ANVÄNDARVILLKOR

Gäller från: 25.05.2018

Senast uppdaterat: 29.08.2023    


Tack för att du använder våra spel, webbplatser eller relaterade tjänster (”Tjänst” eller ”Tjänster”). Tjänsterna tillhandahålls av Mytona Limited (”Mytona”, ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våra”), ett nyzeeländskt företag med registrerat kontor på våning 5, 129 Hurtsmere Road, Takapuna, Auckland 0622. 


 1. Att godkänna användarvillkoren 


1.1. Dessa användarvillkor (”Villkoren”) skapar ett juridiskt avtal mellan dig (”du”, ”din” eller ”dina”) och Mytona, och reglerar  nedladdning, installation, åtkomst och/eller användning av våra Tjänster av dig, inklusive men inte begränsat till: registreringen och användningen av ditt konto; all support; och alla uppdateringar vi kan tillgängliggöra för dig; all Virtuell valuta eller Virtuella varor; alla andra texter, grafik, bilder, konst, ljud, musik, videor, audiovisuella effekter, kombinationer av de ovan nämnda medierna, interaktivt innehåll, programvara, återkoppling, kommentarer, kommunikation, och förslag; och allt annat material, innehåll, data, information och tjänster som görs tillgängliga till dig via våra Tjänster, vare sig det är på din mobila enhet, din dator,  vår webbplats eller någon annan enhet, plattform eller webbplats. 


Användning av Tjänsterna regleras även av Mytonas Integritetspolicy, spelregler, poängregler, kontroller och riktlinjer för varje spel som alla kan hittas i själva spelet och som införlivas häri genom denna referens. 


Var god läs dessa Villkor noggrant innan du beslutar dig för att acceptera dem eller inte. För att bekräfta din förståelse för och godkännande av Villkoren, var god klicka på ”Godkänn”, ”Spela”, ”Fortsätt”, ”OK”, ”Logga in med Facebook”, ”Fortsätt med Facebook”, ”Logga in med Apple” eller någon annan knapp med liknande funktionalitet när du uppmanas av Tjänsten. 


1.2. Du får bara använda Tjänsterna om: 


 • du samtycker till dessa Villkor, samt Mytonas Integritetspolicy, spelregler, poängregler, kontroller och riktlinjer för varje spel som alla kan hittas i själva spelet; och


 • du är juridiskt berättigad att använda Tjänsterna enligt tillämpliga lagar och regler i ditt bosättningsland; och 


 • tillämpliga lagar och regler tillåter dig att använda Tjänsterna på platsen där du använder dem (om den skiljer dig från ditt bosättningsland). 


1.3. Genom att använda Tjänsterna intygar du att du är 16 år eller äldre. Om du är under 16 år gammal får du inte använda någon av Tjänsterna. Om du är mellan åldrarna 16 och 18 år (eller mellan 16 år och myndighetsåldern i ditt bosättningsland), eller om du på annat sätt inte har behörighet att ingå avtal som detta, måste din förälder eller vårdnadshavare granska och samtycka till dessa Villkor och Integritetspolicyn (båda för sin egen och din räkning) innan du får använda någon av Tjänsterna. Vissa länder har ytterligare lagar och regler som reglerar din användning av Tjänsterna beroende på din ålder. För tillämpliga lagar och regler som ditt land eller plats kan vara föremål för, var god se Sektion 14.15.


1.4. Där det är tillåtet av tillämpliga lagar och regler kommer du genom att installera, använda eller på annat sätt få åtkomst till dessa Tjänster att samtycka till dessa Villkor, samt vår Integritetspolicy, spelregler, poängregler, kontroller och riktlinjer för varje spel som alla kan hittas i själva spelet, och som införlivas häri genom denna referens. Om du inte godkänner dessa Villkor, samt vår Integritetspolicy, spelregler, poängregler, kontroller och riktlinjer för varje spel som alla kan hittas i själva spelet, ber vi dig att inte använda våra Tjänster och att avbryta all åtkomst till och/eller användning av våra Tjänster. Användning av Tjänsterna är ogiltigt där det är förbjudet. 


1.5. Mytona förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa Villkor, dess Integritetspolicy eller andra regler, kontroller och riktlinjer när som helst och när de vill utan förvarning, så var god kom tillbaka och läs igenom dem regelbundet. Om någon framtida uppdaterad version av Villkoren, vår Integritetspolicy eller några andra regler, kontroller eller riktlinjer kräver en åtgärd från dig för att godkänna dem, är det möjligt att du inte kan fortsätta att använda Tjänsterna förrän du vidtagit sådan åtgärd. 


Din fortsatta användning av våra Tjänster efter att Villkoren, Mytonas Integritetspolicy eller andra regler, kontroller eller riktlinjer har uppdaterats är en bekräftelse på ditt godkännande av de uppdaterade versionerna.


Om du inte samtycker till någon del av framtida uppdaterade versioner av Villkoren, Mytonas Integritetspolicy eller andra regler, kontroller eller riktlinjer med hänvisning till din användning av Tjänsterna, blir din licens att använda Tjänsterna omedelbart indragen och du måste omedelbart sluta använda våra Tjänster och inte ge dig själv åtkomst till/använda några av våra Tjänster. 


1.6. Dessa Villkor innehåller en bindande skiljedomsklausul i Sektion 10 och ett avstående från grupp-, kollektiv- och representanttalan som påverkar dina rättigheter i fråga om hur tvister ska lösas. Såvida du inte väljer bort det och bortsett från vissa typer av tvister som beskrivs i Sektion 10, samtycker du till att alla tvister mellan dig och Mytona kommer att lösas med ett bindande, individuell skiljeförfarande och att du avsäger dig din rätt till rättegång med jury eller som kärande eller som gruppmedlem i en grupp-, kollektiv- eller representanttalan eller ett skiljeförfarande. 


SAMTLIGA PARTER AVSTÅR HÄRTILL OÅTERKALLELIGT ALLA RÄTTIGHETER TILL RÄTTEGÅNG MED JURY ELLER ATT DELTA I EN GRUPPTALAN I ETT RÄTTSLIGT FÖRFARANDE SOM UPPSTÅR UTIFRÅN ELLER ÄR KOPPLAT TILL DESSA VILLKOR ELLER DE TRANSAKTIONER SOM AVSES HÄRI. DU FÖRSTÅR ATT DU UTAN DENNA BESTÄMMELSE SKULLE HA RÄTTEN ATT STÄMMA I DOMSTOL OCH FÅ EN RÄTTEGÅNG MED JURY.


 1. Immateriell egendom 


2.1. Alla rättigheter, titlar och intressen både i alla våra Tjänster och med koppling till dem, inklusive men inte begränsat till all upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärken, affärshemligheter, handelsnamn och alla andra proprietära rättigheter, patent, titlar, datorkoder, texter, grafik, bilder, konst, ljud, musik, videor, audiovisuella effekter, kombinationer av de ovan nämnda medierna, interaktivt innehåll, inspelningar av spelande som görs med Tjänsterna, programvara, återkoppling, kommentarer, kommunikation, förslag och allt annat material, innehåll, data, information och tjänster, ägs av eller licenseras till Mytona, förbehålls av Mytona och skyddas av, bland annat, internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelas dig häri förbehålls av Mytona. 


2.2. Så länge som du, användaren, efterlever dessa Villkor ger vi dig en icke-exklusiv, personlig, icke-överföringsbar, återkallbar, begränsad licens endast för din personliga, privata, icke-kommersiella användning (exklusive alla relaterade objektkoder eller källkoder). Du måste nyttja denna licens i enlighet med dessa Villkor och du har inte tillåtelse att använda våra spel i något annat syfte. 


2.3. Du bekräftar och samtycker till att du inte har några rättigheter till eller intressen i några av våra Tjänster, inklusive men inte begränsat till allt innehåll som finns i Tjänsterna, konton och Virtuella valutor och/eller Virtuella varor, utöver licensen som tilldelas dig av dessa Villkor.


2.4. Du får inte kopiera, återpublicera, omdistribuera, modifiera, licensera, underlicensera, använda omvänd konstruktion eller skapa derivat baserat på Tjänsterna eller någon del av våra Tjänster, eller skapa eller för allmänheten tillgängliggöra några verk kopplade till våra spel. 


