTRENT COLLECTIEVE RECHTSZAKEN gelden voor u als u inwoner bent van en/of onze Diensten oproept, downloadt of gebruikt in de Verenigde Staten van Amerika. Deze bepalingen zijn mogelijk ook van toepassing op u als u inwoner bent van een ander land en/of onze Diensten oproept, downloadt of gebruikt buiten de Verenigde Staten. 


10.2. U en wij (de 'partijen') zullen ons uiterste best doen om elk(e) geschil, vordering, vraag of onenigheid zonder tussenkomst op te lossen, door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw; dit is een voorwaarde voordat een van beide partijen een rechtszaak of arbitrage kan starten. Mocht u problemen hebben met onze Diensten of er vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via support@mytona.com. De meeste problemen worden snel op deze manier opgelost naar tevredenheid van onze klanten.


10.3. Indien de partijen niet binnen 90 dagen na de informele geschillenbeslechting overeenkomstig paragraaf 10.2 hierboven tot een oplossing zijn gekomen, kunnen beide partijen een bindende arbitrageprocedure opstarten; dit is de enige manier waarop alle vorderingen en geschillen tussen de partijen formeel kunnen worden opgelost, met inachtneming van onderstaande voorwaarden. In het bijzonder en zonder enige beperking zullen alle vorderingen en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst en de Voorwaarden (met inbegrip van de interpretatie, vorming, uitvoering en inbreuk daarvan/daarop), het Privacybeleid, de Diensten en/of uw gebruik van de Diensten definitief worden beslecht middels bindende arbitrage, onder toeziend oog van JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services) en overeenkomstig de bepalingen van de Streamlined Arbitration Rules and Procedures of de Comprehensive Arbitration Rules and Procedures (naargelang het geval), uitgezonderd alle reglementen of procedures die voorzien in collectieve of representatieve rechtszaken of procedures, of deze toestaan. Deze arbitragebepaling geldt voor transacties waarbij sprake is van interstatelijke handel, waarbij de Federal Arbitration Act van toepassing is op de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid en totstandkoming van de arbitrageovereenkomst, niettegenstaande enige andere hierin opgenomen bepaling omtrent rechtsmiddelen. De arbitragebepalingen blijven ook na de mogelijke beëindiging van deze overeenkomst van kracht, zoals hieronder uiteengezet in paragraaf 13. Het is de arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, die de exclusieve bevoegdheid geniet om alle geschillen te verhelpen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van de arbitrageovereenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke bewering dat deze arbitrageovereenkomst nietig of vernietigbaar zou zijn of waarbij in twijfel wordt getrokken of een vordering kan worden beslecht middels arbitrage. De arbiter is bevoegd om elke vorm van genoegdoening toe te kennen die een rechtbank krachtens de wet of naar billijkheid zou kunnen opleggen. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan in een bevoegde rechtbank worden uitsproken als vonnis.


U kunt de reglementen van JAMS ten aanzien van arbitrage raadplegen op http://www.jamsadr.com/ of JAMS bellen op +1 800 352-5267. De door u te dragen kosten voor de arbitrage en uw aandeel in de arbitragevergoeding wordt naargelang het geval bepaald door de Streamlined Arbitration Rules and Procedures of de Comprehensive Arbitration Rules and Procedures; de Class Action Procedures of andere reglementen of procedures van JAMS die voorzien in collectieve of representatieve rechtszaken of procedures of dergelijks toestaan, zijn uitgesloten, wat voor zover van toepassing ook geldt voor de Consumer Minimum Standards, met inbegrip van de op dat moment geldende indienkostenlimiet voor arbitrage. Als de indieningskosten voor de arbitrage hoger uitvallen dan de kosten voor het indienen van een rechtszaak, betaalt Mytona het verschil. De partijen begrijpen dat ze zonder deze dwingende bepaling het recht zouden kunnen hebben om een zaak voor de rechter te brengen en juryrechtspraak te verlangen, voor zover de wetgeving dit toestaat. De partijen zijn zich er voorts van bewust dat de arbitragekosten in sommige gevallen hoger kunnen uitvallen dan de proceskosten, en dat het recht om bewijsstukken op te eisen bij arbitrage beperkter kan zijn dan voor de rechter. 