2.5. Du får inte tillgängliggöra några fusk eller andra teknologiska möjligheter som kan låta dig eller en någon annan användare kontrollera våra Tjänster eller deras delar, inklusive men inte begränsat till att tillåta användare att få Virtuell valuta och/eller Virtuella varoroavsett om dessa medel är gratis eller inte. 


 1.  Konto 


3.1. Du kan behöva skapa ett konto hos oss och välja ett lösenord för ditt konto eller låta våra Tjänster interagera med konton på ett socialt nätverk eller plattform, eller använda andra uppgifter för att få åtkomst till kontot (”Kontoinformationen”). 


3.2. Du bekräftar och samtycker till att ditt konto är personligt för dig och att du inte är berättigad att överföra ditt konto till en annan person. Du får inte hyra ut, sälja eller ge bort din Kontoinformation, eller skapa ett konto med falsk identitet eller falsk information eller för någon annans räkning. Du måste hålla Kontoinformationen hemlig/konfidentiell. Du får inte ge din Kontoinformation till någon annan och inte heller låta någon annan använda din Kontoinformation eller på annat sätt äventyra ditt kontos säkerhet. Du är ensam ansvarig för att underhålla ditt konto eller använda Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till köp i appar, vare sig de godkänts av dig eller inte, och samtycker till att fullständigt kompensera oss för alla förluster eller skador om du inte håller din Kontoinformation konfidentiell eller om du delar din Kontoinformation med någon annan på något sätt.


3.3. Mytona förbehåller sig rätten att anta att alla som loggar in på ditt konto med din Kontoinformation är antingen du eller någon som loggar in med din tillåtelse. Vi tar inget ansvar mot dig för förluster eller skada som du kan drabbas av som ett resultat av obehörig åtkomst till ditt konto eller användning av Tjänsterna, eller för någon förlust eller skada som är ett resultat av obehörig användning. 


3.4. Du bekräftar och samtycker till att om du raderar ditt konto, eller vi raderar ditt konto i enlighet med dessa Villkor, kan du förlora åtkomsten till alla data kopplade till ditt konto, inklusive men inte begränsat till dina spelframsteg, poäng du nått via Tjänsterna, Virtuell valuta eller Virtuella varor och andra data, information, innehåll och material som är kopplade till ditt konto. 


3.5. Du bekräftar och samtycker till att alla köp som görs av ditt konto inte kan ångras.


 1.  Innehåll 


4.1. Du intygar att alla data, information, och kommunikation, inklusive men inte begränsat till chattext, bild, grafik, ljud, video, etikett eller andra material (”Innehåll”) som kan laddas upp, överföras, skickas, kommuniceras eller på annat sätt tillgängliggöras via våra Tjänster av dig förblir giltiga, fullständiga och sanna. 


4.2. Du bekräftar och samtycker till att allt Innehåll som du laddar upp, överför, skickar, kommunicerar eller på annat sätt tillgängliggör via våra Tjänster, vare sig det är offentligt eller privat publicerat, är ditt eget ansvar. 


4.3. När du använder Tjänsterna så bekräftar och samtycker du till att det kan finnas kränkande, oanständigt eller på annat sätt stötande material. 


Tjänsten kan inkludera olika forum, bloggar och chattfunktioner där du kan publicera Innehåll, inklusive dina observationer och kommentarer om bestämda ämnen. 


Mytona garanterar inte, och kan inte garantera, att andra användare/medlemmar inte använder idéerna och informationen du delar. Om du har en idé eller information som du vill hålla konfidentiell och/eller inte vill att andra ser, ska du inte tillgängliggöra den via Tjänsterna. Mytona har inget ansvar att utvärdera, använda eller kompensera dig för idéer eller information som du väljer att dela eller skicka in. 


Mytona ansvarar inte för något Innehåll som laddas upp, överförs, skickas, kommuniceras eller på annat sätt tillgängliggörs via våra Tjänster av dig eller andra användare. Mytona ansvarar inte för att bevaka Tjänsterna och antar inte någon förpliktelse att modifiera, redigera eller radera olämpligt innehåll eller uppförande. 


Mytona förhandsgranskar eller bevakar inte, och kan inte förhandsgranska eller bevaka, allt Innehåll eller användares uppförande. Därför garanterar Mytona inte kvalitén, riktigheten eller integriteten hos Innehåll på vår Tjänst. Mytona kan inte hållas ansvarigt för några sådana omständigheter vad gäller Innehåll, inklusive men inte begränsat till fel, förlust eller skada. Du använder Tjänsterna på egen risk. 


4.5. Mytona behöver inte, även om de kan, reglera, bevaka och/eller spara din interaktion med Tjänsten eller kommunikationer (inklusive men inte begränsat till chattext) när du använder Tjänsten. Mytona är inte förpliktade, men har behörighet, att granska, bevaka, förbjuda, redigera, ta bort, radera, dra in åtkomst till eller på annat sätt göra otillgängligt allt Innehåll som kan laddas upp, överföras, skickas, kommuniceras eller på annat sätt göras tillgängligt av användare via våra Tjänster, utan förvarning och av vilken anledning som helst eller ingen anledning alls, när som helst. 


4.6. Genom att installera, använda eller på annat sätt få åtkomst till Tjänsterna ger du ditt oåterkalleliga samtyckande till sådan reglering, bevakning och registrering. Du bekräftar och samtycker till att du inte har någon förväntan på personlig integritet angående överföringen av allt Innehåll, inklusive men inte begränsat till chattext eller röstkommunikation. 


4.7. Trots detta är du, användaren, ansvarig för allt Innehåll du skickar in och bekräftar att du går med på att inget användarinnehåll som du laddar upp är: 


 • trakasserande, olagligt, förtal, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, olämpligt, kränkande, rasistiskt, olovligt eller på annat sätt stötande; 


 • felaktig framställning eller något som utgör bedrägeri; 


 • skyddat enligt lagen, inklusive men inte begränsat till sekretessbelagd, upphovsrättsskyddad, varumärkesskyddad, patenterad information; affärshemligheter; eller något annat som omfattas av andra proprietära rättigheter eller är i strid med några tillämpliga lagar och regler, eller kontraktsmässiga begränsningar; 


 • marknadsföring eller reklam för en produkt, tjänst, företag eller annan organisation; 


 • en kränkning av en tredje parts integritet eller ett försök att utge sig för att vara en annan person och/eller användare;


 • förenad med eller innehållande virus, skadlig programvara eller någon annan typ av skadlig kod, filer eller program som designats för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon programvara eller utrustning; eller


 • på annat sätt vara förbjuden av tillämpliga lagar och regler. 


4.8. När du laddar upp, överför, skickar, sparar eller tar emot Innehåll till eller via våra Tjänster, innebär det att du: 


– bekräftar att du är berättigad att göra det; 


– samtycker till att låta oss och de vi samarbetar med redigera, publicera, anpassa och/eller använda ditt Innehåll och alla härledda verk som vi skapar utifrån det i alla medier (vare sig den är nu existerande eller uppfinns i framtiden), för alla syften, i all evighet utan någon kompensation eller betalning till dig; 


– bekräftar och samtycker till att du har ”moraliska rättigheter” till sådant Innehåll (såsom rätten att erkännas för din skapelse och att ditt verk inte används på ett nedsättande sätt), och du bekräftar och samtycker även till att du avsäger dig alla sådana moraliska rättigheter för sådant innehåll; och 


– samtycker till att vi, med hänsyn till allt Innehåll som kan skickas in av dig, användaren, inte är skyldiga att skydda eller bevaka sådana Innehållsrättigheter, och att om vi väljer att göra det, är vi berättigade att upprätthålla dina rättigheter för din räkning, inklusive men inte begränsat till att föra din talan, och att stå för alla kostnader för att göra det. 


4.9. Du bekräftar och samtycker till att du inte får: 


– skapa fler än ett konto per plattform för att få åtkomst till Tjänsten; 


– använda våra Tjänster, vare sig direkt eller indirekt, för att skada, kränka, förespråka, trakassera eller uppvigla till skada, kränkningar eller trakasserier av personer, grupper eller enheter, eller att kränka eller trakassera några personer, grupper, enheter, inklusive men inte begränsat till Mytonas medlemmar, chefer, direktörer, tjänstemän, anställda, samarbetspartner och relaterade parter, direkta eller indirekta dotterbolag, representanter, föregångare, efterträdare, ombud, utsedda, försäkrare och advokater; 


– använda vår Tjänst för bedrägliga eller kränkande syften (inklusive men inte begränsat till att använda våra Tjänster för att utge dig för att vara en annan person eller enhet, eller på annat sätt felaktigt framställa din koppling till en person, enhet eller vår Tjänst); 


– använda Tjänsten för kommersiella eller affärsmässiga syften eller för att gagna en tredje part, inklusive men inte begränsat till att göra reklam eller överföra kommersiella annonser, såsom ”skräppost”, ”spam”, ”kedjebrev”, ”pyramidspel” eller någon form av försäljning; 


– utöva omvänd konstruktion, plocka isär, dekompilera eller hacka några av Tjänsterna (eller försöka göra det), eller att besegra eller övervinna några av våra krypteringstekniker eller säkerhetsåtgärder för data som överförs, behandlas eller lagras av oss; 


– ”skörda”, ”skrapa”, samla eller publicera någon information om eller med koppling till andra personer som använder våra Tjänster, inklusive men inte begränsat till alla privata data eller information (inklusive genom att ladda upp något som samlar information, vare sig det är i form av text, bild, videor reller graphics interchange format (”GIF”); 


– hyra ut, sälja, överföra eller ge bort (eller försöka göra det) ett konto hos oss eller någon del av ett konto, Virtuell valuta och/eller Virtuella varor; 


– störa det normala flödet hos tjänsterna eller på annat sätt agera på ett sätt som är troligt att ha negativ påverkan på andra användares/spelares förmåga att konkurrera;


– använda eller plocka isär Tjänsterna för att fuska, designa eller assistera i att fuska (till exempel genom att använda automatisering, botar, hack, moddar eller andra otillåtna programvaror från tredje part som designats för att spela, modifiera eller störa Tjänsterna), eller att på annat sätt kringgå tekniska åtgärder för att kontrollera åtkomsten till, eller inslag hos, våra Tjänster, eller att göra något annat som en förnuftig person troligen inte skulle anse vara rättvist eller i linje med dessa Villkor; 


– använda våra Tjänster i strid med några tillämpliga lagar eller regler; eller 


– använda våra Tjänster på något annat sätt än vad som tillåts av dessa Villkor. 


4.10. Du får inte kopiera, distribuera, skapa eller för allmänheten tillgängliggöra några härledda verk från Innehåll som är kopplat till våra spel som tillhör en annan användare. 


Om du tror att någon har kränkt dina egna immateriella rättigheter via internet, kan du kontakta oss genom att via e-post skicka följande information till support@mytona.com: 


– en beskrivning av dina immateriella rättigheter och en förklaring av hur du anser att dina rättigheter har kränkts; 


– en beskrivning av var materialet som du anser har kränkt dina rättigheter finns; 


– ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress; 


– ett personligt uttalande, med risk att begå mened, att (i) du uppriktigt anser att användningen av materialet ifråga är obehörigt, eftersom du är ägaren till de immateriella rättigheterna för materialet ifråga, och (ii) att all information du tillhandahållit är sann, aktuell och korrekt (och, om tillämpligt, att du är behörig att agera på uppdrag av ägaren av det kränkta materialet ifråga); och 


– en underskrift (med penna eller elektronisk) från personen som har behörighet att agera på uppdrag av ägaren av det kränkta materialet ifråga. 


4.11. Allt Innehåll som du tillgängliggör på vår Tjänst med verktyg och teknik som tillhandahålls av Mytona är på helt frivillig basis. I utbyte mot användning av Tjänsterna beviljar du härmed Mytona den ensamma, exklusiva, oåterkalleliga, eviga, överförbara, underlicenserbara, överlåtningsbara, fullt betalda, royaltyfria, världsomfattande licensen att kopiera, reproducera, laga, anpassa, modifiera, skapa härledda verk från, tillverka, kommersialisera, publicera, distribuera, sälja, licensera, underlicensera, överföra, hyra ut, skicka,  ge elektronisk åtkomst till, sända, kommunicera till allmänheten via telekommunikation, visa upp, uppträda, mata in i datorminne och använda såväl som utöva, på alla sätt och vis, ditt Innehåll såväl som alla modifierade och härledda verk från det i koppling till vårt tillhandahållande av Tjänsten, inklusive marknadsföring av och reklam för Tjänsten. Du beviljar härmed oss även rätten att tillåta andra att utöva samtliga av rättigheterna som beviljats Mytona under dessa Villkor. Vidare beviljar du härmed även Mytona den ovillkorliga, oåterkalleliga rätten att använda och exploatera ditt namn, utseende och all annan information eller material som inkluderas i allt Innehåll och i koppling till allt Innehåll, utan några förpliktelser till dig. Bortsett från vad som förbjuds enligt lag avsäger du dig alla rättigheter till tillskrivning och/eller alla moraliska rättigheter som du kan ha till ditt Innehåll, oavsett om ditt Innehåll har förändrats på något sätt eller inte. Mytona hävdar ingen äganderätt till ditt Användarinnehåll och inget i dessa Villkor är ämnat att begränsa några rättigheter du kan ha att använda och exploatera ditt Användarinnehåll. Mytona är inte förpliktigat att bevaka eller upprätthålla dina immateriella rättigheter i eller till ditt Innehåll. 


 1. Policy för namn 


5.1. Smeknamn, gille eller klannamn och andra föremål eller enheter som kan döpas av användaren får inte: 


– vara obscent, oanständigt, sexuellt explicit, vulgärt, skadligt, eller sårande eller göra olämpliga hänvisningar till människokroppen eller dess funktioner; 


– främja droger eller antyda kränkningar baserade på sexuell läggning, etnicitet, hudfärg eller kön eller någon reell fientlighet mot en specifik etnicitet, religion eller nationalitet; 


– hänvisa till sexuella läggningar eller relaterade aspekter, vare sig det gäller användaren själv eller andra användare; 


– strida mot någon lag; 


– strida mot Mytonas eller en tredje parts äganderätt; 


– leda till en uppmaning till terrorism eller extremistiska aktiviteter, eller tjäna som ett kommunikationsmedel för personer/grupper/organisationer som är extremister eller terrorister; 


– innehålla information som kan misskreditera eller kränka offentliga tjänstemän eller en välkänd symbol; 


– innehålla serienummer eller andra inloggningsuppgifter/lösenord till kommersiella produkter eller tjänster som kan låta användare komma åt internettjänster gratis, som annars hade kostat; 


– innehålla information eller uttalanden som kan uppge data som utgör en konfidentiell hemlighet eller annan sekretessbelagd information; 


– innehålla förtal, hot eller grova uttryck eller förslag som kan strida mot vedertagen moral, eller information som kan kränka en tredje parts personliga integritet (såsom namn, adress, telefonnummer eller andra personligt identifierande uppgifter); 


– enbart bestå av välkända namn, politiska partier, geografiska platser eller nummer som associeras med det som nämns ovan; 


– emulera eller hylla en riktig grupp eller organisation, sportlag, historisk händelse, terroristgrupp eller ett annat samfund eller grupp som kan ha negativa konnotationer eller vara kopplade till brott mot mänskligheten, eller diskriminerande uttalanden eller ord som hänvisar tilltill  en nation, kön/genus, etnicitet eller religion eller deras ledare/figurer (såsom militära, religiösa eller politiska grupper); eller


– använda en annan användares namn för att utge sig för att vara den användaren. 


5.2. Mytona förbehåller sig rätten att vägra registreringen av smeknamn, klannamn, beskrivningar eller andra namn från någon användare utan förvarning, såväl som att ändra eller stänga av/avsluta detta avtal och Tjänsten som ett resultat av alla överträdelser av ovan nämnda eller andra anledningar, allt efter eget gottfinnande. 


Även om Mytonas Villkor och Integritetspolicy möjligen inte inkluderar alla potentiella olämpliga eller oacceptabla namn, är Mytona härmed behöriga, men inte förpliktigade, att, efter eget gottfinnande, neka alla namn de anser vara olämpliga eller oacceptabla, eller namn som verkar vara stötande, obscena eller i strid med dessa Villkor. Mytona kommer, om de så vill, att utvärdera alla namn individuellt och ta de åtgärder de anser vara nödvändiga för att korrigera alla rådande överträdelser. 