10.4. Als u een inwoner bent van de Verenigd Staten, zal de arbitrage plaatsvinden op een locatie in de Verenigde Staten die u redelijkerwijs goed uitkomt. Voor niet-ingezetenen van de Verenigde Staten zal er aangevangen worden met de arbitrage in Los Angeles County, Californië, wat inhoudt dat u en wij instemmen met de persoonlijke bevoegdheid van de federale of statelijke rechtbanken in Los Angeles County, Californië, om arbitrage af te dwingen, de procedure in afwachting van arbitrage op te schorten, of de uitspraak van de arbiter te honoreren, hiertegen in beroep te gaan of zelf een uitspraak te doen.


10.5. De partijen komen voorts overeen dat ze de arbitrage individueel zullen voeren en niet in het kader van een collectieve of anderszins representatieve rechtszaak, en dat ze uitdrukkelijk afstand doen van hun recht om een collectieve of representatieve rechtszaak in te stellen, of om op deze basis genoegdoening te verlangen. U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT ALLE VORDERINGEN DIE TEGEN DE ANDERE PARTIJ WORDEN INGEBRACHT EN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN OF HET PRIVACYBELEID VAN MYTONA UITSLUITEND INDIVIDUEEL GEVOERD MOGEN WORDEN, EN NIET ALS EISER VAN OF DEELNEMER AAN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE RECHTSZAAK. Tenzij u en wij anders overeenkomen, mag de arbiter bovendien niet de vorderingen van meerdere personen samenvoegen en mag hij of zij ook niet een collectieve of representatieve rechtszaak voorzitten. Indien een rechtbank of arbiter om welke reden dan ook bepaalt dat de hier in paragraaf 10.5 uiteengezette afstandsverklaring met betrekking tot collectieve of representatieve rechtszaken nietig dan wel niet-afdwingbaar is, of bepaalt dat een arbitrage op dergelijke basis wel degelijk kan plaatsen, dan wordt de hierboven uiteengezette arbitragebepaling in zijn geheel nietig verklaard en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te beslechten middels arbitrage. 


10.6. Niettegenstaande het besluit van de partijen om alle geschillen middels arbitrage te beslechten, geldt er een uitzondering voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit: 


 • het op enigerlei wijze schenden van de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten van Mytona (voor de duidelijkheid – met uitzondering van geschillen of vorderingen met betrekking tot de licentie die u krachtens deze Voorwaarden is verleend); of 


 • beschuldigingen van diefstal, piraterij, ongeoorloofd gebruik of een schending van de United States Computer Fraud and Abuse Act; in dergelijke gevallen komen de partijen overeen dat ze een voorlopige voorziening ten overstaan van de rechter kunnen eisen (of een gelijkwaardig rechtsmiddel), onder voorbehoud van de hieronder in paragraaf 11.2 vermelde bepalingen. In aanvulling op het voorgaande mag elke partij, in plaats van arbitrage, zelf een vordering indienen bij een rechtbank voor geringe vorderingen of geschillen die binnen de bevoegdheid van een dergelijke rechtbank vallen. 


10.7. U heeft het recht om af te zien van en niet gebonden te zijn aan de bepalingen inzake bindende arbitrage en de afstandsverklaring van collectieve en representatieve rechtszaken zoals uiteengezet in paragrafen 10.1, 10.3, 10.4 en 10.5 hierboven; hiervoor dient u een schriftelijke kennisgeving van uw besluit om hiervan af te zien naar het volgende adres te sturen: 1 Fusionopolis Link #06-03/05 Nexus@One-North, Singapore 138542, Attention: Legal Department. Deze kennisgeving moet verstuurd zijn binnen 30 dagen na de eerste keer dat u de toepasselijke Diensten hebt gedownload of onze Diensten bent beginnen te gebruiken, afhankelijk van wat eerder plaatsvond; als er geen aankoop is gedaan, geldt als termijn 30 dagen na de datum waarop u het betreffende spel voor het eerst heeft gedownload of de betreffende Dienst voor het eerst heeft opgevraagd of gebruikt, afhankelijk van wat eerder plaatsvond. In alle andere gevallen bent u overeenkomstig de betreffende paragrafen van deze overeenkomst gebonden aan de arbitrageregeling voor geschillen. Als u afziet van deze arbitragebepalingen, zijn wij ook niet langer hieraan gebonden. 


10.8. Mytona dient 30 dagen voor wijzigingen aan deze paragraaf 10 kennis hiervan te geven via de Diensten of op soortgelijke wijze. De wijzigingen worden op de 30e dag van kracht en zijn alleen van toepassing op vorderingen die na de 30e dag opkomen. Als u de toekomstige wijzigingen afwijst, stemt u ermee in dat elk(e) geschil of vordering tussen ons wordt beslecht overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf 10. 


11. Geschillenbeslechting, toepasselijk recht en bevoegdheid 


11.1. Indien er een geschil tussen u en Mytona ontstaat, raden we u ten zeerste aan om eerst rechtstreeks contact met ons te zoeken via support@mytona.com, zodat we een oplossing kunnen vinden. 


11.2. Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten geldt het volgende: 


 • Alle vorderingen of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, de Voorwaarden (met inbegrip van de interpretatie, vorming en uitvoering daarvan, alsook inbreuk daarop), het Privacybeleid, de Diensten en/of uw gebruik van de Diensten vallen in alle opzichten onder de wetgeving van de staat waar u woonachtig was op het moment dat u de betreffende Diensten downloadde of in gebruik nam, onverminderd tegenstrijdige bepalingen of beginselen. 


 • U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid van de statelijke en federale rechtbanken in Los Angeles County, Californië, ter beslechting van vorderingen of geschillen die onder de uitzonderingen op de bindende arbitrage vallen zoals hierboven in paragraaf 10.6 uiteengezet, of waarvan anderszins is vastgesteld dat arbitrage er niet van op toepassing is. 


11.3. Als u niet woonachtig bent in de Verenigde Staten, geldt voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat het volgende: 


 • Alle vorderingen of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, de Voorwaarden (met inbegrip van de interpretatie, vorming en uitvoering daarvan, alsook inbreuk daarop), het Privacybeleid, de Diensten en/of uw gebruik van de Diensten vallen in alle opzichten onder de wetgeving van Singapore, onverminderd tegenstrijdige bepalingen of beginselen. 


 • Indien een gebruiker buiten de Verenigde Staten gerechtigd is een rechtszaak in de Verenigde Staten aan te spannen of hieraan deel te nemen, stemt dergelijke gebruiker ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen van paragraaf 10 (BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTANDSVERKLARING OMTRENT COLLECTIEVE RECHTSZAKEN) hierboven.


 • Indien een vordering of geschil die/dat u jegens of met Mytona heeft niet in aanmerking komt voor arbitrage, stemt u ermee in dat een dergelijke vordering of geschil uitsluitend kan worden beslecht door een rechtbank in Singapore, met dien verstande dat u en wij in dergelijke gevallen onherroepelijk instemmen met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Singapore. 


12. Privacy en bescherming van persoonsgegevens 


12.1. Alle informatie die u verstrekt, valt onder het beleid van de/het betreffende sociale netwerk of app-store. Door de Diensten te gebruiken, geeft u mogelijk ook toestemming aan de/het betreffende sociale netwerk of app-store om uw e-mailadres en andere gegevens, zoals uw naam, adres en telefoonnummer (hierna: 'Persoonsgegevens') met Mytona te delen. 


12.2. We doen er naar redelijke maatstaven alles aan om uw Persoonsgegevens te beschermen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Mytona verzamelt, verwerkt, gebruikt en deelt uw Persoonsgegevens overeenkomstig ons Privacybeleid en zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. Raadpleeg ons Privacybeleid voordat u de Diensten gebruikt. Als u niet instemt met ons Privacybeleid, dient u onze Diensten niet te downloaden, op te vragen en/of te gebruiken. Door de Diensten te gebruiken, erkent u en stemt u in met het Privacybeleid van Mytona. 