 1. Virtuell valuta och Virtuella varor 


6.1. Mytonas Tjänster kan inkludera virtuell valuta, såsom virtuella rubiner, mynt, poäng eller liknande föremål, (”Virtuell valuta”) och virtuella digitala föremål, såsom förmågor, användbara föremål eller andra varor (”Virtuella varor”), varav samtliga används i Mytonas Tjänster. 


6.2. Där det tillåts av tillämplig lagstiftning och regler kan användare samla, erhålla genom användning av sagda Tjänster eller köpa med pengar en begränsad, personlig, icke överföringsbar, icke underlicenserbar, icke tilldelningsbar, återkallbar licens att använda Virtuell valuta och Virtuella varor. 


6.3. Mytona förbehåller sig härmed rätten att hantera, kontrollera, reglera, ändra eller eliminera Virtuell valuta eller Virtuella varor, eller pris och tillgänglighet för Virtuell valuta eller Virtuella varor, utan någon ansvarighet mot dig, när som helst, efter eget gottfinnande och utan förvarning. För att utöva denna rättighet ska Mytona inte hållas ansvarig mot någon, vare sig det är användaren eller en tredje part. 


Mytona kan begränsa den totala mängden Virtuell valuta eller Virtuella varor som finns att köpa vid ett och samma tillfälle, och/eller den totala mängden Virtuell valuta eller Virtuella varor som sammanlagt kan finnas på ditt konto. Du tillåts bara erhålla Virtuell valuta eller Virtuella varor från oss eller våra auktoriserade partner via Tjänsterna, och inte på något annat sätt. 


Mytona ansvarar inte för hackerattacker eller förlust av din Virtuella valuta eller dina Virtuella varor. 


6.4. Du godkänner och samtycker härmed till att Virtuell valuta och Virtuella varor inte kan överföras och att överföring är förbjuden, såvida den inte sker på det sätt som uttryckligen beskrivs i Tjänsten. Du får inte sälja, överföra eller lösa in Virtuell valuta eller Virtuella varor som tillhör Mytona till en annan användare eller tredje part. 


6.5. Du godkänner och samtycker härmed till att alla köp och inlösningar med hänsyn till Virtuell valuta och Virtuella varor är slutliga och icke återbetalningsbara. Du godkänner och samtycker till att tillhandahållandet av Virtuella varor för användning i Tjänsterna är en process som påbörjas omedelbart vid köpet och att du avsäger dig och förlorar din ångerrätt när Tjänsterna har börjat tillhandahållas. I enlighet med detta är ett ”köp” slutfört när våra servrar validerar ditt köp och den motsvarande Virtuella valutan och/eller de Virtuella varorna framgångsrikt har tilldelats ditt konto på servrarna. För tillämpliga lagar och regler som kan gälla Virtuell valuta eller Virtuella varor på din geografiska plats eller i ditt boendeland, var god se Sektion 14.15.


6.6. Om du inte ansluter Tjänsterna på en enhet till ett konto som är kopplat till ditt sociala mediekonto, kan vi inte återställa någon Virtuell valuta och/eller några Virtuella varor och andra data som associeras med ditt konto till en annan enhet om din förstnämnda enhet förloras eller skadas. På en enhet som inte är ansluten på detta sätt gäller därför: 


– all risk för förlust av Virtuell valuta och/eller Virtuella varor som du köper från oss överförs till dig när köpet slutförs enligt vad som beskrivs i Sektion 6.5 ovan;


– all risk för förlust av Virtuell valuta och/eller Virtuella varor som du tar emot från oss utan att göra ett köp överförs till dig när den Virtuella valutan och/eller de Virtuella varorna framgångsrikt tilldelas ditt konto på servrarna; och 


– all risk för förlust av andra data med koppling till ditt konto (inklusive men inte begränsat till dina framsteg via Tjänsten eller poäng du nått via Tjänsten) överförs omedelbart till dig när sådan data genereras. 


6.7. All Virtuell valuta och/eller alla Virtuella varor köps från din plattformsleverantör och dessa köp är föremål för leverantörens användarvillkor och användaravtal. Användningsrättigheter för varje köp kan skilja sig från föremål till föremål. Om du är osäker på dina användningsrättigheter, var god kontrollera med din plattformsleverantör innan du gör ett köp. 


 1. Överträdelser av Användarvillkoren 


7.1. Mytona förbehåller sig rätten att stänga av/avsluta åtkomsten till Tjänsterna (även om det innebär radering av ditt konto) om de anser att du har gjort dig skyldig till överträdelser mot dessa Villkor (antingen som ett resultat av en större överträdelse eller en kombination av mindre överträdelser). 


7.2. Där det tillåts av tillämplig lagstiftning och regler förbehåller Mytona sig rätten att permanent stänga av och blockera en användare/spelare från våra Tjänster om vederbörande har brutit mot dessa Villkor.


7.3. Du, användaren, godkänner våra rättigheter att stänga av/avsluta, bannlysta och blockera, och samtycker till att kompensera Mytona för alla skador, förluster eller utgifter som kan uppstå som ett resultat av din överträdelse av dessa Villkor.


 1. Garantier, ansvarsfriskrivningar och ansvarsbefrielser 


8.1. MYTONA TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA MED EN KOMMERSIELLT RIMLIG NIVÅ AV SKICKLIGHET OCH NOGGRANHET, OCH HOPPAS ATT DU SKA GILLA ATT ANVÄNDA DEM. MEN DET FINNS VISSA SAKER SOM MYTONA INTE LOVAR MED HÄNSYN TILL TJÄNSTERNA. MYTONA TAR INTE NÅGON ANSVARIGHET ELLER NÅGOT ANSVAR FÖR EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLLET HOS TJÄNSTERNA. SITUATIONER KAN UPPSTÅ DÄR VÅRA TJÄNSTER, ELLER DELAR AV DEM, INTE ÄR TILLGÄNGLIGA AV TEKNISKA ELLER UNDERHÅLLSMÄSSIGA SKÄL, VARE SIG DET ÄR PLANERAT ELLER OPLANERAT. 


8.2. UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN BESKRIVS I DESSA VILLKOR ELLER YTTERLIGARE VILLKOR, GER VARKEN MYTONA ELLER DESS LEVERANTÖRER ELLER DISTRIBUTÖRER NÅGRA SPECIFIKA LÖFTEN OM TJÄNSTERNA. SOM EXEMPEL GER MYTONA INTE NÅGRA LÖFTEN OM INNEHÅLLET I TJÄNSTERNA, DE SPECIFIKA FUNKTIONERNA HOS TJÄNSTERNA ELLER DERAS PÅLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET ELLER FÖRMÅGA ATT UPPFYLLA DINA BEHOV, OCH FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGLIGA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM TILLSTÅND, OAVBRUTEN ANVÄNDNING, GILTIGHET HOS DATA (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PLATSDATA), SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTERS RÄTTIGHETER OCH GARANTIER (OM NÅGRA) SOM UPPSTÅR UTIFRÅN FÖRHANDLING, ANVÄNDNING ELLER HANDELSPRAXIS. MYTONA TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA ”SOM DE ÄR” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET”, MED ALLA BRISTER, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, OCH UTAN FÖRSÄKRINGAR OM PRESTATION ELLER NÅGRA TYPER AV GARANTIER. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER HELT PÅ EGEN RISK. 


8.3. EN DEL JURISDIKTIONER TILLHANDAHÅLER VISSA GARANTIER, SÅSOM DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIN AV SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE. SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER EXKLUDERAR VI ALLA GARANTIER. INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA RÅD SOM GES AV MYTONA, DESS ANSTÄLLDA ELLER ANDRA REPRESENTANTER SKAPAR EN GARANTI. OM DIN DELSTAT, GEOGRAFISKA PLATS OCH/ELLER BOENDELAND KRÄVER EN VISS PERIOD UNDER VILKEN EN GARANTI GÄLLER, KOMMER DEN VARA DEN KORTASTE AV ANTINGEN 30 DAGAR FRÅN DIN FÖRSTA ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER DEN KORTASTE PERIODEN SOM LAGEN KRÄVER.


 1. Gränser för ansvarighet, rättsmedel och ersättning 


9.1. NÄR DET TILLÅTS AV TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER KOMMER MYTONA OCH MYTONAS LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER INTE ATT ANSVARA FÖR FÖRLORADE VINSTER, INTÄKTER ELLER DATA, EKONOMISKA FÖRLUSTER ELLER INDIREKT, TILLFÄLLIGT, SPECIELLT, PÅFÖLJANDE, AVSKRÄCKANDE ELLER STRAFFSKADESTÅND, VERKSAMHETSSTÖRNINGAR, ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER ELLER ANDRA LIKNANDE SKADESTÅND SOM ÄR RESULTATET AV ÅTKOMST TILL, ANVÄNDNING AV ELLER FELAKTIG FUNKTION HOS TJÄNSTERNA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR PÅ EGENDOM, ENHETSFEL OCH, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, SKADESTÅND FÖR EGENDOMSSKADA, FÖRLORAD VINST ELLER PERSONLIGA SKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND FRÅN ALLA FORDRINGAR SOM ORSAKAS AV ELLER ÄR KOPPLADE TILL VILLKOREN ELLER TJÄNSTERNA, VARE SIG DE UPPSTÅR INOM ERSÄTTNINGSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), KONTRAKT, STRIKT ANSVARIGHET ELLER ÖVRIGA, OCH VARE SIG MYTONA HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR DESSA SKADESTÅND ELLER INTE. VÅR ANSVARIGHET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSKRIDA SUMMAN DU HAR BETALAT TILL MYTONA I ENLIGHET MED DESSA VILLKOR UNDER DE SEX (6) FÖREGÅENDE MÅNADERNA FRÅN DATUMET NÄR DU FÖRST GJORDE ETT ANSPRÅK (OM NÅGOT) PÅ LICENSEN ATT ANVÄNDA VIRTUELLA VAROR ELLER VIRTUELLA PENGAR ELLER NÅGON ANNAN DEL AV VÅRA TJÄNSTER. DU GODKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT OM DU INTE HAR BETALAT NÅGOT TILL MYTONA UNDER DENNA TIDSPERIOD, ÄR DIN ENDA LÖSNING (OCH MYTONAS EXKLUSIVA ANSVARIGHET) PÅ ALLA TVISTER MED MYTONA ATT SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTEN OCH SÄGA UPP DITT KONTO. 


9.2. SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER SKA ANSVARIGHETEN FÖR MYTONA, OCH DESS LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER, FÖR ALLA FORDRINGAR ENLIGT DESSA VILLKOR, MYTONAS INTEGRITETSPOLICY ELLER TJÄNSTERNA, INKLUSIVE FÖR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, BEGRÄNSAS TILL SUMMAN: (I) DU BETALADE OSS FÖR LICENSEN ATT ANVÄNDA VIRTUELLA VAROR ELLER VIRTUELLA PENGAR ELLER NÅGON ANNAN DEL AV VÅRA TJÄNSTER UNDER DE 100 DAGAR SOM SLUTAR PÅ DATUMET FÖR DITT ANSPRÅK; ELLER (II) ETTHUNDRA EURO (EUR 100). 


9.3. EXKLUDERINGARNA OCH GRÄNSERNA FÖR SKADESTÅND ÄR FUNDAMENTALA INSLAG I GRUNDEN HOS AVTALET MELLAN YTONA OCH DIG.


I SAMTLIGA FALL SKA MYTONA, OCH DESS LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER, INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM INTE RIMLIGEN ÄR FÖRUTSEBAR.


SÅ LÅNGT DET TILLÅTS AV LAGEN SKA ALLA YTTERLIGARE JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM DU KAN HA SOM KONSUMENT FÖRBLI OPÅVERKADE AV DESSA VILLKOR. 


9.4. Du godkänner och samtycker till att ersätta, försvara och hålla Mytona och dess medlemmar, chefer, direktörer, tjänstemän, anställda, partner och relaterade parter, direkta eller indirekta dotterbolag, representanter, föregångare, efterträdare, ombud, utsedda, försäkrare och advokater skadelösa från alla anspråk, krav, skadestånd eller andra förluster, inklusive rimliga advokatkostnader, som hävdas av en tredje part som ett resultat av eller utifrån din användning av Tjänsterna eller en av dig begången överträdelse av Villkoren. Detta är dock inte är tillämpligt om anspråket från den tredje parten inte kan tillskrivas ditt avsiktliga eller försumliga beteende. 


9.5. Du godkänner att rättigheterna som beviljas och förpliktelserna du har mot Mytona enligt dessa Villkor är en av en unik och oersättlig natur, och att förlusten av dem kommer att åsamka Mytona irreparabel skada som inte kan avhjälpas med enbart monetära skadestånd, och därför ska Mytona vara berättigade till förbudsföreläggande eller annan likvärdig ersättning (utan förpliktelse att betala borgen eller uppvisa bevis på skador) om du begått en överträdelse eller väntas begå en överträdelse. 


Du frånsäger dig oåterkalleligt all rätt att söka förbudsföreläggande eller annan likvärdig ersättning, eller att föreskriva eller begränsa driften hos Tjänsterna, exploateringen av all reklam eller andra material som utfärdats med koppling till det, eller exploatering av Tjänsten eller något innehåll eller annat material som används eller visas via Tjänsterna, och samtycker till att begränsa dina fordringar till fordringar om monetära skador, begränsade enligt Sektion 9.1 (om några). 


 1. BINDANDE AVSÄGELSE FRÅN SKILJEFÖRFARANDE OCH GRUPPTALAN 


VAR GOD OCH LÄST DENNA SEKTION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER, INKLUSIVE DIN RÄTT ATT LÄMNA IN EN STÄMNINGSANSÖKAN I DOMSTOL, NOGGRANT. 


10.1. Dessa bestämmelser gällande AVSÄGELSE FRÅN SKILJEFÖRFARANDE OCH GRUPPTALAN gäller dig om du är bosatt i och/eller kommer åt, laddar ner eller använder våra Tjänster i USA. Dessa bestämmelser kan också gälla dig om du är bosatt i och/eller nyttjar, laddar ner eller använder våra Tjänster utanför USA. 


10.2. Du och vi (”parterna”) ska göra vårt bästa för att lösa eventuella tvister, anspråk, frågor eller meningsskiljaktigheter direkt via rådgivning och förhandlingar i god tro, vilket ska vara en förutsättning för att endera part påbörjar en stämning eller ett skiljeförfarande. Om du har några funderingar eller frågor kring våra Tjänster kan du kontakta oss på support@mytona.com. De flesta funderingar kan på detta sätt snabbt lösas till våra kunders tillfredsställelse.


10.3. Om parterna inte når en ömsesidig lösning inom 90 dagar från tidpunkten när den informella tvistlösningen söks i enlighet med Sektion 10.2 ovan, kan endera part påbörja ett bindande skiljeförfarande som det enda sättet att formellt lösa alla fordringar och tvister mellan dem, i enlighet med villkoren som beskrivs nedan. Specifikt, och utan begränsning, ska alla fordringar och tvister som uppstår utifrån eller med koppling till detta avtal och Villkoren (inklusive deras tolkning, bildande, prestation och överträdelse), Integritetspolicyn, Tjänsterna och/eller din användning av någon av Tjänsterna att slutligen avgöras med ett bindande skiljeförfarande som administreras av JAMS i enlighet med bestämmelserna i dess Streamlined Arbitration Rules and Procedures eller Comprehensive Arbitration Rules and Procedures, baserat på lämplighet, exklusive alla regler eller procedurer som reglerar eller tillåter grupp-, kollektiv- eller representanttalan eller förfaranden. Denna bestämmelse för skiljeförfarande görs i enlighet med en transaktion som involverar handel mellan delstater, och Federal Arbitration Act ska tillämpas på tolkningen, tillämpligheten, verkställbarheten och bildandet av avtalet för att avgöra skiljeförfarandet, oavsett andra alternativa lagbestämmelser som finns häri. Bestämmelserna för skiljeförfarande ska fortsätta att gälla om detta avtal avslutas, enligt vad som beskrivs nedan i Sektion 13. Skiljemannen, och inte någon federal, delstatlig eller lokal domstol eller myndighet, ska ha ensam auktoritet att lösa alla tvister som uppstår utifrån eller med koppling till tolkningen, tillämpligheten, verkställbarheten och bildandet av avtalet för att avgöra, inklusive men inte begränsat till alla påståenden att alla eller någon part i detta avtal om att delta i skiljeförfarande är ogiltig eller kan göras ogiltig, eller huruvida ett anspråk är föremål för skiljeförfarande. Skiljemannen ska ha auktoriteten att tilldela den ersättning som skulle varit tillgänglig i en domstol enligt lag eller billighetsrätt. Skiljemannens avgörande ska vara bindande för parterna och kan lämnas in som en dom i alla domstolar med behörig jurisdiktion.