13. Beëindiging van de Diensten/Overeenkomst 


13.1. Mytona heeft hierbij het recht om de toegang tot de Diensten om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen of te beperken, bijvoorbeeld als gevolg van het schenden van deze Voorwaarden. U erkent dat Mytona het recht heeft om de Dienst en/of de inhoud ervan aan te passen of stop te zetten, zonder enige aansprakelijkheid en ongeacht voorafgaande kennisgeving. 


13.2. Mytona heeft hierbij het recht om deze overeenkomst met u op te schorten of te beëindigen en kan uw gebruik van de Diensten op elk gewenst moment opschorten, beëindigen en blokkeren, bijvoorbeeld (maar niet alleen) omwille van het volgende: 


 • uw schending van deze Voorwaarden; 


 • uw betrokkenheid bij illegale handelingen of het inbreuk maken op het auteursrecht, de privacy of intellectuele eigendomsrechten van iemand anders of een derde partij;


 • toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen, binnen de termijnen die in het voornoemde staan vermeld; of omdat


 • Mytona simpelweg besluit dat de Dienst niet langer wordt aangeboden. 


Op het moment dat deze overeenkomst wordt beëindigd, (a) worden alle rechten en licenties voor het gebruik van de Dienst eveneens beëindigd, en (b) dient u, de gebruiker, te stoppen met het gebruik van de Dienst. Indien deze overeenkomst wordt beëindigd of opgeschort, blijven uw verplichtingen jegens Mytona krachtens deze Voorwaarden (met inbegrip van de bepalingen omtrent rechten, eigendom, aansprakelijkheid, vergoedingen, vertrouwelijkheid, enz.) onverlet, mits het de intentie daarvan is om langer van kracht te blijven dan de overeenkomst zelve.


13.3. We behouden ons het recht voor om uw account te verwijderen als u 180 dagen of langer geen gebruikmaakt van het account. In dergelijk geval heeft u mogelijk geen toegang meer tot de Virtuele betaalmiddelen en/of Virtuele goederen (zoals hierboven omschreven) die met dat account geassocieerd worden en/of kunt u deze niet meer gebruiken; terugbetalingen in samenhang hiermee zijn uitgesloten. 


13.4. U kunt op enig moment deze overeenkomst en de hieruit voortvloeiende relatie met Mytona beëindigen door uw gebruik van de Diensten te staken. 


14. Overige bepalingen 


14.1. Toegankelijkheid en toegang


U stemt er hierbij mee in dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van alle apparaten, hardware en spullen die nodig zijn om de Diensten op te vragen en de betaling hiervoor. Alle materialen of informatie die op de Diensten worden aangeboden, zijn niet bedoeld voor gebruik of verspreiding door individuen of entiteiten in rechtsgebieden waar dergelijk(e) gebruik of verspreiding in strijd zou zijn met de toepasselijk wet- en regelgeving, of waar Mytona verantwoordelijk zou zijn voor registratie in het betreffende rechtsgebied. 


14.2. Uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken


De geldigheid van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en het VN-verdrag inzake de verjaringstermijn op koopovereenkomsten van roerende zaken is bij deze uitdrukkelijk uitgesloten; deze verdragen zijn niet van toepassing op deze Voorwaarden.


14.3. Gehele overeenkomst


Deze Voorwaarden, ons Privacybeleid en de spelregels, scoreregels, overige regels en richtlijnen die voor elk spel gelden, alsook de documenten die hierin bij wijze van verwijzing zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen u, de gebruiker, en Mytona met betrekking tot het gebruik van de Diensten en alle andere verwante zaken; het bovenstaande geniet prioriteit ten aanzien van alle eerdere of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten die de betrokken partijen hebben gedaan of gesloten, ongeacht of dit mondeling of elektronisch is gedaan, en ongeacht of dit is vastgelegd in beleid, in de praktijk, op basis van een precedent of als gewoonte; het bovenstaande kan ook niet door u, de gebruiker, worden gewijzigd, tenzij Mytona hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven door dit vermelden op of in de Diensten.