Man kan ta del av JAMS regler som styr skiljeförfarandet på http://www.jamsadr.com/ eller genom att ringa JAMS på (+1 800) 352-5267. Dina avgifter för skiljeförfarandet och din andel av skiljemannens ersättning ska regleras av JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures eller Comprehensive Arbitration Rules and Procedures, baserat på lämplighet, men ska inte inkludera JAMS Class Action Procedures eller några av JAMS regler eller procedurer som reglerar eller tillåter grupp-, kollektiv- eller representanttalan eller förfaranden, och, i den utsträckning det är tillämpligt, av Consumer Minimum Standards, inklusive den dåvarande gränsen för avgifter för att upprätta skiljeförfaranden. I den utsträckning avgiften för att upprätta skiljeförfarandet överskrider kostnaden för en stämningsansökan kommer Mytona att betala den ytterligare kostnaden. Parterna förstår att om denna obligatoriska bestämmelse inte funnits, hade de haft rätten att stämma i domstol och få en rättegång med jury, i den utsträckning lagen tillåter. Vidare förstår parterna att kostnaderna för ett skiljeförfarande i vissa fall kan överskrida kostnaden för ett tvistemål och att rätten att ta del av information om ärendet i förväg kan vara mer begränsad i skiljeförfaranden än i domstol. 


10.4. Om du är bosatt i USA kommer skiljeförfarandet att äga rum på en rimlig plats i USA som är bekväm för dig. För boende utanför USA ska skiljeförfarandet inledas i Los Angeles County, Kalifornien, och du och vi kommer att komma överens om att underkasta oss den personliga jurisdiktionen hos en federal eller delstatlig domstol i Los Angeles County, Kalifornien, för att framtvinga ett skiljeförfarande, för att avvakta med förfaranden i väntan på skiljeförfarandet eller för att bekräfta, modifiera, frånträda eller fälla dom om skiljemannens avgörande.


10.5. Vidare går parterna med om att alla skiljeförfaranden ska utövas individuellt, och inte som en grupp-, kollektiv- eller representanttalan, och att parterna uttryckligen avsäger sig sin rätt att föra en grupp-, kollektiv- eller representanttalan, eller att söka ersättning på grupp-, kollektiv eller representativ basis. DU OCH VI SAMTYCKER TILL ATT BÅDA FÅR KOMMA MED FORDRINGAR MOT DEN ANDRA SOM UPPSTÅTT UTIFRÅN ELLER I KOPPLING TILL DESSA VILLKOR ELLER MYTONAS INTEGRITETSPOLICY, MEN ENBART I INDIVIDUELL KAPACITET OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER GRUPPMEDLEM I EN PÅSTÅDD GRUPP-, KOLLEKTIVT ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE. Vidare får, såvida inte både du och vi kommer överens om något annat, inte skiljemannen slå ihop fler än en persons fordringar och får inte på annat sätt ha hand om någon form av grupp-, kollektivt eller representativt förfarande. Om en domstol eller skiljeman slår fast att den avsägelse från grupp-, kollektiv eller representativ talan som tas upp i denna Sektion 10.5 är ogiltig eller av någon anledning inte kan upprätthållas, eller att ett skiljeförfarande kan fortskrida på grupp, kollektiv eller representativ basis, då ska bestämmelsen för skiljeförfarande som beskrivs ovan anses vara ogiltigt i sin helhet och parterna ska anses inte ha kommit överens om att lösa tvister med skiljeförfarande. 


10.6.  Oaktat parternas beslut att lösa alla tvister via skiljeförfarande, som ett undantag till att lösa alla tvister via bindande skiljeförfarande, i den utsträckning en tvist uppstår utifrån: 


 • en överträdelse av upprätthållandet av Mytonas immateriella rättigheter på något sätt (men inte, för tydlighetens skull, en tvist eller fordring kopplad till licensen som tilldelats dig enligt dessa Villkor); eller 


 • anklagelser om stöld, piratkopiering, obehörig användning eller ett brott mot United States Computer Fraud and Abuse Act, då alla parter samtycker till att endera part får söka förbudsföreläggande (eller likvärdig typ av brådskande juridisk ersättning) i domstol, vilket är föremål för ytterligare bestämmelser i Sektion 11.2 nedan. Utöver det föregående kan endera part upprätta en individuell talan i ett förenklat tvistemål för fordringar eller tvister som är inom ramen för en sådan domstols jurisdiktion, istället för ett skiljeförfarande. 


10.7. Du har rätt att välja att inte omfattas av och inte bindas av de bindande bestämmelserna om skiljeförfarande och avstående från grupp-, kollektiv- och representanttalan som beskrivs i Sektionerna 10.1, 10.3, 10.4 och 10.5 ovan, genom att skicka en skriftlig underrättelse om ditt beslut att inte omfattas av dem till följande adress: 1 Fusionopolis Link #06-03/05 Nexus@One-North, Singapore 138542, Attention: Legal Department. Underrättelsen måste skickas inom 30 dagar från det tidigaste av din första nedladdning av de tillämpliga Tjänsterna eller att du började använda våra Tjänster (om inget köp har gjorts gäller inom 30 dagar från det tidigaste datumet då du först laddade ner det tillämpliga spelet eller kom åt eller började använda den tillämpliga Tjänsten). Annars ska du vara bunden att avgöra tvister i enlighet med villkoren i nämnda Sektioner. Om du väljer att inte omfattas av dessa bestämmelser om skiljeförfarande, kommer vi inte heller att vara bundna av dem. 


10.8. Mytona kommer att ge 30 dagars varsel om eventuella ändringar av denna Sektion 10 via Tjänsterna eller andra liknande medel. Ändringar träder i kraft på den 30:e dagen och gäller prospektivt enbart för anspråk som görs efter den 30:e dagen. Om du skulle avvisa några framtida ändringar så samtycker du till att avgöra alla tvister eller anspråk mellan oss i enlighet med ordalydelsen i denna Sektion 10. 


 1. Tvistlösning, tillämplig lag och jurisdiktion 


11.1. Om en tvist uppstår mellan dig och Mytona, uppmuntrar vi dig starkt att först kontakta oss direkt för att komma fram till en lösning genom att kontakta oss på support@mytona.com. 


11.2. Om du är bosatt i USA: 


 • Alla anspråk eller tvister som uppstår utifrån eller är kopplade till detta avtal och Villkoren (inklusive deras tolkning, bildande, prestation och överträdelse), Integritetspolicyn, Tjänsterna och/eller din användning av någon av Tjänsterna, ska i alla hänseenden vara föremål för och regleras av lagarna i delstaten där du var bosatt när du laddade ner de tillämpliga Tjänsterna eller började använda dem, utan hänsyn till konflikter hos lagstadgade bestämmelser eller principer. 


 • Du och vi samtycker oåterkalleligt till den exklusiva jurisdiktionen och jurisdiktionsorten hos delstatliga eller federala domstolar i Los Angeles County, Kalifornien, för att lösa alla anspråk eller tvister som är föremål för undantag till bindande skiljeförfarande, enligt vad som beskrivs ovan i Sektion 10.6, eller som på andra grunder inte anses kunna avgöras med skiljeförfarande. 