14.4. Scheidbaarheid 


Indien een deel van deze Voorwaarden krachtens de toepasselijke wetgeving of op last van een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dient het betreffende deel te worden geïnterpreteerd op een wijze die voldoet aan de toepasselijke wetgeving, om de oorspronkelijke intenties van de partijen zo goed mogelijk te weerspiegelen; de rest van de Voorwaarden blijven in dergelijk geval geldig en afdwingbaar. Indien het niet mogelijk is om een ongeldig of niet-afdwingbaar deel van deze Voorwaarden te interpreteren in het licht van de toepasselijke wetgeving, zal dit deel uit de Voorwaarden geacht te zijn geschrapt, zonder enige gevolgen voor de overige bepalingen van deze Voorwaarden. 


14.5. Geen afstandsverklaring


Het niet-uitoefenen van rechten of bepalingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien door Mytona houdt geen afstandsverklaring van deze rechten of bepalingen in, en indien een partij wordt gevrijwaard voor schending of verzuim van deze Voorwaarden, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van een eerder(e) of later(e) schending of verzuim. Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank of instantie ongeldig wordt geacht, komen de partijen overeen dat de rechtbank de beoogde intenties van de partijen in ogenschouw zal nemen en dat alle andere bepalingen van kracht blijven. 


14.6. Toewijzing 


U mag deze Voorwaarden in geen enkel geval toewijzen of overdragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mytona. Mytona behoudt zich echter het recht voor om deze Voorwaarden toe te wijzen indien het dit noodzakelijk acht. 


14.7. Naleving


Indien er enige twijfel bestaat over uw naleving van deze Voorwaarden, kan Mytona alle informatie, documentatie en verklaringen opvragen om dergelijk feit te bewijzen, waarop u deze ook moet verstrekken. 


14.8. Verjaring


Krachtens de toepasselijke internationale wetgeving dient elke vordering of aanklacht die voortvloeit uit of verband houdt met (i) het gebruik van onze Diensten, met inbegrip van diensten of informatie die beschikbaar is/zijn via platforms van derden, of (ii) de Voorwaarden, of (iii) de Dienst binnen zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering of aanklacht te worden ingediend, ongeacht mogelijk tegenstrijdige statuten of wetten. Indien een dergelijke vordering of aanklacht niet binnen de periode van 6 maanden wordt ingediend, blijft een dergelijke vordering of aanklacht voor altijd uitgesloten.


14.9. Verkeerde interpretaties en vrijwaring van verweer


U, de gebruiker, stemt er hierbij mee in dat deze Voorwaarden, die door Mytona zijn opgesteld, niet op enigerlei wijze tegen Mytona kunnen worden ingezet. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die voortvloeien uit het feit dat deze Voorwaarden elektronisch zijn opgesteld, en erkent en stemt ermee in dat de partijen geen fysieke handtekening hoeven te zetten om de Voorwaarden bindend en van kracht te maken. 


14.10. Overmacht


In geval van overmacht, zoals het geval is bij een oorlog, terroristische daad, civiele of militaire actie, embargo, oproer, staking, brand, overstroming, ongeval, energietekort of enige andere oorzaak waar Mytona geen invloed op heeft, kan Mytona niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke vertraging of uitval van de levering van de Diensten. 


14.11. Diensten van derde partijen


Wij mogen links naar diensten of websites van derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot advertenties van derden) plaatsen en/of de diensten van derden aan u beschikbaar stellen via de Diensten. U begrijpt dat we geen beloften doen met betrekking tot de inhoud, artikelen of diensten die dergelijke derden leveren en dat wij dergelijks niet onderschrijven. We kunnen ook niet aansprakelijk door u worden gehouden in verband met mogelijke verliezen of schadeposten die dergelijke derden hebben veroorzaakt. Alle kosten die u maakt met betrekking tot deze derden vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. U begrijpt dat wanneer u gegevens aan dergelijke derden verstrekt, u dit doet op basis van hun voorwaarden en privacybeleid (indien van toepassing), en dat Mytona hier geen deel van uitmaakt. 