11.3. Om du är bosatt utanför USA ska så långt det tillåts under tillämplig lagstiftning: 


 • Alla anspråk eller tvister som uppstår utifrån eller med koppling till detta avtal och Villkoren (inklusive deras tolkning, bildande, prestation och överträdelse), Tjänsterna och/eller din användning av någon av Tjänsterna ska regleras av och vara föremål för lagarna i Singapore, utan hänsyn till konflikter hos lagstadgade bestämmelser eller principer. 


 • Om någon användare utanför USA är berättigad till att påbörja och/eller delta i rättsliga förfaranden i USA, då samtycker den användaren till att vara bunden av bestämmelserna i Sektion 10, ”BINDANDE AVSÄGELSE FRÅN SKILJEFÖRFARANDE OCH GRUPPTALAN”, ovan.


 • Om ett anspråk eller en tvist du har med Mytona inte kan avgöras med skiljeförfarande, samtycker du till att ett sådant anspråk eller sådan tvist måste lösas enbart av en domstol som ligger i Singapore, och du och vi samtycker oåterkalleligt till den exklusiva jurisdiktionen och jurisdiktionsorten hos domstolar i Singapore. 


 1. Integritet och skydd av Personliga uppgifter 


12.1. All information du tillhandahåller är föremål för policyerna hos den relevanta sociala medieplattformen eller appbutiken. När du använder Tjänsterna kan du även tillåta sagda sociala medier eller appbutiker att dela din e-postadress och annan information, såsom ditt namn, din adress och ditt telefonnummer (hädanefter ”Personliga uppgifter”) med Mytona. 


12.2. Vi gör allt vi rimligen kan för att skydda dina rättigheter kring dina Personliga uppgifter och sekretessen hos din information. Mytona samlar in, behandlar, använder och delar dina Personliga uppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy och i linje med vad som beskrivs i dess Villkor. Var god se över vår Integritetspolicy innan du använder Tjänsterna. Om du inte samtycker till vår Integritetspolicy bör du inte ladda ner, komma åt och/eller använda våra Tjänster. När du använder Tjänsterna så godkänner och samtycker du till Mytonas Integritetspolicy. 


 1. Avslutande av Tjänsterna/avtalet 


13.1. Mytona är härmed berättigat att vägra eller begränsa all åtkomst till Tjänsterna av alla anledningar och utan förvarning, inklusive men inte begränsat till alla brott mot dessa Villkor. Du godkänner att Mytona är behöriga att dra in eller ändra Tjänsten och/eller dess innehåll när som helst, utan ansvarighet och med eller utan förvarning till dig, användaren. 


13.2. Mytona är härmed berättigade att stänga av/avsluta detta avtal med dig och att permanent stänga av/avsluta och blockera din användning av Tjänsterna när som helst av (men inte begränsat till) följande anledningar: 


 • du har brutit mot dessa Villkor; 


 • du är involverad i illegala handlingar, har kränkt en annan persons eller en tredje parts upphovsrätt, integritetsrättigheter eller immateriella rättigheter;


 • det krävs av tillämplig lagstiftning/regler, inom tidsperioderna som krävs av sagd tillämplig lagstiftning/regler; eller


 • Mytona helt enkelt beslutar att Tjänsten inte längre ska erbjudas. 


När detta avtal avslutas (a) ska alla rättigheter och all licens att använda Tjänsten också avslutas; (b) ska du, användaren, sluta använda Tjänsten. Om detta avtal avslutas eller stängs av ska dina förpliktelser mot Mytona med hänsyn till dessa Villkor (inklusive bestämmelser angående rättigheter, ägarskap, ansvarighet, kompensation, sekretess etc.) fortsätta, så länge de är ämnade att vara längre än själva avtalet.


13.3. Vi förbehåller oss rätten att radera ditt konto om ingen aktivitet utförs av dig med koppling till kontot under 180 eller fler dagar. Vid en sådan händelse är det möjligt att du inte längre kommer att ha åtkomst till och/eller kunna använda Virtuell valuta och/eller Virtuella varor (enligt vad som beskrivs ovan) som associeras med det kontot, och ingen återbetalning kommer att erbjudas dig för detsamma. 


13.4. Du kan när som helst avsluta detta avtal och den resulterande relationen till Mytona genom att sluta använda Tjänsterna. 


 1. Andra bestämmelser 


14.1. Tillgänglighet och åtkomst.


Du samtycker härmed till att du är ansvarig för underhållet av alla enheter, hårdvara och utrustning som krävs för att komma åt Tjänsterna och för betalningen av dem. Inget material och ingen information som tillhandahålls av Tjänsterna är ämnade för användning eller distribuering av en person eller enhet på en plats där sagd användning eller distribution skulle bryta mot tillämplig lagstiftning/regler, eller där Mytona skulle vara ansvariga för någon registrering på sagd plats. 


14.2. Exkludering av Förenta Nationernas lag om internationella köp


Tillämpning av Förenta Nationernas lag om internationella köp och Förenta Nationernas lag om preskriptionstid för internationella köp exkluderas härmed uttryckligen och kommer inte att gälla för dessa Villkor.


14.3. Hela avtalet.


Dessa villkor, vår Integritetspolicy, spelregler, poängregler, kontroller och riktlinjer för varje spel och dokumenten som inkluderas häri via referens ska utgöra hela avtalet mellan Mytona och dig, användaren, för användningen av Tjänsterna och andra relaterade frågor, och ska ha företräde över alla tidigare eller samtida förståelser eller avtal med de involverade parterna, vare sig de är skriftliga, muntliga eller elektroniska, vare sig de är etablerade via policy, praxis, prejudikat eller sed, och ska inte ändras av dig, användaren, förutom med uttryckligt medgivande från Mytona som publiceras på Tjänsterna.


14.4. Avskiljbarhet. 


Om någon del av dessa Villkor skulle anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa enligt några tillämpliga lagar eller en tillämplig domstol, ska den delen tolkas på ett sätt som är konsekvent med tillämplig lagstiftning för att så nära som möjligt spegla parternas ursprungliga avsikter, och resten av dessa Villkor ska förbli giltiga och verkställbara. Om en del av dessa villkor som är ogiltig eller inte kan verkställas inte kan tolkas på ett sätt som är konsekvent med tillämplig lagstiftning, ska den delen anses vara raderad från dessa Villkor, utan att påverka resten av bestämmelserna i dessa Villkor. 


14.5. Ingen avsägelse.


Ingen underlåtenhet av Mytona att utöva någon av rättigheterna eller bestämmelserna i dessa Villkor ska utgöra en avsägelse av sagda rättigheter eller bestämmelser, och skulle någon part härav avstå en överträdelse eller försummelse i dessa Villkor, ska det inte tolkas som ett avstående av någon tidigare eller senare överträdelse eller försummelse. Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle anses vara ogiltig av en behörig domstol eller myndighet, samtycker parterna till att domstolen ska beakta parternas avsikter, enligt vad som anges, och att alla andra bestämmelser ska förbli giltiga. 


14.6. Tilldelning. 


Du får under inga omständigheter tilldela dessa Villkor utan uttrycklig, skriftlig tillåtelse från Mytona. Mytona förbehåller sig dock rätten att tilldela dessa Villkor i enlighet med vad de finner vara nödvändigt. 


14.7. Efterlevnad.


Om tvivel angående din efterlevnad av dessa Villkor skulle uppstå kan Mytona efterfråga, och du måste tillhandahålla, all information, dokumentation eller ansvarsbefrielser som krävs för att bevisa ett sådant faktum. 


14.8. Preskription.


I enlighet med tillämpliga internationella lagar måste alla anspråk eller fordringar som uppstår utifrån eller med koppling till (i) användning av våra Tjänster, inklusive alla tjänster eller information som är tillgängliga via plattformar från tredje part, eller (ii) Villkoren eller (iii) Tjänsten, måste lämnas in inom sex (6) månader efter att ett sådant anspråk eller sådan fordran uppstått, oavsett stadgar eller lagar som säger motsatsen. Om ett sådant anspråk eller sådan fordran inte lämnas in inom en sådan 6-månadersperiod, är det anspråket eller den fordran för alltid spärrad.


14.9. Konstruktion och avsägelse av försvar.


Du, användaren, samtycker härmed till att dessa Villkor, som skrivits av Mytona, inte ska användas mot Mytona på något sätt. Du avsäger dig härmed alla försvar som uppstår utifrån det faktum att dessa Villkor är i elektronisk form och att godkännandet och samtycket till sagda Villkor inte kräver endera parts fysiska signatur för att vara bindande och i kraft. 