14.12. Vertalingen


Wij kunnen deze Voorwaarden in meerdere talen vertalen; mocht er een verschil zijn tussen de Engelse versie en een vertaling van de Voorwaarden, dan geniet voor wat dit verschil betreft de Engelse versie prioriteit, voor zover de toepasselijke wet- en regelgeving dit toestaat. Als u inwoner bent van Indonesië, verwijzen we naar paragraaf 14.15 voor specifieke voorwaarden die mogelijk voor u van toepassing zijn met het oog op vertalingen.


14.13. Voortlevende bedingen


Alle bepalingen van deze Voorwaarden waarin uitdrukkelijk is vermeld of waarvan middels de context kan worden achterhaald dat ze ook na beëindiging van deze overeenkomst, deze Voorwaarden of de Diensten voortleven, blijven ook na een dergelijke beëindiging van kracht. 


14.14. Geen derdenbeding


Onverminderd het hierin uitdrukkelijk bepaalde, is niets in deze Voorwaarden bedoeld en kan niets in deze Voorwaarden zodanig worden uitgelegd om een persoon (afgezien van de hierin vermelde partijen) rechten, voordelen of rechtsmiddelen van welke aard dan ook toe te kennen, of om verplichtingen dan wel aansprakelijkheid van een partij jegens een dergelijke persoon te scheppen. 


14.15. Aanvullende nationale voorwaarden


De volgende aanvullende nationale voorwaarden zijn alleen van toepassing op gebruikers in de vermelde geografische regio of als anderszins vereist krachtens de toepasselijke wetgeving.


 • Australië


U stemt ermee in dat Mytona met betrekking tot deze Voorwaarden, specifieker gesteld uw morele rechten, mogelijk handelingen verricht of nalaat die zonder uw instemming een inbreuk zouden vormen op uw morele rechten of rechten van vergelijkbare aard die u mogelijk ergens ten aanzien van uw inhoud geniet.


 • Californië (Verenigde Staten)


Kennisgeving voor gebruikers uit Californië Krachtens paragraaf 1789.3 van de California Civil Code hebben Californische websitegebruikers het recht op de volgende specifieke kennisgeving omtrent het consumentenrecht: De Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs is schriftelijk te bereiken op 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California, 95814 (VS), dan wel telefonisch op +1 916 445-1254 of +1 800 952-5210.


 • China


Tijdens uw gebruik van deze Dienst kunt u bijnamen, avatars, handtekeningen, berichten en andere informatie opgeven voor het account dat u gebruikt, en u kunt ook namen, afbeeldingen, profielen enz. instellen wanneer u inhoud voor onze Diensten maakt, beheert of onze Diensten gebruikt. U dient ervoor te zorgen dat de inhoud en vorm van deze informatie voldoen aan de wet- en regelgeving. Met 'wet- en regelgeving' worden in deze overeenkomst die van de regio van de gebruiker bedoeld, de huidige van kracht zijnde nationale wetgeving, administratieve voorschriften, gerechtelijke beslissingen, lokale voorschriften, departementale regels en voorschriften, wetgeving omtrent de openbare orde, goede gewoonten en maatschappelijke normen, en de platformregelgeving van Mytona, waarbij geen inbreuk mag worden gemaakt op de legitieme rechten en belangen van de betrokkene.


Wanneer u deze Dienst gebruikt, dient u zich te houden aan de wet- en regelgeving, en u mag geen informatie creëren, kopiëren, publiceren of verspreiden die de volgende inhoud bevat of aanverwante handelingen verrichten, noch dit faciliteren:


 • Inhoud die tegen de grondbeginselen van de Grondwet indruist.


 • Inhoud die de nationale veiligheid in gevaar brengt, waarmee staatsgeheimen worden gelekt, die de macht van de staat of de nationale eenheid ondermijnt.


 • Inhoud die schade teweegbrengt aan de vaderlandse eer en nationale belangen.