14.10. Force Majeure.


Skulle någon form av force majeure, såsom krig, terroristattentat, civil eller militär aktion, embargo, upplopp, strejk, brand, översvämning, olycka eller energibrist, eller någon annan händelse som ligger bortom Mytonas kontroll, ska Mytona inte hållas ansvariga för att tillhandahållandet av tjänsten försenas eller misslyckas. 


14.11. Tjänster från tredje part.


Vi kan länka till tjänster eller webbplatser från tredje part (inklusive men inte begränsat till annonser som visas av tredje parter) och/eller tjänster från tredje part som kan göras tillgängliga till dig via Tjänsterna. Du förstår att vi inte ger några löften angående något innehåll, varor eller tjänster som tillhandahålls av sådana tredje parter och att vi inte ger desamma vårt godkännande. Vi har heller inget ansvar mot dig med koppling till några förluster eller skador som orsakas av sådana tredje parter. Alla debiteringar du ådrar dig med koppling till dessa tredje parter är ditt ansvar. Du förstår att när du tillhandahåller data till sådana tredje parter så gör du det i enlighet med deras villkor och integritetspolicyer (om några), i vilka Mytona inte är en part. 


14.12. Översättning.


Vi får översätta dessa Villkor till flera språk, och ifall det skulle finnas skillnader mellan den engelska versionen och någon annan språkversion av Villkoren, kommer den engelska versionen att gälla så långt skillnaden sträcker sig och i den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar och regler. Om du är bosatt i Indonesien, var god se Sektion 14.15 för de specifika villkor som kan gälla dig angående översättningar.


14.13. Fortsatt giltighet.


Alla bestämmelser i dessa Villkor som med sitt uttryckliga språk eller sammanhang är ämnade att fortsätta gälla efter uppsägningen av detta avtal, dessa Villkor eller Tjänsterna, ska fortsätta att gälla efter sådan uppsägning. 


14.14. Inga förmånstagare från tredje part.


Utöver vad som uttryckligen beskrivs häri är inget i dessa Villkor ämnat att, och ska inte så tolkas, tilldela någon person (utöver parterna häri) några rättigheter, förmåner eller ersättningar av någon form, och skapar inte några förpliktelser eller ansvarigheter mot en part för en sådan person. 


14.15. Jurisdiktionsspecifika villkor.


Följande Jurisdiktionsspecifika villkor gäller bara användare som befinner sig i varje uppräknad geografisk region eller enligt vad som annars krävs av tillämplig lagstiftning.


 • Australien.


Med hänsyn till dessa Villkor och vad gäller moraliska rättigheter, ger du samtycke till att Mytona utför eller underlåter att utföra ageranden som annars hade kränkt dina moraliska rättigheter eller motsvarande rättigheter som du kan ha för ditt innehåll i världen.


 • USA, Kalifornien.


Meddelande för användare i Kalifornien. Under Kaliforniens Civil Code Section 1789.3 är webbplatsanvändare i Kalifornien berättigade till följande specifika meddelande om konsumenträttigheter: Enheten för klagomålsassistans på Kaliforniens myndighet för konsumentfrågors konsumenttjänstavdelning kan kontaktas skriftligen till 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, Kalifornien, 95814, eller via telefon på (+1 916) 445-1254 eller (+1 800) 952-5210.


 • Kina.


Under din användning av denna Tjänst kan du ha möjlighet att ställa in smeknamn, avatarer, signaturer, meddelanden och annan information för kontot du använder, och du kan även ställa in namn, bilder, profiler etc. när du skapar, hanterar och deltar i användningen av våra Tjänster. Du bör se till att innehållet och utformningen hos denna information överensstämmer med lagar och regler. Termen ”lagar och regler” i detta avtal hänvisar till de i användarens region, landets nuvarande tillämpliga lagar, administrativa regler, rättsliga tolkningar, lokala regler och myndighetsmässiga föreskrifter och regler, allmän ordning och god sed, social etik och Mytonas plattformsregler, och ska inte kränka någons legitima rättigheter och intressen.


När du använder denna Tjänst måste du följa lagar och regler, och du får inte skapa, kopiera, publicera eller sprida information som innehåller följande innehåll eller ägna dig åt relaterade beteenden, och du får inte möjliggöra produktion, kopiering, publicering eller spridning av information som innehåller följande innehåll eller relaterade beteenden:


 • Sådant som är i strid med grundläggande principer som fastslås av Konstitutionen.


 • Äventyrar nationell säkerhet, läcker statshemligheter, undergräver statens makt och underminerar nationell enighet.


 • Skadar nationens heder och intressen.


 • Uppviglar till etniskt hat, etnisk diskriminering och underminerar etnisk enighet.


 • Sådant som underminerar statens religiösa policyer och främjar sektrelaterad och feodal vidskepelse.


 • Sprider rykten, stör social ordning och underminerar social stabilitet.


 • Sprider obscenitet, pornografi, hasardspel, våld, mord eller terror eller anstiftar brott.


 • Förolämpar eller förtalar andra, kränker andras lagliga rättigheter och intressen.


 • Bryta mot lagar och reglers nedre gränser, sociala ledares auktoritet.


Du förstår och samtycker till att om du är minderårig, har du bara tillåtelse att använda våra Tjänster från 20.00 till 21.00 lokal tid på fredagar, lördagar och söndagar, och inte i mer än totalt 3 timmar per vecka.


 • Europeiska unionen.


I enlighet med villkoren för en tillämplig enhet/plattform med vilken du får tillgång till våra Tjänster har du rätten att ångra ett köp av Virtuell valuta eller Virtuella varor inom 14 dagar av ditt köp, utan att uppge någon anledning. Du samtycker härmed uttryckligen till att du förlorar din ångerrätt när uppfyllelsen av vår Tjänst har påbörjats och ditt konto har tillhandahållits med tillgång till den Virtuella valutan eller de Virtuella varorna. Du samtycker till att leveransen av Virtuell valuta eller Virtuella varor och att uppfyllelsen av Tjänsterna börjar omedelbart efter att du slutfört ditt köp. När åtkomst till den Virtuella valutan eller de Virtuella varorna har aktiverats på ditt konto har kontraktet därför uppfyllts fullständigt från vår sida.


Mytona ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om den var en uppenbar konsekvens av vår överträdelse eller om den övervägdes av dig och Mytona när vi ingick dessa Villkor.


Där dessa Villkor enligt tillämplig lagstiftning inte tillåts påverka dina rättigheter under konsumenträttslagarna i Medlemsstaten du bor eller vistas i, kommer sådana rättigheter att fortsätta gälla.


Om du bor i den Europeiska unionen så kommer vi att tillhandahålla dig med en momsfaktura när det krävs enligt lag eller om du efterfrågar det. Du samtycker till att dessa fakturor kan ha elektroniskt format.


För individuella konsumenter (inte företag): för detaljer angående tvistlösning, var god följ denna länk till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 • Indonesien.


Översättningen av dess Villkor till indonesiska ska ha likvärdig ställning som den engelska versionen.


 • Japan.


Om du bor i Japan samtycker du till att använda all Virtuell valuta inom 180 dagar från inköpsdatumet. 


 • Sverige.


Inget i dessa Villkor kommer att påverka dina rättsliga rättigheter och rättsmedel som tillhandahålls till dig under svensk konsumentlagstiftning, inklusive Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (1994:1512), Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och Konsumentköplagen (1990:932). 


 • Storbritannien.


Inget i dessa Villkor kommer att påverka dina rättsliga rättigheter och rättsmedel som tillhandahålls till dig under brittisk konsumentlagstiftning, inklusive Consumer Rights Act 2015. För detaljerad information om dina konsumenträttigheter, var god besök Citizens Advice-webbplatsen på www.adviceguide.org.uk eller ring +44 3454 04 05 06.


14.16. Kontaktuppgifter.


Om du har några frågor angående dessa Villkor, ber vi dig att kontakta oss på support@mytona.com. 


14.17. Rubriker.


Rubrikerna i dessa Villkor är endast till som referens och påverkar inte tolkningen av detta avtal.