 • Inhoud die aanzet tot etnische haat, etnische discriminatie en ondermijning van de etnische eenheid.


 • Inhoud die het religieuze beleid van de staat ondermijnt en sektes of feodaal bijgeloof bevordert.


 • Inhoud waarmee geruchten worden verspreid, de openbare orde wordt verstoord en de maatschappelijke stabiliteit wordt ondermijnd.


 • Inhoud waaruit obsceniteit, pornografie, gokken, geweld, moord, terreur of het aanzetten tot een misdaad spreekt.


 • Inhoud die anderen beledigt of belastert, dan wel inbreuk maakt op de wettelijke rechten en belangen van anderen.


 • Inhoud die de ondergrens van de wet- en regelgeving of de autoriteit van het maatschappelijk leiderschap schendt.


U begrijpt en stemt ermee in dat als u minderjarig bent, u onze Diensten alleen mag gebruiken tussen 20.00 en 21.00 lokale tijd, op vrijdag, zaterdag en zondag, voor in totaal maximaal 3 uur per week.


 • Europese Unie


Krachtens de voorwaarden van het toepasselijk(e) apparaat/platform dat u gebruikt voor toegang tot onze Diensten, beschikt u over het recht om een aankoop van Virtuele betaalmiddelen of Virtuele goederen binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden te herzien. U erkent hierbij uitdrukkelijk dat u dit herroepingsrecht verliest zodra de Dienst aan u wordt geleverd en de Virtuele betaalmiddelen of Virtuele goederen op uw account worden bijgeschreven. U stemt ermee in dat de levering van Virtuele betaalmiddelen of Virtuele goederen en de uitvoering van onze Diensten onmiddellijk na voltooiing van uw aankoop begint. Derhalve hebben wij volledig voldaan aan de overeenkomst zodra u op uw account toegang hebt tot de aangeschafte Virtuele betaalmiddelen of Virtuele goederen.


Mytona is niet verantwoordelijk voor niet-voorzienbaar verlies of niet-voorzienbare schade. Verlies of schade is voorzienbaar als dit een duidelijk gevolg is van onze schending of als u en Mytona de mogelijkheid ervan hebben overwogen op het moment dat u deze Voorwaarden bent aangegaan.


Indien deze Voorwaarden krachtens het toepasselijke recht geen afbreuk mogen doen aan de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving van de lidstaat waar u woonachtig of gevestigd bent toekomen, blijven deze rechten onverlet.


Indien u woonachtig bent in de Europese Unie, zullen wij, indien we daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer u ons daartoe verzoekt, een btw-factuur verstrekken. U gaat akkoord met de eventuele elektronische ontvangst van deze facturen.


Voor individuele consumenten (niet voor bedrijven): volg onderstaande link naar het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie voor meer informatie over geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 • Indonesië


De Bahasa-Indonesische vertaling van deze Voorwaarden staat op dezelfde voet als de Engelse versie.


 • Japan


Als u in Japan woont, stemt u ermee in om Virtuele betaalmiddelen binnen 180 dagen na aankoop te gebruiken. 


 • Zweden


Niets in deze Voorwaarden is van invloed op de wettelijke rechten en rechtsmiddelen die u toekomen op grond van het Zweedse consumentenrecht, met inbegrip van de Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, de Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler en de Konsumentköplag (1990:932). 


 • Verenigd Koninkrijk


Niets in deze Voorwaarden is van invloed op de wettelijke rechten en rechtsmiddelen die u toekomen op grond van het Britse consumentenrecht, met inbegrip van de Consumer Rights Act 2015. Voor gedetailleerde informatie over uw rechten als consument kunt u terecht op de website van Citizens Advice, www.adviceguide.org.uk, of bellen naar +44 3454 04 05 06.


14.16. Contactgegevens


Mocht u vragen hebben over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via support@mytona.com. 


14.17. Kopteksten


De in deze Voorwaarden gehanteerde kopteksten dienen alleen ter verwijzing en zijn niet van invloed op de interpretatie van deze overeenkomst.